Spotify bilen adalatsyz bäsdeşlik üçin Ýewropa Apple-e 500 million ýewro jerime salar

Ýewropa komissiýasy Spotify ýaly üçünji tarap aýdym-saz akym programmalarynyň işlemegini kynlaşdyrýandygy üçin Apple-e, takmynan, 500 million ýewro jerime töletmäge taýynlanýar diýip, ITHome habar berýär.
Bu Spotify tarapyndan 2019-njy ýylda berlen şikaýatyň netijesinde Ýewropa Komissiýasy tarapyndan Apple-e berlen ilkinji jerime bolar. Bäsd...

Dowamy »

9 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Apple dizaýnda we işleýşinde birnäçe üýtgeşiklik aljak iPhone 16 Pro

smartfonlarynyň täze hataryny çykarmaga taýynlanýar. Wccftech portalynyň habaryna görä, iň görnükli täzelikleriň biri esasy kameranyň täze dizaýny bolar. Çeşmäniň berýän maglumatlaryna görä, iPhone 16 Pro-da her kamerasynyň öz tegelek göwresi bolan öňki modellerden tapawutlylykda, ähli kameralar üçin bir blok bolar. Bu smartfona Majin Bu-nyň X s...

Dowamy »

11 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Angliýanyň mekdeplerinde ykjam telefonlar doly gadagan edilýär

Beýik Britaniýanyň häkimiýetleri Angliýanyň mekdeplerinde ykjam telefonlaryň ulanylmagyna doly gadaganlyk girizýän görkezmäni neşir etdiler. Bu barada Birleşen Korollygyň Bilim ministrliginiň metbugat relizine salgylanyp, TASS habar berýär.
Resminamada bellenilişi ýaly, Angliýanyň mekdeplerinde ykjam telefonlaryň gadagan edilýändigi baradaky...

Dowamy »

9 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Protezli adamlara ýylylygy we sowugy duýmaga mümkinçilik berýän tehnologiýa döredildi

Italiýaly we şweýsariýaly alymlar el-aýagy amputirlenen adamlara protezleri arkaly galtaşýan zatlarynyň temperaturasyny duýmaga mümkinçilik berýän özboluşly MiniTouch ulgamyny döretdiler. Tehnologiýa amputasiýadan soň ýitirilen ýylylygy we sowugy duýmak duýgusyny dikeldýär diýip, 4PDA habar berýär.
MiniTouch ulgamy proteziň ujunda ýerleşýän...

Dowamy »

8 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Xiaomi we Leica smartfon kameralaryny gowulandyrmak üçin institut döredýärler

Xiaomi we Leica ykjam enjamlar üçin optiki tehnologiýalary ösdürjek we öwrenjek Xiaomi x Leica Optical institutyny döretmek üçin tagallalaryny birleşdirdiler. Bu barada Xiaomi web sahypasyna salgylanýan 4PDA portaly habar berdi.
Institut dört esasy ugra ünsüni jemlär: ykjam görnüş-faktorynda ultra takyk optiki linzalary ösdürmek, hasaplaýyş...

Dowamy »

10 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

ÇL-iň 1/8 finaly: "Inter" "Atletikony" utdy, PSW we "Borussiýa" deňme-deň oýnady

21-nji fewralda Çempionlar ligasynyň 1/8 finalynyň Italiýanyň "Inter" topary bilen Madridiň "Atletikosynyň" arasynda ilkinji oýny geçirildi. Toparlar Italiýanyň Milan şäherindäki "San-Siro (Juzeppe Meassa)" stadionynda oýnadylar. Oýun milanlylaryň peýdasyna 1:0 hasabynda tamamlandy.
79-njy minutda ýeke-täk we ýeňiş goluny Marko Arnautowiç gi...

Dowamy »

8 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Toyota adamlaryň we sürüjisiz awtomobilleriň arasyndaky gapma-garşylyk barada anime çykarar

Ýaponiýanyň Toyota awtoöndürijisi kompaniýanyň awtomobillerine bagyşlanan GRIP atly bäş bölümli anime serialynyň çykyşyny anons etdi. Kompaniýa serialyň brendiň awtomobillerini ýaş auditoriýa hödürlemäge kömek etmegine bil baglaýar diýip, Variety neşiri habar berýär.
GRIP-iň sýužeti futuristik megapolisde ýaýbaňlanýar we bu ýerde Toyota-nyň...

Dowamy »

11 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

“Inter Maýami” Suaresiň karýerasynda iň soňky klub bolar

Urugwaýly hüjümçi Luis Suares Demirgazyk Amerikanyň Esasy futbol ligasynyň (MLS) “Inter Maýami” klubunyň öz karýerasynda iň soňky klub boljakdygyny aýtdy. Muny RIA Nowosti ýetirýär.
“Inter Maýami” meniň iň soňky klubum bolar, maşgalamyň eýýäm habary bar. Meniň karýeramy tamamlajak wagtymyň anyk senesi ýok, ýöne bu soňky ädim. Ýadawlyk gutul...

Dowamy »

19 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Nike zenan egin-eşikleriniň önümçiligi üçin 1,5 müňden gowrak adamy işden çykarar

Sport egin-eşikleri we aýakgap brendi Nike çykdajylary azaltmak boýunça üçýyllyk meýilnamasyny durmuşa geçirmegi dowam etdirýär. “The Wall Sreet Journal” neşiriniň habar bermegine görä, kompaniýanyň maksady 2 mlrd dollar tygşytlamakdan ybarat diýip, eadaily.com belleýär.
Munuň üçin Nike işgärler ştatyny 2% azaldar. Gürrüň kompaniýanyň dürli...

Dowamy »

18 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Kiýewdäki Magtymguly muzeýine türkmen milli gymmatlyklary gowşuryldy

15-nji fewralda Kiýew şäherindäki Magtymguly kitaphanasynda Türkmenistanyň Ukrainadaky ilçihanasy dabaraly ýagdaýda kitaphananyň çäginde ýerleşýän Magtymguly muzeýine Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan iberilen türkmen milli medeni-mirasynyň gymmatlyklaryny we dürli dillerdäki kitaplaryny gowşurdy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-i habar...

Dowamy »

19 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Türkiye teleserial satuwynda dünýäde üçünji orunda durýar

Türkiýe ABŞ-dan we Beýik Britaniýadan soň, teleseriallaryň eksportynda üçünji orunda durup, dünýä telewideniýede öňdebaryjylaryň birine öwrüldi. Parrot Analytics analitik kompaniýasynyň maglumatlaryna görä, 2020-nji we 2023-nji ýyllar aralygynda türk teleseriallaryna ählumumy isleg, Koreýa doramalaryna bolan 73% isleg bilen deňeşdirilende, 184%, ýo...

Dowamy »

20 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

IOS-da ulanyjylaryň biometrik maglumatlaryny ogurlaýan troýan peýda boldy

Group-IB-iň kiberhowpsuzlyk hünärmenleri iOS üçin GoldPickaxe.iOS atly täze troýan tapdy. “Helpnetsecurity”-niň habar bermegine görä, ol bank troýanlary bilen tanalýan haker tarapyndan işlenip düzüldi.
GoldPickaxe.iOS biometrik maglumatlary (Face ID we Touch ID), şahsyýetnamalary (pasport maglumatlary, sürüjilik şahadatnamasy), SMS habarlary...

Dowamy »

21 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Samsung Galaxy S24 düýpli kamera täzelenmesini aldy

Samsung suratyň we wideonyň hilini ýokarlandyrýan hem-de täze aýratynlyklary goşýan Galaxy S24 smartfonlary üçin kamera täzelenmesini çykardy diýip, digitaltrends habar berýär.
Kompaniýa has dury, ýalpyldysyz şekilleri almaga mümkinçilik berýän ýagty yşykda surata alnyşyny gowulandyrdy. Ýakynlaşdyrma wagtynda tekst has düşnükli görnüp başla...

Dowamy »

19 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Elýeter bahaly Samsung Galaxy M15 çalt zarýad alýan kuwwatly batareýa we 1 TB ýada eýe bolar

Täze Samsung Galaxy M15 smartfony, özüniň käbir aýratynlyklaryny açmak bilen, sertifikat sahypalarynda peýda boldy diýip, ITHome habar berýär.
Modeliň esasy artykmaçlygy - batareýanyň uzak ömrüni üpjün edýän ullakan 6000 mAh batareýasynyň bolmagydyr. Mundan başga-da, enjam 25W çalt zarýad almagy goldaýar.
Şeýle hem, Galaxy M15-de Full...

Dowamy »

21 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Volkswagen kompaniýasy Golf modeliniň ýubileý wersiýasyny çykardy

Volkswagen kompaniýasy sekizinji nesliň täzelenen Golf modeliniň satuwyna başlady we modeliň 50 ýyllygy mynasybetli ýörite wersiýasyny hödürledi. Bu barada nemes awtoöndürijisiniň metbugat gullugyna salgylanyp, gazeta.ru habar berýär.
Germaniýada Golf hetçbeginiň bahasy 27,2 müň ýewrodan başlanýar, uniwersal Variant alyja 28,3 müň ýewro düşe...

Dowamy »

18 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Dünýäde ýene bir nebit gazyp alyjy ýurt peýda bolup biler

Somali 2024-nji ýylda öz çäginde taryhynda ilkinji nebiti gazyp almagy göz öňünde tutýar. Bu barada Somaliniň nebit we mineral baýlyklary ministri Abdirizak Omar Mohamede salgylanyp, Garowe portaly habar berýär. Muny gazeta.ru ýetirýär.
Iş Galmudug, Günorta-Günbatar we Jubalend ştatlaryndaky ýataklarda alnyp barlar. Geoseýsmik gözleglere gör...

Dowamy »

22 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Will Smit ençeme wagtlyk arakesmeden soň täze rola eýe boldy

Aktýor Will Smit “Sugar Bandits” (“Şeker talaňçylary”) kriminal filminde baş keşbe eýe boldy. Bu barada “Variety” neşirine salgylanyp, gazeta.ru habar berýär.
55 ýaşly aktýor Yrakda Nil Meýwen atly uruş weteranynyň keşbini ýerine ýetirer. Sýužet boýunça Meýwen Bostonyň neşe söwdasyna garşy gönükdirilen beýleki harby weteranlar bilen bileleşi...

Dowamy »

19 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Microsoft Publisher-i goldamagyny bes eder

«Microsoft» kompaniýasy bukletleri, senenamalary, wizitkalary we logotipleri döretmäge mümkinçilik berýän «Publisher» ykjam goşundysyndan ýüz öwürmekçidigini mälim etdi. Programma 2026-njy ýylyň oktýabr aýynda «Microsoft 365» bukjasyndan aýrylar diýip, kompaniýanyň web sahypasynda aýdylýar.
«Microsoft-yň» bellemegine görä, «Publisher-iň» aýr...

Dowamy »

19 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Arheologlar Aleksandr Makedonskiniň kakasynyň galyndylaryny ýüze çykardylar

Arheologlar 1977-nji ýylda ýüze çykarylan gadymy grek mazaryndan tapylan galyndylaryň kime degişlidigini anykladylar. Hünärmenleriň pikiriçe, olar Aleksandr Makedonskiniň kakasy Filip II-ä degişlidir.
Ilki bilen, alymlar serkerdäniň kakasynyň, uly öweý doganynyň we oglunyň mazarda jaýlanandygyna ynanýardylar. Arheologlar soňra bu galyndylary...

Dowamy »

19 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Arheologlar Aleksandr Makedonskiniň kakasynyň galyndylaryny ýüze çykardylar

Arheologlar 1977-nji ýylda ýüze çykarylan gadymy grek mazaryndan tapylan galyndylaryň kime degişlidigini anykladylar. Hünärmenleriň pikiriçe, olar Aleksandr Makedonskiniň kakasy Filip II-ä degişlidir.
Ilki bilen, alymlar serkerdäniň kakasynyň, uly öweý doganynyň we oglunyň mazarda jaýlanandygyna ynanýardylar. Arheologlar soňra bu galyndylary...

Dowamy »

22 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago