heleý men saňa bir zat aýdaýyn näme üçin sen gygyrýaň maňa !? menä işläp gelip ýadaýan bahana tapaňok öýtýän, meslikden ýaňa! howwa işleýän,işläňde näme..! berýäler aýlyk- köp işlänede, şol aýlyk berýäler- işlemänede, işe gelip, ukysyn alyp,ýatyp turýanada, bilimli men diýip- okamak, ýazmakda, şermende edýän, sowatsyz gedemede. görüpçiligi we gepçiligi kär eden.. ýüzüňe ýylgyryp bakýan hyýanada-da.. wah, pul gerekmi, keýgim sen al ! walla ynanaý maňa, berenleri şol heýgenek etseň, ýeter ol ýumartga kartoşka, käşire, mesge-ýagada, palow iýjek bolsaň, ýeter daže etede.. ýöne koža ädik, koža- possuna... gymmat baha kosmetika, sowýarsyň sen dessine… saçyň modasyna,aýak,eliň,lagyna… düşünýän owadan bolasyň gelýänine… ýeke maňa däl, ýaranjak bolýaň iliň dünýäsine… joralaryň çykypjyk öňüne… haýranalar galdyrasyň gelýär,täze köýnegiňe. howwada, şol owadanlyk berilsede tebigy… ýüzü ýaş edýän gaty gymmat kremi… çalyberseň,çalyberseň ýetmez ol äriň puly… bilmedimdä adamlar “sowremenni “aýallar nahilek isleýär olar äri ? aý bolsada etjekler, olar onuň hyzmatkäri… aýlyk getirýän, öý süpürýän,nahar bişirýän… kirli eşikleri ýüpde serýän… ol äriň borjy dälde,ol äriň käri..! adamlar aýtýanyňyz bolaýmasyn dogry…! işleýän aýala, äriň ne derkary…! ynha kölegesi dek hereket etýär-onuň aýaly “sen işleýämiň-menem işleýän ýadaýamyň sen-menem ýadaýan aýlyk getirdiňmi-menem getirýän”- diýip gaýtalar ol äre,toty guş kimin… oňa är gerek däl, heleý gerek hyýaly päheýde welin,gyz-gelin dostlar… telewizorda gördüm iki erkekler… getirip olar mollo, nika gyýdylar… soňra olar gujaklaşyp öpüşup… özleriniň bir-birine,bagytlydygyny aýtdylar. toba essapuralla! bizede geläýdimikan… erkek-aýala,gerek däl döwür…! şonuň üçinmikän, boljak ahyr zaman ! aýal boljak däl öýtýän,erkege- höwür… taňry daş etsin, köpeldi bir “intresni ynsan” ýokarsy aýal,aşagy bir erkek… ertekide eşdemizde,biz oňa haýran… bu nähilek döwür,aýaly etdi batyr,erkegi gorkak… öý ojaklary şondan öçýändir,gelen bolsa şol zaman… eý… nälet siňmiş- sen döwür…! derrew ýerine goý,erkegem erkek,aýalam-aýal… kalyblarda ýansyn söýgi,otlansyn- söýgisiz bagyr… “men seni soýärin”-diýip, döresin erkekde ol hyýal… belkem şol behiştdir, dünýä nur ýagar…! =D goshgyny ertir.com dan yaswami agzan ahriwinden aldym

Köneler, Merw92 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir