Dert

Menin ahli derdim soygi dal ahyr,
Bar menem dunyade yuzlerche derdim,
Emma yshgyn bir mowsumi uchin men,
Butin omrum goshgy yazyp gecherdim.

Yshgyn dunyasinde yitip gitsem-de,
Pidagarim-soygim eziz mana has,
Chunki ahli betbagtlylykdan ozumi
Dine soygim bilen eyledim halas....

...

Dowamy »

1103 22
Köneler, Batyrgyz tarapyndan 11 years ago

Ine sana Amerika!

Ine sana Amerika!

Men penjiramden kop zady goryan. Yanyja bolsa, bir negryn zynyndydan plastik chuysheliri, pylesosdan simi goparyp, yene bashga zatlardan edilen chuysheleri agtaryp tapyp olary arabanyn ichene yuklenini gordim. Negryn ozi kesele menzeyar. Be, Amerikada buna ish yokmy, diyip pikirlenip gordim. name uchin bu zynyndylar...

Dowamy »

1267 9
Köneler, Batyrgyz tarapyndan 11 years ago

Tmolympiad agzalarynyň saýty taşlamaklaryny kim gurnaýar?

Hawa \"tmolympiad adamlaryň pikirlerini paýlaşar ýaly internetde bir türkmen saýty bolar\" umydy bilen meniň hem başda uly höwes bilen gatnaşan saýtymdy. Ýöne wagtyň geçmegi bilen adamlaryň intellektual derejesiniň entek pikirleriň üstünde durmak däl-de şahsyýetleriň üstünde, şol şahsyýetiň ýa ýere sokulmagy ýa-da öwülip arşa çykarylmagy derejesin...

Dowamy »

2512 70
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

Parfum barada...

« Parfum » temasy hemmani gyzyklandyryan tema,ichinizde shony ulanmayanynyza yokdur…
Kop forumlarda « parfum » temasy achylya,yone yuzleyin gurrun edilya,shonun uchin shu movzugy achyp, Parfyumeriya barada sapaklarymdan « gysgacha »:) yazyp paylashayin diydim.

Parfum diyende derrev Fransiya goz onune gelya,yone Parfum-yn t...

Dowamy »

4914 62
Köneler, cendrillon tarapyndan 11 years ago

Bir bolek gechmishden kuyseg/ ich dokme

Gadyrly agzalar sizem gecmishinizi kuyseyansiniz kawagt. Men birnace gun bari chagalygymy, mekdep yyllarymy, watanymy gaty kuyseyan. Ine shuwagtam sapak okap otyrdym welin birden yuregimde bir agy duyup gitdim. Yadyma Ashgabadyn agshamaralary dushdi. Esasanam mekdepde sonky yyllarym yadyma dushdi. Aslynda hemme yerde sheyledir welin men As...

Dowamy »

1295 4
Köneler, diwana tarapyndan 11 years ago

GYGYRMAWAÇ

BAgyşlan welin gygyrmawaç açylarmay. Açyp bolsa açayyn gayrat edip...

Dowamy »

2614 136
Köneler, korpe tarapyndan 11 years ago

Mekdep okuwçylary hem internetdan millionlarça dollar gazanýarlar

Amerikaly gyz Katrin Kuk 17 ýaşynda MyYearbook ady bilen web sahypany açdy. Bary ýogy ýarym ýyl soň bu sahypa girýänleriň sany aýda 3 million adamdan geçdi, sahypadaky reklamalar bolsa Katrin Kuka millionlarça dollar girdeýji getirýärdi.Internetdaky iň güýçli portallar hem 20 ýaşynda ýa-da 20 ýaşdan kiçi adamlaryňkydyr. Mysal üçin Yahoo, Google we...

Dowamy »

1363 7
Köneler, agajanh tarapyndan 11 years ago

Orsýetiň ähli mekdeplerinde internet elýeterli

Russiýa Federasiýasynyň 1-nji wisse primýeri Dmitriý Medwedew (Дмитрий Медведев) geçenki konfrensiýada orsýetdäki mekdepleriň ählisine internetiň elýeterlidigini we öz beren sözünde tapylandygyny habar berdi.

Orsýetdäki 59 müň mekdep 2007-nji ýylyň ahyryna çenli ählisi interneda baglangy bolmalydy. Alp Arslan aýynda 95 göterimi (%) d...

Dowamy »

1102 7
Köneler, agajanh tarapyndan 11 years ago

Gyzyklyja habarlar

Çilimiň zyýany atom bombasyna barabar
Çilim bilen göreşýänler atly haýyr sahabat
gaznasynyň wekili Nejmettin Gündör, günde iki gap çilim çeken adamyň Hirosima taşlanan atom bombasynyň öldüriji hasiýetine barabar radioaktiw täsiriň astynda galýandygyny aýtdy. Gündör çilimiň häzirki zamanyň esasy meseleleriniň biri bolup durýandygyny w...

Dowamy »

1368 1
Köneler, agajanh tarapyndan 11 years ago

Dashary yurtlarda okamak uchin gerekli maglumatlar

#1. http://www.internationalstudent.com/

#2. http://www.edupass.org/

#3. http://www.educationusa.state.gov/

#4. http://www.utexas.edu/world/univ/state/ (Amerikadaky universitetlerin web adresleri. shtatyna gora saylap bolyar.
1) shtaty saylandan son,
2) universitet ya-da kollej saylap,

Dowamy »

1381 2
Köneler, Batyrgyz tarapyndan 11 years ago

Sungat

pastel bilen chekilen surat.


sepi\" http://www.jeremysutton.com/ballerinasitting.html\"

Dowamy »

1527 7
Köneler, Batyrgyz tarapyndan 11 years ago

Tozga mikroskopyn ashgynda

Sheyle bir ajayyp bu tebigat! Gullin tozgasy mikroskopyn ashagynda.

Dowamy »

1236 1
Köneler, Batyrgyz tarapyndan 11 years ago

Eýsem täleýnama diýilýän zat dogrymy?

Täleýnama barada men köp wagtdan bäri gyzyklanýan. Aslyýetde täleýnama we ýyldyz ylmy dogrymy ýa-da adamlaryň özünden oýlap tapan biderekligimi? Bu barada pikirlendiňizmi?

Men şu tema barada köp zat okadym. Şu ýerik bu barada öwrenen zatlarymy ýazasym gelýär emma bu ýazgyda ýazmakçy däl. İlki bilen siziň bu barada bilýän, eşiden za...

Dowamy »

6936 24
Köneler, shahyr tarapyndan 11 years ago

Rock For Darfur

Şu wagt Mattafix-yň täze çykan «Living Darfur» atly single-ini diňledim, gowja bolupdyr haladym. Bu aýdymy «Save Darfur», «Rock For Darfur» we «Darfur Now» ýaly guramalaryň edişi ýalak kömek etmek we kömek ýygnamak uçin ýazypdyr. Darfurda bolup geçýän urşy, gyrgynçylygy, kynçylygy dünýä eşitdirmek üçin Mattafix-yň seçen ýaly şeýleräk, sebäbi täze...

Dowamy »

1650 7
Köneler, mc_merw tarapyndan 11 years ago

Erkekler ve ayallar yerlerini chalyshadylar...

Internetde ozbek sitlerinin birinde shu hekaya-satira gozum dushdi,onki sitde ruschasyny goyupdym,okap goren bolmady oydyan;indi shony turkmencha terjime edip goyyan;
Goymagymyn sebabi:hekayany hema gulkunch tapdym,hemem kabir tanysh zatlary yadyma dushurya:),ozbekler bizin gonshylarymyz,kop zatlary bizinka menzeya;
turkmenchesi shol...

Dowamy »

3633 86
Köneler, cendrillon tarapyndan 11 years ago

Talyplar.com-da soňky üýgeşiklikler

- Şuwagt talyplar.com-daky köne ýazgylary köp agzanyň islegi boýunça aýyrdyk. Sebäbi bir agzamyzyň sözleri bilen aýtsak sowuk somsa iýen ýaly bolýamyş. Täze sahypa täzelik ýaraşar diýip ýola çykýas onda.

- İkinji täzelik bolsa ýazgy ýazylýan ýerde we jogap ýazylýan ýerde bold etmek italic etmek we sitata etmek indi has aňsatlaşdy. Ýa...

Dowamy »

1491 10
Köneler, shahyr tarapyndan 11 years ago

TAPI-niň durmuşa geçmegi mümkin


TAPI birnäçe ýyldan bäri owganystanyň ýagdaýy sebäpli durmuşa geçmegi mümkin däl görünýärdi. Ýakynda Eýranda bolup geçen summitde alynan Hazaryň kenarýaka döwletleriniň beýleki döwletlere degişli ýaragly goşunlara öz topragyny ulandyrmaly däldigi baradaky karary öň hem mümkinçili kyn görünýän Trans-Hazaryň durmuşa geçmegini has hem kynlaşdy...

Dowamy »

1213 4
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

basyrganyan)

eyyam nace gunden bari, her gije erbet duyshler goryan. hemmesem realistic, yagni basyrganyan.. bizar boldum, maslahat berip biljek bamy?? .. :(

Dowamy »

1228 7
Köneler, Shazada tarapyndan 11 years ago

Gadymy Merw arheologiýanyň mekanydyr


Aşgabatda Beýik Britaniýanyň ilçihanasy on ýyl mundan ozal açylypdy. Şol wagt, ilkinji gelen adamlaryň biride Halkara Merw Taslamasyndan Doktor Georgiana Herman-dyr. Şondan bäri hem, Beýik Britaniýanyň ilçihanasy Merwde arheologiýa işlerini geçirmek üçin, Türkmenistana gelýän britan topary bilen aragatnaşyk saklaýar. Merw dünýä mirasy bol...

Dowamy »

2127 8
Köneler, korpe tarapyndan 11 years ago

“Her bir ynsan Allamyň öýüdir”

Ýakynlykda bir wagyzda boldym şonda wagyz edýän gelin “Her bir ynsan Allamyň öýüdir olary ynjytmaga siziň hakyňyz ýok. Bir musulman bendesi ynjasa Allam ynjar” diýdi. Özüm haýran galýan bulary diňlemek ýaman gowy boldy ýüregiň giňäp gidýä. Gyzlar bolup ol geliniň daşynda tegelenip diňledik adam köp boldy barysy gelin-gyz aglaýanlaram bardy aramyzda...

Dowamy »

1232 5
Köneler, Harmandali tarapyndan 11 years ago