inede şunça wagtlap garaşan oýyunlam geçen hepdäň içinde ahyry çykdy. siziňem araňyzda oýunlar bilen gyzyklanýan, gije ýatman geçip gutarjak bolup başagaý bolýanlariňiz badyrlayý.şolar üçin .. ;) 1.Need For street pro street - ea games\'iň nfs oýunlaryny oýnamadyk ýokdurlaý araňyzda ;)şo seriaň iň soňky versiýasi. öz kommentlem: 2gün bäri heläk edyä,maşyny kontrol etmek extremely kyn, pro diyseň pro edipdir deýýuslar :P grafika hasam osdüripdirler ýöne tebigat owadan bolmandyr,maşynlar grafikasy underground ýatladya:( 256MB DDRII PCI ekran kart medium quality\'de normalny oýnap bolya.. 2.Crysis.. ýadyňyza düşýän bolsa,crytek games diýip germaniýada yaşayan 3 sany türkiň döreden kompaniýasy. farcry diip oýun çykardy 2005de, täze graphics engine bilen dünýäň iň owadan effectli oýny saýlandy. belkem kopiňiz oýnabam gorensiňiz. häzirem şo firma ýenede farcry bilen splinter cell diip başga bir oýnuň birleşdirilen versiýasi diýýalerda, crysis`i çykardy 3-4 günlükde. öz kommentlem: düýnden bäri tas däliräpdim. 15% töweregini oýnap gördüm, grafikalaň owadanlygy, uuu mümkin däl:)kino düşýän ýaly duýýaň özüňi ..adamy bogup, aňyrdan gelýän 2-3 sansynyň üstüne pylçap zyňyp goýberyaň. özüňi görünmeýän moda geçirip bolýa,suit jump bilen ustuňe sürüp gelýän HUMMER\'iň üstünden aşyp böküp barýakaň slow motion bilen icindäkileri atyp öldürip bolýa, ýerde ýatan islän zadyňy alyp beýläk oklap bolýa, komandaňdakylaň birine ok degse egniňe alyp ýapyk ýere geçirip bolýa. aý garaz efekt we grafika boýunça şuwagta çenli çykan oýunlaň arasynda nomer1! ýekeje kemçiligi oda kompyuterin \"maniac\" bolmaly :(( 3.Hellgate london - heniz oýnap göremok ..

Köneler, Shazada tarapyndan 13 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir