Hepdäniň Jemi #11 (4.10.2020 ý)

Essalowmalaýkum, Hanymlar we Jenaplar.
Bu gün 4-nji oktýabr hepdäniň ýekşenbe güni, bu gün saýtymyzda şu hepdäniň iň köp okalan, iň köp gürrüňi edilen temalarymyzy we iň köp mowzuk açan agzalarymyzy tanyşdyryp geçmekçi.
28-4-nji sentýabr/oktýabr aralagyndaky iň köp görülen mowzuklaryň TOP-5 ligi.

1-nji orunda @messibet...

Dowamy »

248 3
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

Saýta agza bolup bilmeýän @Emir atly okyjymyzdan

Bir gun soradym dunyaden soygi dirimi,
Duynem diridim inni men basga birimi,
Biri gazanmaly corek bukup bilini,
Beylekisi mes biri ceynap berya iymini,
Garyplar elin seredya seredip bize tarap,
Gozler sowuk dos gecyas pukara yuze garap,
Barybyr akidip bilmez 1 manat,
Baylygyn bir kopik tapsyrylanson...

Dowamy »

194 0
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

Saýta agza bolup bilmeýän bir okyjymyzdan

Sanasan sanawermeli kemciligimi,
Durmus atam yaly soymeya korpelerini,
Name ucin hic kim yok yada gornenok,
Name ucin yakynymda bolubam gornenok,
Corek zar bolsan gapymdan gitmeyan,
Soz beryan bir gezek ceksem cilimem cekmeyan,
Senem gepleyan durman birzatlar gepleyan,
Durmus seret bizi ozune cekip i...

Dowamy »

183 1
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

Owgan rowayaty MP3 lyrics

Owgan topragyna ugranda yigit,
Gyz gozi ownujak unjiden doldy,
Hoslasyk sozuni aydanda yigit,
Uzak ayralygy yadyna saldy.

Yigdin gidenine 8 ay boldy,
Gyz gownune basga bir hyyal geldi,
Nace yyl gecsede belki dolanmaz,
Oliligi diriligi bilinmez.

Ine bir gun gyzdan yeke hat geldi...

Dowamy »

319 23
Täzelikler, Sabirowa_M tarapyndan 2 weeks ago

T.Owezow gosgylaryndan

Soyyan sozin kim tapdyka aslynda
Juda yakymly soz aytmaklyk agyr
Ony aytman galmak welin mumkin dal
Sonsuz yasamagam mumkin dal agyr

Gaydyp gelyan bile yasan oglanlam
Sorayarlar yeri natdin aytdynmy
Yada yene bu gezek hem onkiñdey
Bolgusyz gurrunler bilen gaytdynmy 

Bilenoklar...

Dowamy »

219 1
Täzelikler, Sabirowa_M tarapyndan 2 weeks ago

GARASöýMEZ äPET

Erteki
Her gün öýlän çagalar mekdepden dolanyp gelýärkäler Äpet adamyň
bagyna girip oýnaýardylar. Ol içi ýumşak ýaşyl begres otly uly
ajaýyp bagdy. Ol ýerde otuň arasynda owadan güller ýyldyzlar ýaly ak
patrak bolşup açylyp otyrdy. Bagda on iki düýp şetdaly bolup, bahar
paslynda gülgün we sadap güllere bürelip, gü...

Dowamy »

224 1
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 weeks ago

çilimden daşda boluň

Halkymyzyň saglygyny gorap saklamak, zyýanly endiklerden daşlaşdyrmak we ruhy taydan sagdyn ýaşlary terbiýeläp ýetişdirmek döwletimizde durmuşa geçirilýän «Saglyk» Döwlet maksatnamasynda iň möhüm mesele bolup duryar. Şol maksatnamanyň çäklerinde alnyp barylýan işleriň biri-de temmäkä garşy göreşdir. Çilim çekmek ýaramaz endik bolup, aýratyn hem ýaş...

Dowamy »

234 1
Sport, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Rahman Zulfikarow - 114-nji süre (Hekaýa)

Ilkinji gezek Kerimi Kurany elime alamda men 26 ýaşymdadym. Şol kitaba duşmazymdan ozal, men ateist bolan bolmagymam ähtimal? Kuran meni diýseň geň galdyrdy. Meň ilkinji okan Kuranym, Albert Şumowski diýen adamyň rus diline terjime eden kitabydy. Özem ýöne bir terjime däl, goşgy görnüşinde terjime. Belkem Kurany ilki başda goşgy görnüşinde okamadyk...

Dowamy »

309 1
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 weeks ago

Rahman Zulfikarow - Google (Fantastik Powest)

1-nji bölüm.

Jahangir ýesir düşüpdi, oň ýesir düşenine-de 40 gün bolupdy. Duşman barada köp erbet zatlar aýdýardylar, ýöne näme diýselerem duşman rehimdar bolup çykdy, özem öz rehimdarlygy bilen Jahangiri örän geň galdyrypdy. Jahangiri 40 günläp diňe bakdylar, oňa hiç kim azar bermedi. Her hepdäň aýagyna bolsa, Jahangiriň ýatýan jaýy...

Dowamy »

241 0
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 weeks ago

Harasat-Okunip aglarsyn

Oglanyn soygusem soygi garybyn soygusem soygi
Oglanam soyya oglanam koyya oglanam aglaya
Oglanam halaya dogry kate oglanam yalnysyp okunya
Yone hakykat aglasa bir gyz ucin olya

Namemisey oglan pukara garyp
Barja akyl oglan bolsa gel hudaya yaa salyp
Janyn sag bolsa ynan tapdyrya hemme zat
Yig...

Dowamy »

236 0
Täzelikler, Sabirowa_M tarapyndan 3 weeks ago

SEN ÇÖlÜŇ

Pasly baharlarda seýrana gitsek,
Tükenmez ýollaryň bardyr, sen çölüň!
Üstüňde ýaýlaýyp myrada ýetsek,
Lälezar gülleriň bardyr, sen çölüň!

Däli köňül istär niçe höwesi,
Çykyp seýran etsek belendi-pesi,
Saýlardan eşdiler tüpeňiň sesi,
Höwesli allaryň bardyr, sen çölüň!

Ýagşy-ýama...

Dowamy »

144 1
Edebiýat, 12 tarapyndan 3 weeks ago

şorta sözler kemineden

göçe-göçlük
Keminäniň oturan obasy bir ýana göçmekçi bolýar. Iller göçüşip,
gidişip barýar, bularyň mallary bolmansoň, ýurtda ýeke galyp barýarlar.
Soň Kemine bir tanşyndan iki sany bugurçy düýe diläp getirýär.
Keminäniň mollada okaýan iki ogly bar eken. Olar hem beýleki
mollalar ýaly düýä ýük urmagy hem bilmeýär...

Dowamy »

320 1
Edebiýat, 12 tarapyndan 3 weeks ago

Orazym

Günbe-günden hyruç edip özüňden,
Ganym31 sary atlanar sen, Orazym.
Bir Hudanyň beren ülüş-paýyndan,
Her söweşde, jeňde bar sen, Orazym.

Ulus iliň arkasy sen, ardy sen,
Goçagyň goçy sen, goçuň merdi sen,
Dagda – peleň, jülgeleriň gurdy sen,
Duşman görseň, etin iýr sen, Orazym.

D...

Dowamy »

191 3
Edebiýat, 12 tarapyndan 3 weeks ago

Aýaly ejelerne giden alkaş adamyň aýalyny küýsäp, aýdýan sözleri

Eý, palowyň aşagyny ýakmaýan,
Çorba duzy aşa-aşa atmaýan,
Ýymyrtgadan etden börek bükleýen,
Aýaljanym gaýdyp geläý yzyňa.

Içip gelsem hona bilen salmaýan,
Çisolardan otyzbiri halaýan,
Ýaltanmany aýlygymy sanaýan,
Aýaljanym gaýdyp geläý yzyňa.

Çil gyradan sygyrlara ot orýan,<...

Dowamy »

323 1
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 weeks ago

çakylyk. 12-niň goşgylaryndan

Getirmändi bu zemine, Tüweleýläp gelen şemal,
Bagt diläp her demine, getiripdi gözel zenan,
Sözlerini diňläp siňe, sözlerinden tapdym kemal,
Buýsanç saýýan men özüme, baş egýärin bü gün ýene,
Ady meşhur ýer ýüzüne, onuň ady mährem ene.


Asman meni götermändi, dokuz aýlap jan içinde,
Toprak...

Dowamy »

161 1
Edebiýat, 12 tarapyndan 3 weeks ago

YekeTak.Ru - Tanyşlyk, Dostluk, Söýgi

Essalowmaleýkum Talyplar.Com agzalary we myhmanlary!
Giç ýagşy :D https://yeketak.ru bar diýip aýtmaga geläýipdim menää :)

Edil häzirki wagtda Mobil Internet-de hem saýt işleýär öýtýän. :)

Hormat bilen...

Dowamy »

314 6
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 3 weeks ago

Saýlanan gülküli HENEKLER /—3

henekler/—3
POKER: OÝUNÇY KAPUT

Poker… Gyzgalaňly oýun… Göçen kelleler… Ortada üýşmek pul… Oýunçy bar-ýoguny tikdi… Utuldy… Ýürek biçäre çydamady… Oýunçy kaput… "Eý oňa seret!" diýýänçälerem garaşyp durmady, giden-gitdä fiişt gidip göýberdi… Indi näetmeli? Muň aýalyna kim habar berer? Aralaryndan biriniň ýakasyndan tutdylar:

Dowamy »

364 5
Edebiýat, Gürgençli tarapyndan 3 weeks ago

12-niň goşglaryndan

ýalňyz höwürtgede ýalňyz guşjagaz
örtenýär, gynanýar bir ýalňyz özi.
sözlerinde üýtgeşik bir many bar,
gussadan gamlanyp, ýaşlanýar gözi.

unudylan höwürtgede ýalňyz ol,
unydypdyr onuň, öňki ezizi.
düýünki eziziň bu gün duşmandyr,
senem bolsa dünýäniň, iň ejizi.

bagytsyz edene,...

Dowamy »

178 3
Edebiýat, 12 tarapyndan 3 weeks ago

Hikmetli gürrüň

Hikmetli gürrüň

Bir adam Hezreti Alynyň öýüniň gapysyny kakyp dileg edýär. Hezreti Aly ýanynda oýnap ýören iki ogluna:
— Baryň, ejeňizdäki alty dirhemi getiriň — diýýär.

Hezreti Alynyň sözlerini eşiden Patma:
— Ol puly un satyn almak üçin goýduk ahyryn — diýýär.

Hezreti Aly:
— Allata...

Dowamy »

411 6
Edebiýat, 12 tarapyndan 3 weeks ago

@wagt agza, soraglam bardy, jogaplasaňyz!

Taryh bilen bagly ýazgylar paýlaşýaňyz, ýa-da teswirler ýazýaňyz welin şol ugruňyz boýunça boşaşsam berjek soraglam bardy, razy bolsaňyz. Realda sizi tanamzok, mümkin belli ýazyjy, taryhçy bolmagyňyzam ahmal. Razy bolsaňyz boşan wagtym şu ýere aýlanyp soraglammy ýazyp duraryn. Berjek soraglaryma-da näçe gysgaça jogap berseňiz gowy boljak, dilden aý...

Dowamy »

582 17
Täzelikler, messibet tarapyndan 3 weeks ago