salam millet!!!! ine bu gün saýtymyzyň akyllyja agzasy goooluň doglan güni... batyr jigimjan seni ýetip gelen doglan güniň bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!!!!! dünýädäki ähli gowuluklary arzuw etýärin!!!! janyň sag ömrüň uzak,görjek günüň şu günüňdenem owadan bolsun, ýüzüň hemişe nurdan doly ýylgyryp dursun!okuwuňdada diňe üstünlikleriň ýaran bolmagyny,şeýlede abraýyň mundanam belende galmagyny arzuw etýän!!!!!!!! uzak we manyly ýaşa!!!!!!! wi özüňem azrak söwüş:-)

Köneler, Cwetocek tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir