Yaz aylarydy howa diysen gowdy inede guslar sayrap guller acylyardy tahyr yany 18 yasyny doldurup mekdebi tamamlapdy on den duslary soygin kenarynda yuzup yorsede entek on soygi diyen zatdan habaram yokdy ine bir gunem hemisekiler yaly obada toy boldy bu toyda tahyr oz bagtyny yurekden soyen gyzyna dusaryn diyip asla hyyalynada yokdy toy beryanin garyndaslarynyn biri hem leylady ol diysen owadan akylly edepli sypayy gyzdy ol hem gonsy obada yasayardy ine bagt toyunda tahyr leyla dusdy ony gorende yuregide soygi ody doredi tahyr bu duygynyn name digini bilmesede indi ol leylasyz bir gunem yasap bilmejek yalydy leyla aljak adamlar bilen calt dil tapysyardy tahyr bolsa cekinjen yigitdi ol leyla bilen tanysmagyn gurlesmegin arzuwundady yone ony leyla nadip aytjagyny bolsa bilenokdy ine seydip tahyr oz yakyn dosty sohbete leylany gorkezdide ony halayanyny aytdy sohbet leylany gorup arkayyn gurledi men ony tanayan men halasyan gyzymyn jorasy diyip sohbet yylgyrdy tahyr bolsa begenip on bn tanysdyrmagy sohbetden hayys etdi sohbet onem birnace oglanlaryn on dasynda perwana bolup yorenini yone leylan hic birinin sozuni almadygyny hatda gurlesmedigini aydanda tahyr gynanman deregine begendi ol seyle gozel seyle gowy gyzyn dine ozuniki boljagyna cyn yurekden ynanyardy aradan gunler gecdi tahyr dinine sol gyz hakda oz yuregini alyp ozuni soydurip giden gyz hakda pikir etyardi ol hatda gijelerne dusyundede dine sol gyzy goryardi ol icinde gopyan harasaty oz dosty sohbete aytdy sohbet hemoz halasyan gyzyna yagdayy dusundirdi sonra sohbetin halasyan gyzy maral o zatlary bolsy yaly leyla gurrun berdi leyla ozunin yckynda koyupyl yoren yigidi tananokdy hatda entek ony yeke gezegem gorenokdy sondada on bilen gurlesip gormegi yuregine duwup tahyryn el belgisine jan etdi tahyr alo salam diyip elini aldy leyla ozuni mylayymlyk bilen tanysdyrdy tahyr bir agzyny suw alandek name diyjegini bilman dymyp galdy leyla aslynda ona dineje oyun etmek ucin jan edipdi hemde durli gurrunler tapyp tahyryn yuregini erederdi tahyr bolsa oyundan bihabar oz duygularyny leyla gurrun bererdi leyla bolsa muna heziller edip jak jak edip gulerdi sonra bular yygy yygydan gurlesip basladylar tahyr her nace cyny bilen soygusini leyla beyan etsede leyla ona cynlakay garanokdy on aslynda soygi diyen zatdan habary yok yalydy ine bir gun tahyr ona ozunin goresi gelyanini aytdy we gorusmegi teklip berdi dine so wagyt leyla bu zatlaryn hakykydygyna dusunip galdy ol yok diyip curt kesik jogap berdi tahyr begenjeginem gynanjagynam bilmedi gunler hatar gurap gecip durdy leyla bilen tahyr bolsa seylebir ysnysdylar welin hatda bir gun gurlesmeseler gun dogmajak yalydy tahyr biimli edepli oglandy elinden gelmeyan hunari yokdy ol kitap okamany diysen gowy goryardi ayratynda ceper eserleri ana son ucinem soygi hakda gosgylary leyla aydyp beredi hatda ozi hem leyla bagyslap gosgy duzerdi bu zatlar leyla yaramanam durmazdy yone leyla tahyra ne ha howwa diyerdi ne de yok tahyr sabyrly bolady ol ynanyardy 3ir gun gelip leylan ozuninki boljagyna ynanardy seydip aradan 5 aya golay wagt otdi leyla hickime aytmadyk ajy hakykady tahyra aymagy bir gun yuregine duwdi gijanin bir wagty leyla tahyra jan etdi we ozuni basga halayan yigidinin barydygyny onam su wagt watan gullugyndadygyny ona gelenden son durmusa cykjagyny aytdy sol wagt tahyryn yuregi donup galana dondi hatda gurlemanede dili barmady tahyryn bar arzuwlary puja cykypdy on ucin bu dunyanin manysy yokdy ol sahel zada gaharlanyardy hic kim bn gurlesmeyardi tahyryn ejesi on derdini duyup oglundan name bolanyny sorasada hic zad aydanokdy tahyr indi leyla jan etmesini goydy leylada ondan jana garasmadam bular hersi oz yoly bilen boldy yone tahyryn soygusi ony erkine goyonokdy ine seydip tahyr gunlerin birinde yene leyla jan etdi we onun yuregni alan ozini soydurip bilen yigdin kimdigini bilesi gelip leyladan sorady ol yigit asyl natanysam dal eken ol tahyryn obadasy orazdy oraz tahyrdan bir yas ulydy olar bir birini yokdyrmazdylar oraz dayaw gowreli gaharjan nirede urus gozgalan bolsa so yerden tapaymaldy tahyryn muna asla ynanasy gelmedi seyle mylaym gyz son yaly donyurek gaharjan oglany nadip halap yorenine asla ynanmady ay name diyjek muna durmus diyerler diyip icini gurletdide dymdy leyla bolsa tahyrdan oraz hakda sorayardy tahyr her nace ony yigrensede leylan gownune degmejek bolup orzy owen kisi bolardy bular yene onkileri yaly yenede gurlesip basladylar tahyr oz yanan soygusinden nalap leyla seylebir hatlary yazardy 4elin o hatlary okap leylap joralarnyn tahyr yaly yigidin ozlerine yar bolmagyny arzuw ederdiler leyla bolsa olaryn yanynda owunen kisi bolardy sondada gownum yetenok diyip aslynda bolsa ol hem tahyr yaly yarynyn bolanyny kem gorenokdy yone oraza beren sozunden danmejek bolup tahyrdan yuz owuryardi hatda leyla tahyry oz jorasy bagul bilen tanysdyrmak islesede tahyr ondan yuz owurdi yogsa bagul tahyr bilen gurlesmane razy bolsada tahyr ony gownemedi ol dine leylany soyyardi yone indi onkiler yaly arkayyn soygi hakda gurlanokdy ol basga birinin yaryna agyr sozleri aytmana namys edyardi ine guyz tamamlap gysyn ilkinji gunleri geldi sowuk howany hic kim kan bir halanokdy tahyrynam durmusynda taze bir sahypanyn acylmaly wagty geldi olam watan gullugyna gitmekdi seylede boldy gulluga gitmeli gun bellidi tahyr oz gulluga gidp baryanyny leyla aytmagny yuregine duwdi yone aydyp bilmedi tahyr oz yuregindaki ahli duygulary leyla aytdy ony seylebir soyyanini hatda ol gadaganam bolsa aytdy we sonunda erte gulluga baryanyny aytdy sonda leyla oz bagt gusuny depesinden ucurana dondi yureginde harasat gopdy ol su wagt orazdanam beter tahyry onat gorup baslady tahyr watan gulluga giderin son gullugyn aladalary bilen leylany yatdan cykararyn diyen pikirdedi ol leyla bilen sonky sapar hoslasmaga cagyrdy leyla eyyam yarym yyldan koprak wagt tahyr bilen gurlesip yoren bolsada entek ony bir gezegem gorenokdy ony gozegine getirenokdam son ucinem sonky sapar ony gormek isledi we dususmaga razy boldy 5ne dususmaly pursat yakynlayardy bular dususyk yerini wagtyny bellapdiler olar obada goze dusmejek bolup etrap merkezine dususmagy yuregine duwduler tahyr sabyrsyzlyk bilen leylan gelmeli yolyna bakyp garasyardy on ucin sagadyn dilleri yoremesini goyan yalydy ol name diyjegini name hereket etjegine cenli gijesi bilen yatman oylap cykypdy hemme zat tayyndy dine leyla gelse bolyar diyip icini gurledip dursuna leylanyn gelenini gormanem galypdyr leyla tahyr gorenden suldyr diyip yuregi seslendi sonra ol tahyryn golayyna baryp durdyda hic zat diymedi tahyr leylany gorenden edeplilik bilen salam berdi leylada assa ses bilen salam diyip basyny atdy sonra az salymlyk dymyslykdan son leyla soze baslady beydip durmaly biri gorse name diyer diydi seydip bular denje adimlap yorap basladylar inede sol yorap baryslaryna ullakan dukanyn denine geldiler tahyr ozunden yadigarlik galar yaly leyla name sowgat alyp berjegini oyap durka birdenem penjiran onindaki seme gozi dusdi tahyr yanyp baryan sem yaly tamamlanyp baryan soygisini goz onune getirip in bolmanda su semi yakan wagty meni yada salar diyip leyla yedi sekiz sany semi alyp uzatdy we bu menden sana sonky yadigarlik diyip uludan dem aldy leyla name bolsada semi aldy son tahyryn gozlerindaki gussaly soygini gorende onyn yuregi lerzana gelip gitdi ine seydip bular oyli oyune gaytdylar tahyr ertesi gun demir otla munup otlynyn penjiresinden oz dogduk mekany bilen hoslasyp yola dusdi tahyr seydi watan gullugyna baslady ahli gaygylar yzda6alypdy sondada leylany yeke minudap yatdan cykaranokdy leylada tahyr gidenden son onkiligi gacdy onler jak jak edip gulyan leyladan nam nysan yokdy ol dine tahyr hakda oylayardy on aydan sozleri Kellesinde pynhan pynhan aylanar durardy yuregi gysardy ine dine sol pursat ol tahyry soyyani anlap yetdi yone orzynam gelmeli wagty golaylap gelyardi leyla iki odun arasynda galdy oraz bilen ickysgync durmusda yasamalymy ya tahyra garasyp onkiler yaly guzykly gurrunler bilen yasamalymy ol kop oylandy yone jogap tapmady wagt name bir yerde duryarmy eysem oraz gullukdan gelen gununden bari leyla bilen dususmagyn ugrundady yone nace jan etsede leyladan hic habar bolmady leyla ondan ozinibalyp gacyardy ine seydip bir gun bular yolun catrygynda dus geldiler leyla orazy gorenden ini titrap gitdi ol sowulup gecsek bolsada oraz on onunde bowet bolup duruberdi orazyn gahardan doly gozleri leylany iyayjek bolyady yone oraz mylaymlyk bilen salam berdi leyladan habar bolmady ol donan das kimin dymyp durdy oraz ahli zadyn anygyna yetmek isledi bir wagytlar ony halayan gyz name ucin ondan gacyp yorenini bilmek isledi oraz sorag baryny leylan ustune yagdyrdy yone leylan so onki bolsydy hic zad gurlemedi oraz men bu zatlaryn anygayna yeterin diydide yoluny dowam etdirdi leylada biri kowalayan yaly ylgap oyune gaytdy oba kici bolansan gep gurun calt yayrayardy oraz leyla bilen tahyryn gurlesendiklerini esdende gahardan yana yarylayjak boldy su wagt tahyr bolsady ony olyanca urayjakdy yone bu 7atlardan tahyryn habaram yokdy ol indi harby gulluga owrensipdi onkiler yaly leylanam kan yatlanokdy oz yoly bilen ozidi ka wagyt oyunden hat gelaymese obada name bolyandanam habarsyzdy ine bir gun gijan bir wagty leylan elene natanys naomerden jan geldi jany alandan alo diyip orzyn gaharly sesi esdildi leyla gurlemedi ozaz gaharyny leyla purkdi tapanynam so my onarypsyn beter et hany mana beren sozun biwepa diyip oraz telefondan cykayjak bolyady in sonunda bolsa uludan demini alyp bolya hos tahyr cyndanam gowy oglan diydide ocurip goyberdi leyla uzak gije yatmady dine penjireden aya bakyp oylanyp cykdy yone indi onkisinden yuki yenlan yalydy ol oraz bilen tanysan gununi yada saldy bu seyle bolupdy leylanynyn gonsysy orazyn dostydy oraz olara yygy yygydan gelip durardy inede bir gul leyla ucin garasylmayan habar boldy orzyn dostynyn jigisi cemen leyla orzyn halayanyny dine sen hakda sorayanyny aytdy on bilen gurlesip gormegi teklip etdi her nace boyun gacyrsada jorasynyn gownuni yykyp bilmedi sonra bular salam salam edip azajyk telefonda gurlesdiler seydip bular yany bir gurlesip baslan wagtlary oraz harby guluga gitmeli boldy leylada ona gelyanca garasaryn diyip soz beripdi seydip oylap yatysyna danyn nahilli atanynam leyla duyman galdy.ol ir bilen turup tahyra hat yazdy ol hemme zady bolsy hatda gorkezdi orz billen arasynda namelerin bolup gecenini ahli hakykady aytdy hatyn sonunda men seni soyyan diyip yazdy haty okap tahyr dusgunluge dusdi bu meni oynajakgolyamyka ya 8Cyndanam seylemikan diyip tahyr sondan son leyla yygy yygydan hat yazyp baslady leylada ona hat usti bn jogap beryardi ine seydip tahyryn arzuw eden gunleri gelip yetipdi leyla bolsa ozini yeke duyan wagtlary garanky otagda tahyryn alyp beren semini yakyp otyryardy tahyr leyla seyle bir ysnysdy welin indi olary bu dunyade olumden basga zat ayra salyp bilmejek yalydy leylada her hatynda tahyryn gelerine sabyrsyzlyk bilen garsyaryn diyip yazyardy tahyr ucin gunler aylara aylar bolsa yyllara donupdi ol leyanyn oziniki boljagyna ynanyp bilenokdy tahyryn gulluk mohleti dolup otla mundi abyay bilen gullugy tamamlan tahyr onkileri yaly daldi hemme zada cynlakay garayardy agrasdy yone sondada leyla bolan duygulary onkidi tahyr uzakly gije yatmady otly ony salancak yaly uwresede on gozune oz soyen gyzyndan basga hic zat gelenokdy seydip otly kop garasylan yere gelip yetdi tahyr hemme zatdan beter leylany goresi gelip durdy yone gullukdan gelenson toy berdi sadaka berildi garaz tahyryn onki garasany az yaly yene garasmaly boldy toy tomasa tamamlanyp oyli oye gadylanson tahyr leyla bn belisilen yere dususuga ugrady ol leylanyn oylernin dasyndan eylak beylak gecyanini gorup leylada bir yerde durup bilmedi sonra bir bahana tapyp gonsylarna gecen boldy seydip tahyr bilen yarym minutlyk salam alik alysdylar tahyr leylany gorende gus yaly ucayjak bolyady oylerne gaydysyn tahyryn ayaklary yere degmejek bolyardy sonraky gun agsam hemme yatansonlar bular yene dususdylar bular dunyade 9Ozlerinden bagtly adam yok diyip pikir edyardiler seyip syrly dususyklar yygy yygydan gaytalanyp durdy gys guni bolanson howada sowukdy gijesine beter sowuk semal yuzuni kesip baryardy yone bu asyk magsukara o sowuk oz tasirini yetirip bilmedi yone bagtly gunler uzaga cekmedi tahyr leyla bilen nace kop gurlesede az yalydy leylan belgisi bolsa indi koplenc zanita dusyardi bu zatlary tahyr gabanyp baslady ol sebabini leyladan soranda her gezek durli bahanalar tapyardy bu zatlar bolsa tahyryn yuregine agyr urgy bolup degyardi ine bir gun tahyryn bir dosty leyla hakda gurrun acdy ol tahyr gullukda wagty durli yigitler bilen gurleyandigini sonam basga yigit dususyga cykyp cduaryny aydanda tahyr edilyanynda duran dostyny oldurayesi geldi gahardan yana dislerini gyjyrdatyardy sonra uzakly gije yatyp bilmedi sonra bu zatlary yene birinden esitdi bular bilgisleyin tahyryn icini yakyan yalydylar tahyr name etjegni bilmeyardi bu zatlary ilki leyla aytmady son gahar ustune aydanda leyla bu zatlaryn yalandygyny bos tohmet digini ayty name diysenem tahyr onkileri yaly leyla ynanokdy bularyn arasyna sowukluk aralasyp baslapdy ine bir gun tahyr leylanyn telefondaky sms lere gozi dusende bar yat uytgap gitdi leylanyn telefonyny nadip dowenini bilmen galdy leyla seydip tahyryn gownundaki azajyk ynamam dowdi sondan son tahyr leyla janam etmedi habaram almady leyla nace jan edip dusundurjek bolsada tahyryn dinlasem gelmedi seydip tahyr leylany nace unutjak bolsada basarmady aradan alty ay Gecdi su alty ayyn icinde leyla bilen yekeje gezegem gurlesip gormedi gurlesesem gelmedi ol leylany unutmana nace jan etsede basarmady ine bir gun totanlikde bular leyla bn dus geldiler sonda bularyn sozi alysyp edil hic zat bolmadyk yene gurlesmegini dowam etdirdiler tahyr leylan gunasini gecdi yone nace jan edip leyla bilen gurlessede onkisi yaly arassa pak cyn yurekden soyup bilenokdy indi on ucin leylan baram yogam birdi bu zatlaram leylada dusundi leyla nace jan edip tahyryn gownune yarajak bolsada tahyryn pininede daldi yogsa tahyr bir agyz öl diyse leyla ölmage tayyndy yseydip bu zatdan netije cykmajagyny bilip bular gurlesmelerini yene goydy leyla her gun ta dan atyanca aglap geciyardi indi on hozlerinde hic hilli durmusa bolan hic hilli howes yokdy ol indi suwsuzlykdan solan gule menzeyardi tahyr bolsa indi hic kime ynanokdy ol leylany unutmak ucin basga gyzlar bilen gurlesede olara ynanokdy gurlesesi gelmeyardem on ey diydi muna beydidi garazolardan bahana gozleyardi leyla bolsa gecen bagtly gunlerni yatlayardy tahyr yaly cyn yurekden soyen yigdiindi tapmajagny tapaysada soyup bilmejegini bilyardi son ucinem aglayardy tahyr bolsa bu durmusda dine bir san bolup yordi bularyn ikisen 23 24 yasda durmusdan doyupdylar su soyginin seydip sonmeginin sebabinin namedendigini bilyanizmi sebabi YNAM olipdi ynam yokyerde soygide bolyan daldir.
.......dowamy......bar

Edebiýat, yeke yurek tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir