Islam Karimowyñ ýanyna özbegistanyñ finans ministry gelýämi$ we islam eke biziñ finans ýagdaýlarymyz erbetle$di näme etmeli diýip? Karimow bolsa men bu meseläni içgin çözmekçi diýip we bir da$ ýerdäki özbek obasyna gidipdir.Aý giripdir obañ çetinden birinji dogry gelen palcyk suwagly öýe giripdir. Öýüñ eýesi külçe(süýtli çörek) bn süýt beripdir.Karimow derrew Da$kende gelip un we süýde bolan salgytlary göterýär.Soñ Karimow ýenede $ol öýe barypdyr görse öýe kanalizasiýa gecirip ýörenmi$ler howludada corba gaýnap durmy$ . Karimow da$kende gelip hojalyk hyzmatlaryna we ete ýaga bolan salgydy galdyrýa. Karimow ýenede $ol oba aýlansa öý tüýs kö$k bolupdyr 3nji etajyny galdyrypdyrlar gapydada Mersedes duranmy$ Karimow haýran galypdyr we öý eýesinden munuñ sebäbini sorapdyr öý eýeside men öwlüýäñ müjewiri diýipdir:-))

Köneler, Footballist tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir