****

Häzirki zaman MMA äleminde köp janköýerlere Habib Nurmagomedow hemde Konor Makgregoryň ady gyzykly.

Ýöne,şeýle bir urşujy bar,onuň eden işiniň häzirki döwürde hiç kim hötdesinden gelip bilenok.XXI asyryň ilkinji on ýyllygynyň iň güýçli urşujysy, 2003-2010 ýyllaryň dowamynda MMA äleminde iň meşhur sportçy. «ESPN», «Sherdog», «Full Con...

Dowamy »

577 0
Sport, Гость tarapyndan 8 months ago

OTUZ ÝAŞDAN SOŇ

Göwnüme bolmasa, zerur däl indi
Arzuwa beslenip, kaşaň geýinme.
Wagtyhoş bolsamam meýlis kölünde,
Alada bar, şatlygymyň teýinde.

Hoşlaşygyň wagty golaýlap geldi,
Sag bol, ýaşlyk — ömrümiziň şatlygy.
Men garrap baramok,
şonda-da belli
Goja bolmagyňam niçik zatlygy.

Kaýy...

Dowamy »

810 2
Edebiýat, Pegas tarapyndan 8 months ago

****

Salam ildeşler! Gowmysyñyz? Gaýrat edip isleneniñ täze salgysyny aýdyp goýweriñ. Öñünden sag boluñ !

Dowamy »

734 4
Sorag-jogap, Manikarnika tarapyndan 8 months ago

Iridiý (himiki element)

Umumy häsiýetnamasy:
Iridiý atom belgisi Ir we atom sany 77 bolan himiki elementdir. Ol öran gaty, kümüşsow ak reňkli, osmiýden soňra iň dykyz, platina toparyna degişli bolan metaldyr. Osmiý 1803-nji ýylda Smitson Tennant tarapyndan açylypdyr. Onuň ady grekleriň älemgoşar hudaýy bolan Irisiň adyna dakylandyr, munuň sebäbi onuň duzlary dürli...

Dowamy »

399 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 8 months ago

Dilegçiniñ şapbady

Baýyñ biri ýeñsesi gelşikli adamlaryñ ýeñsesine urmagy gowy görýän eken. Bir gün ol bazarda aýlanyp ýörkä, ýeñsesi owadan bir adama gözi düşüpdir, ýöne ol gören adamy daýaw bolansoñ, baryp urmaga-da çekinipdir. Şonuñ üçin ol geçip barýan bir dilegçä:
- Şu adamyñ ýeñsesine bir şapbat ursañ sana bir altyn berjek - diýýär.
Elbetde, gedaý...

Dowamy »

930 2
Edebiýat, Tiko tarapyndan 8 months ago

KÄL IÇINDÄKI KÖLDE...

(Taras Şewçenkonyñ nakgaşçylyk we grafika eserlerinden: "Katerina", 1842 ý. Kendir, ýagly reñk.)

Käl içindäki kölde
Gygyrýarlar çal gazlar.
Dul heleý hakda oba
Ýaýrady geñsi sözler:
Göýä onuñ öýüne
Zaporožly gelenmiş.
Şeýdip myş-myş gürrüñler
Bütin oba dolanmyş.
Bu ikisi bir jaý...

Dowamy »

494 0
Edebiýat, Tiko tarapyndan 8 months ago

Oguz türkmenleriniň Beýik Hun döwleti

Oguz türkmenleriniň Beýik Hun (Hiung-nu) döwleti geçmişde ata-babalarymyzyň guran jahanşalyklarynyň biridir. Bu döwlet taryh sahnasyna biziň eýýamymyzdan öňki 1200-nji ýylda çykypdyr.

Olaryň ilkinji ýaşan ýerleri Mongoliýanyň topraklary bolup, Hytaý döwleti bilen goňşy eken. Biziň eýýamymyzdan öňki 822-nji ýylda ýazylan Hytaý halkyny...

Dowamy »

422 2
Bilim, Jeksparro tarapyndan 8 months ago

Nohur ady nireden gelip çykypdyr?

Nohurlaryň gelip-çykyşy dogrusyndaky taryhy materiýallar esasan rowaýatlara daýanýar.
Käbir rowaýatlarda aýdylmagyna görä Nohurlaryň ady Nuh pygamber we onuň gämisi bilen baglanyşykly diýlip hasap edilýär.
Nohurlaryň asyl gelip çykyşy hakynda her hili rowaýatlar il içinde ýaýranam bolsa, bu tirä degişli Taryhy nukdaýnazardan seretmek...

Dowamy »

809 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 8 months ago

Ятда саклан!

Ýatdasaklaň!!!!

Ýazylan wagty: 27 июля 2013 Ýazan Marala

   Nache uytgesen uytge, elmydama kellani in bashdaky, ozuni bagtly duyan yerine owurersin. (J. Christophe) 
   Aslynda hemishe gulip gezyan adamlaryn kellesi, koplench, gaygydan doly. Yatdan chykarman, her gulip duran yuz bagtlylygy gorkezmeya! (Bob Marle...

Dowamy »

819 4
Edebiýat, Xyivenia tarapyndan 8 months ago

@Black wolf doglan güniň bilen!!!

@Black wolfyn doglan guni.

Ynha, bu gun parasatly, akylly hem dana atadan mertlik alyp, mahirli eneden mahir alyp dunya inen in gowy ynsanlan biri MYRAT jigimin (Black wolfyn)doglan guni.Jigim sen doglan gunini gutlayan Allajan janyn sag, bashyn dik, omrun uzak , guler yuzin hic hacan solmasyn! Yureginde beslan ahli yagshy arzuwlan h...

Dowamy »

516 3
Täzelikler, Khanture tarapyndan 8 months ago

Happy birthday Black_wolf!!!!

Myrat doglan güniñiz bilen gutlaýan. Uzak ýaşyñ Black Wolf. Şu durmuşda õz bagtyñyzy tapmak nesip etsin hemem tapmagyñyzy arzuw edýän we goldaýan, ähli başlan işleriñde size üstünlik arzuw edýän! SIZE uly bagt, uly durmuş, her bir geçen günüñ şatlykly bolmagyny, güler ýüzüñiziñ solmazlygyny, şol güler ýüz bilen ýüregiñ hem ýylgyrmagyny arzuw edýän!...

Dowamy »

326 3
Täzelikler, Xyivenia tarapyndan 8 months ago

****

1. Pýotr l arakhorluga garşy gyzykly göreş usulyny oýlap tapypdyr. Arakhory agramy 7 kg bolan medal bilen "sylaglapdyrlar". Medaly hiç wagt boýnuňdan aýyrmaly däl eken (aragyny goýýança). Aýyranyny bilseler ýa-da eşitseler jeza beripdirler.

2. Taýlandyň gimnini rus kompozitory ýazypdyr.

3. Dünýädäki iň gysga wagt dowa...

Dowamy »

714 0
Täzelikler, Гость tarapyndan 8 months ago

****

Suw daşgyny, tupan,ýer titremeleri ýaly tebigy hadysalar dürli döwürde,dürli ýerlerde ynsan ömrüne zamun bolan esasy apat hasaplanýar. Emma 1952 ýyl Londonda suw daşgyny ýa-da ýer titremesi däl-de ümür (туман) sebäpli 12 müň kişi wepat boldy.

1952 ýyl 5 dekabr güni şemalsyz, sowuk howa wagtynda Londona antisiklon ýapyrylýar,netijede...

Dowamy »

742 5
Täzelikler, Гость tarapyndan 8 months ago

8.nji mart degysme😊

Gara ýeriň üstünde,
Gök asmanyň astynda
“Heleý” diýilýän sözi
Kim tapdyka aslynda?

Ol sözi ilki tapan
Ne-hä daýhan, ne çopan.
Diýýärler: ilki sapa
Ol gödek sözi tapan
Kyrka çenli kyrk sapar
Öýlenen Ýekegapan.

Gyzyl göz Ýekegapan,
Han ogly Ýekegapan
G...

Dowamy »

656 1
Edebiýat, Crazy boy tarapyndan 8 months ago

Mitoloji Kahramanları: Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı

Dede Korkut Kitabı’nın kahramanlarından Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı'nın öyküsü...
07 Eki Paz, 2019

Sözlü gelenek içinde oluşmuş Dede Korkut destanları, Oğuzların edebî zevkini ve sanat gerçekliklerini ortaya koyar.

Dede Korkut Kitabı’nın kahramanlarından Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı, hakanın tek erkek oğlu genç O...

Dowamy »

277 6
Edebiýat, Khanture tarapyndan 8 months ago

Gutlag

Bütin dünýäniñ siz gözel gyzlary,
Bu gün gutlaýarlar hemme sizleri,
Siziñ ücin döredýäris aýdym sazlary,
Sizler bu dünýäniñ aýdyñ ýazlary.

Crazy boyyn adyndan bar gyzlary gutlaýan,
Bu satlykly baýramda hemmäñizi ýatlaýan,

Dowamy »

345 5
Täzelikler, Crazy boy tarapyndan 8 months ago

🌼🌼🌼🌼

8-nji mart halkara zenanlar guni bilen ahli masgala agzalarynyzy tuys yurekden gutlayaryn.
Ozge gulden nazik siz .In mahirli gozel siz .Bu dunyade yeke tak .In gerekli eje siz . Guller yaly owadan. Caga deyin mahirli. Bahar yaly mylayym Gun nury dey yyly siz .
BAYRAMYNYZ GUTLY BOLSUN🌼🌼🌼🌼🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🙌👍

Dowamy »

310 3
Täzelikler, Бабаниязов Дж tarapyndan 8 months ago

MiyaGi-,,Сердце забрала" текс песен

Для тебя найду добро и верну ему пульс
Вновь куда-то так увлекусь
Время остановится пусть
Сейчас
И пока я тут, считай эти звёзды — путь
Не понадобится ничуть
Друг об друга лечили грусть
Всегда

С тобой же в один лад
Чуть тоньше намекай
До дрожи похожи
Жевали мармела...

Dowamy »

288 7
Edebiýat, Mr_arsen. tarapyndan 8 months ago

Ebjet hasaby

Ebjet harplaryna deň gelen sanlary esas almak şerti bilen haýsydyr bir taryhy wakalaryň ýa-da birden köp sözleriň, mysra ýa-da goşgyda yzarlap tapmak adaty gadym döwürlerden gözbaş alyp gaýdýar. Muňa jümleleriň hasaby hem diýilýändigini gadymy arap kitaplary habar berýär.
Harplaryň ebjet hasabyna görä sanlary şeýle okamaly: Elif -1; bi -2;...

Dowamy »

369 7
Bilim, Jeksparro tarapyndan 8 months ago

Alp Arslan Beýik Seljukly (Alparslan: Büyük Selçuklu) filmi hakynda

Bilşimiz ýaly, geçen 2021-nji ýylyň 8-nji Noýabrynda Sedat Injiniň taýýarlan we Emre Konagyň ýazmagy esasynda TRT1 türk kanalynda tomaşa edilmäge başlanan ''Alp Arslan Beýik Seljukly'' (Alparslan Büyük Selçuklu) köpbölümli film, gysga wagtyň içinde tomaşaçylaryň söýgüsini gazandy. Geçen Sezonlarda ol ilki ''Oýanyş: Beýik Seljukly'' (Uyaniş: Büyük...

Dowamy »

468 4
Bilim, Jeksparro tarapyndan 8 months ago