Mekdep okuwçylary hem internetdan millionlarça dollar gazanýarlar

Amerikaly gyz Katrin Kuk 17 ýaşynda MyYearbook ady bilen web sahypany açdy. Bary ýogy ýarym ýyl soň bu sahypa girýänleriň sany aýda 3 million adamdan geçdi, sahypadaky reklamalar bolsa Katrin Kuka millionlarça dollar girdeýji getirýärdi.Internetdaky iň güýçli portallar hem 20 ýaşynda ýa-da 20 ýaşdan kiçi adamlaryňkydyr. Mysal üçin Yahoo, Google we...

Dowamy »

1677 7
Köneler, agajanh tarapyndan 12 years ago

Orsýetiň ähli mekdeplerinde internet elýeterli

Russiýa Federasiýasynyň 1-nji wisse primýeri Dmitriý Medwedew (Дмитрий Медведев) geçenki konfrensiýada orsýetdäki mekdepleriň ählisine internetiň elýeterlidigini we öz beren sözünde tapylandygyny habar berdi.

Orsýetdäki 59 müň mekdep 2007-nji ýylyň ahyryna çenli ählisi interneda baglangy bolmalydy. Alp Arslan aýynda 95 göterimi (%) d...

Dowamy »

1375 7
Köneler, agajanh tarapyndan 12 years ago

Gyzyklyja habarlar

Çilimiň zyýany atom bombasyna barabar
Çilim bilen göreşýänler atly haýyr sahabat
gaznasynyň wekili Nejmettin Gündör, günde iki gap çilim çeken adamyň Hirosima taşlanan atom bombasynyň öldüriji hasiýetine barabar radioaktiw täsiriň astynda galýandygyny aýtdy. Gündör çilimiň häzirki zamanyň esasy meseleleriniň biri bolup durýandygyny w...

Dowamy »

1648 1
Köneler, agajanh tarapyndan 12 years ago

Dashary yurtlarda okamak uchin gerekli maglumatlar

#1. http://www.internationalstudent.com/

#2. http://www.edupass.org/

#3. http://www.educationusa.state.gov/

#4. http://www.utexas.edu/world/univ/state/ (Amerikadaky universitetlerin web adresleri. shtatyna gora saylap bolyar.
1) shtaty saylandan son,
2) universitet ya-da kollej saylap,

Dowamy »

1667 2
Köneler, Batyrgyz tarapyndan 12 years ago

Sungat

pastel bilen chekilen surat.


sepi\" http://www.jeremysutton.com/ballerinasitting.html\"

Dowamy »

1787 7
Köneler, Batyrgyz tarapyndan 12 years ago

Tozga mikroskopyn ashgynda

Sheyle bir ajayyp bu tebigat! Gullin tozgasy mikroskopyn ashagynda.

Dowamy »

1504 1
Köneler, Batyrgyz tarapyndan 12 years ago

Eýsem täleýnama diýilýän zat dogrymy?

Täleýnama barada men köp wagtdan bäri gyzyklanýan. Aslyýetde täleýnama we ýyldyz ylmy dogrymy ýa-da adamlaryň özünden oýlap tapan biderekligimi? Bu barada pikirlendiňizmi?

Men şu tema barada köp zat okadym. Şu ýerik bu barada öwrenen zatlarymy ýazasym gelýär emma bu ýazgyda ýazmakçy däl. İlki bilen siziň bu barada bilýän, eşiden za...

Dowamy »

10984 24
Köneler, shahyr tarapyndan 12 years ago

Rock For Darfur

Şu wagt Mattafix-yň täze çykan «Living Darfur» atly single-ini diňledim, gowja bolupdyr haladym. Bu aýdymy «Save Darfur», «Rock For Darfur» we «Darfur Now» ýaly guramalaryň edişi ýalak kömek etmek we kömek ýygnamak uçin ýazypdyr. Darfurda bolup geçýän urşy, gyrgynçylygy, kynçylygy dünýä eşitdirmek üçin Mattafix-yň seçen ýaly şeýleräk, sebäbi täze...

Dowamy »

1929 7
Köneler, mc_merw tarapyndan 12 years ago

Erkekler ve ayallar yerlerini chalyshadylar...

Internetde ozbek sitlerinin birinde shu hekaya-satira gozum dushdi,onki sitde ruschasyny goyupdym,okap goren bolmady oydyan;indi shony turkmencha terjime edip goyyan;
Goymagymyn sebabi:hekayany hema gulkunch tapdym,hemem kabir tanysh zatlary yadyma dushurya:),ozbekler bizin gonshylarymyz,kop zatlary bizinka menzeya;
turkmenchesi shol...

Dowamy »

4161 86
Köneler, cendrillon tarapyndan 12 years ago

Talyplar.com-da soňky üýgeşiklikler

- Şuwagt talyplar.com-daky köne ýazgylary köp agzanyň islegi boýunça aýyrdyk. Sebäbi bir agzamyzyň sözleri bilen aýtsak sowuk somsa iýen ýaly bolýamyş. Täze sahypa täzelik ýaraşar diýip ýola çykýas onda.

- İkinji täzelik bolsa ýazgy ýazylýan ýerde we jogap ýazylýan ýerde bold etmek italic etmek we sitata etmek indi has aňsatlaşdy. Ýa...

Dowamy »

1765 10
Köneler, shahyr tarapyndan 12 years ago

TAPI-niň durmuşa geçmegi mümkin


TAPI birnäçe ýyldan bäri owganystanyň ýagdaýy sebäpli durmuşa geçmegi mümkin däl görünýärdi. Ýakynda Eýranda bolup geçen summitde alynan Hazaryň kenarýaka döwletleriniň beýleki döwletlere degişli ýaragly goşunlara öz topragyny ulandyrmaly däldigi baradaky karary öň hem mümkinçili kyn görünýän Trans-Hazaryň durmuşa geçmegini has hem kynlaşdy...

Dowamy »

1481 4
Köneler, Farabi tarapyndan 12 years ago

basyrganyan)

eyyam nace gunden bari, her gije erbet duyshler goryan. hemmesem realistic, yagni basyrganyan.. bizar boldum, maslahat berip biljek bamy?? .. :(

Dowamy »

1510 7
Köneler, Shazada tarapyndan 12 years ago

Gadymy Merw arheologiýanyň mekanydyr


Aşgabatda Beýik Britaniýanyň ilçihanasy on ýyl mundan ozal açylypdy. Şol wagt, ilkinji gelen adamlaryň biride Halkara Merw Taslamasyndan Doktor Georgiana Herman-dyr. Şondan bäri hem, Beýik Britaniýanyň ilçihanasy Merwde arheologiýa işlerini geçirmek üçin, Türkmenistana gelýän britan topary bilen aragatnaşyk saklaýar. Merw dünýä mirasy bol...

Dowamy »

2458 8
Köneler, korpe tarapyndan 12 years ago

“Her bir ynsan Allamyň öýüdir”

Ýakynlykda bir wagyzda boldym şonda wagyz edýän gelin “Her bir ynsan Allamyň öýüdir olary ynjytmaga siziň hakyňyz ýok. Bir musulman bendesi ynjasa Allam ynjar” diýdi. Özüm haýran galýan bulary diňlemek ýaman gowy boldy ýüregiň giňäp gidýä. Gyzlar bolup ol geliniň daşynda tegelenip diňledik adam köp boldy barysy gelin-gyz aglaýanlaram bardy aramyzda...

Dowamy »

1517 5
Köneler, Harmandali tarapyndan 12 years ago

Täzeje sahypa täzeje zatlar ýaraşar...


Bir-iki gün käbir sebäpler bilen interneda girmäge mümkinçilik bolmady. Iň soňky gezek şu sahypa girenimde nähili gyzykly sahypady. Ine şu gün gelip gördüm welin öňki ýazgylar goşulypdyr, bideregRÄK bloglaryň sany köpelipdir garaz öňkiden gyzygy gaçypdyr. Öňki forumdaky ýazylan zatlara seretdim gaty kän bir gyzykly zat tapmadym. Diýjek bolý...

Dowamy »

1709 19
Köneler, agajanh tarapyndan 12 years ago

Doglan günüň bilen Windows XP


2001-nji ýylyň Garaşsyzlyk aýynyň 26-syna Microsoft kompaniýasy Windows XP-ny çykardy.
Windows XP-i köp funksiýaly, ykjam OS bolupdyr we häzirem ol OS-laryň arasynda öňdäkileriň hatarynda barýar. Mundan beýläkde uzak ýaşamagyny, säwliksiz işlemegini arzuw edýäris! ;)
Ulanylan çeşme

Dowamy »

1352 3
Köneler, agajanh tarapyndan 12 years ago

Çaý keýpi

Çaý keýpi - bu belki-de dünýädaki iň zyýansyz we iň arzan keýpdir. Meniň durmuşumda çaýyň aýratyn orny bar. Onuň ýerine ne cola tutup biler ne-de başga tebigy miwe suwlary.

Çaýyň taryhyna göz aýlasak biziň eramyzdan öň 2700-nji ýyllar töweregi medisina ylmyna höwesli bir Hytaý gyzgyn suwuň adam organizmasyna peýdalydygyny görüp ýene...

Dowamy »

2329 15
Köneler, shahyr tarapyndan 12 years ago

Praktikant gözlenýär

Praktikant gözlenýär:

Istanbulda täze düýbi tutulýan software kompaniýasynda part-time işläp biljek praktikant gözlenýär.

- Türkmen dili, iňlis dili we türk dilini ýokary derejede gürläp we resmi ýazgylary ýazyp bilýän,
- İşine jogapkärçilikli garaýan we adamlar bilen gowy aragatnaşyk saklap bilýän,
- Bil...

Dowamy »

1901 9
Köneler, shahyr tarapyndan 12 years ago

cendrillon???

shu sahypada cendrillon lakamly bir agza bar velin her sapar shol ady goremde birhilek bolyan.
shon name diymegini aytsanyzlan bilyan bolsa.
son shol ady okamda kan chekinmayin.birhilek yilanyn adyna zada menzeya weli.
cendrillondan hayish:guljek bolya diyip pikir etme,yone bilesim geldi
saglygynyz

Dowamy »

1604 12
Köneler, serahsi tarapyndan 12 years ago

Birhili durum

Men-a korpeje bolup girip bilemok. Taze agza bolup (korpe) giryan. mana pasword gelmedi. İn gowusy siz men onki agzalygymy pozayyn...

Dowamy »

1379 4
Köneler, korpe tarapyndan 12 years ago