Gysga gorkunç hekaýa...

GYSGA GORKUNÇ HEKAÝALAR


SUW ÝERINE GAN


Bir adam ýary gije daş çykypdyr. Hajathanadan çykanyndan soñra elini ýuwmak üçin hammama giripdir. Hammama girse umwalnikde suw ýerine gan akmaga başlapdyr. Bu ýagdaýa haýran galan öý eýesi yza enterekläp gidipdir.
Hammamdan atylyp çykyp öýe girmekçi bolupdy...

Dowamy »

221 3
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago

Habib Nurmagomedow UFC 253 ýaryşynda çykyş etmez

Habib Nurmagomedow UFC 253 ýaryşynda çykyş etmez
Russiýaly göreşiji, UFC-niň ýeňil agramdaky çempiony Habib Nurmagomedow 19-njy sentýabrda geçirilmegi meýilleşdirilen Absolýut göreş çempionaty (UFC) — 253-de çykyş etmez. TASS agentliginiň habar bermegine görä, bu barada türgeniň menejeri Rizwan Magomedow habar berdi.

UFC-253 ý...

Dowamy »

173 3
Sport, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Koronawirusyň alty görnüşi ýüze çykaryldy

Koronawirusyň alty görnüşi ýüze çykaryldy
Alymlar COVID-19 sebäpli ýüze çykýan keseliň esasy alty görnüşini belläp geçdiler. Bu barada Londonyň Patyşalyk kollejiniň gözlegine salgylanyp «Sky News» habar berýär. Muny Ria Nowosti agentligi ýetirýär.

Barlagçylar ABŞ-da we Angliýada 1600 näsagda ýüze çykan alamatlar (simptomlar) b...

Dowamy »

242 2
Bilim, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Zehin meselesi (golowolomka)

ZEHIN MESELESI (golowolomka)

Şu ýerdäki synlaýan awtobusyñyz haýsy tarapa barýandygyny bilmeli. Yagny awtobus günbataramy ýa gündogara, ya bolmasa demirgazykdan günorta barýarmy?
Eger haýsy tarapa barýandygyny aýdýan bolsañyz şony hem subut etmeli. Ýagny awtobus meselem günbatardan gündogara barýar diýip hasaplaýan bolsañyz, m...

Dowamy »

288 17
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago

5 ÿašly çaga dogany üçin ölüme razy bolupdyr.

Bir lukmanyň başdan geçirenleri :
Birnäçe ýyl öň Stanford Hassahanasynda höwes bilen işleýärdim. Şol wagtlar, örän az duş gelýän bir kesele duçar bolan Liza atly bir gyzy agyr ýagdaýda tanadym. Gowulaşmasy üçin diňe bir ýol bardy, bäş ýaşyndaky oglan jigisinden gan almalydy. Oglan jigisi hem şol keseliň hötdesinden gelipdi we bedeninde ýaraw...

Dowamy »

283 10
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 2 weeks ago

Namys...

Gamgyn-gamgyn aýdym sazlar diñleýäñ, 
Şeýdip göz ýaş dökýäñ bu keç ykbala. 
Aýdym diñläp, ejizlikden zeýrenýäñ, 
Ýatyp galýañ meñzäp misli Ýewropa. 

Düýşde görýäñ ynanylmaz hyýallar, 
Millilige ýugrulypdyr adamlar, 
Iller taşlap nebis bilen haramy, 
Goraýarlar illeñ namys aryny. 

Dowamy »

120 1
Edebiýat, ETIKA tarapyndan 2 weeks ago

Aýnura...

AÝNURA...


Bir söwdadan umytsyzja basyldym,
Ýöne men begenýän basylanyma,
Sebäbi men seniñ bilen tanyşdym,
Ukym tutman,
Janyma hem jan tapman,
Aýly gije ele kagyz alýaryn,
Yşk hijrana düşüp, serim aýlanyp
Sebäbin sorama jogaby sende;
Sebäp, seni söýýän gül ýüzli ýarym,

Dowamy »

497 34
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago

Agshamyňyz haýyrly bolsun.

Salam Talyp.comyñ agzybir agzalary haýyrly agşamlar.

Dowamy »

416 55
Sorag-jogap, Rakuten tarapyndan 2 weeks ago

BMG-niň Baş sekretary: COVID-19 häzirki zaman jemgyýetiniň ähli kemçilikleriniň üstüni açdy

BMG-niň Baş sekretary: COVID-19 häzirki zaman jemgyýetiniň ähli kemçilikleriniň üstüni açdy
Dünýäde koronawirus bilen kesellänleriň sany 14 million adama ýetdi. Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň maglumatlary boýunça, ölüm sanynyň statistikasy hem barha ýokarlanýar, pandemiýanyň netijesinde tas 600 müň adam ýogaldy.
BMG-niň Baş s...

Dowamy »

302 5
Bilim, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Şu ýyl «Altyn top» hiç kime gowşurylmaz

Şu ýyl «Altyn top» hiç kime gowşurylmaz
«France Football» žurnaly 2020-nji ýylda «Altyn top» baýragyny hiç kime gowşurmazlyk hakynda kararyny yglan etdi, diýip sports.ru saýty habar berýär.

Neşir bu gelen kararyny baýragyň beýanynda «koronawirusdan dörän çökgünlik zerarly adatdan daşary ýagdaýlarda gazanylan baýrak» diýen çyk...

Dowamy »

118 3
Sorag-jogap, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Boýun almak

BOÝUN ALMAK

Men sizi söýýärin, Mejnun bolýaryn,
Köýse-de bu zähmet biderek ýere,
Bu samsyk işimde, men bagtygara,
Aýagña baş goýup, boýun alýaryn!
Maña gelşikli däl, ýaşymam bir çen...

Akylly bolmagma wagt ýetipdir!
Her bir görnüşinden añýaryn weli,
Yşk hanjary ýüregime batypdy...

Dowamy »

154 7
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago

Ôylenen dostuma... (degishme aheñinde)

Arzuwlaryñ, pikirleriñ
Bir-birine seplengidi.
Kùkràp çar yana atyryñ,
Elyaglygyñ eplengidi.

Geçyàn-diyip-nikadan,
Bay, yanymda ôwùndiñ-à.
Durmush hayal baryar diyip,
Yùwrùkdiñ sen dôwùrden-à.

Ozal-a dost, pullaryñy,
Gùl bazarda sowardyñ sen.
Bogup-bogup gùl baryny,
Ôyle...

Dowamy »

584 12
Edebiýat, yashalym tarapyndan 2 weeks ago

Dilewaryñ dilinden

DILEWARYÑ DILINDEN 

Türkmenistanyñ Halk artisti Juma Ýazmyradowyñ şadyýan gürrüñlerinden. 

Urşuñ soñ ýanyndaky gytçylygy günleridi. Bir garryja aýal goñşymyz bardy. Bir gün şol eline käsesini alyp geldi. Ejem onuñ habaryny aldy. 
- Ýagjagazyñ bolsa birazajyk beräýseñ diýip geldim. 
Ol şeý diýip, habaryny...

Dowamy »

194 1
Edebiýat, ETIKA tarapyndan 2 weeks ago

Ýeñilmezligiñ syry... 

Bir wagt bir ýeňilmezek esger ýaşapdyr. Ol öz güýjüni görkezmegi halapdyr. Şan-şöhratly pälwanlary, söweş sungatynyň ussatlaryny ýanyna çagyryp göreş tutup, hemişe ýeňşi elden bermän gezipdir.
Bir gün golaýdaky daga bir terkidünýä pälwanyň ornaşandygy onuň gulagyna ilipdir. Ol terkidünýäniň gözlegine çykypdyr. Gözleýän adamsyny tapanda haýra...

Dowamy »

335 34
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 2 weeks ago

Meniň sagat wagtym sen pyýan wagtyň 

Ýadyňdamy dostym maý aýynyň gijesi
Meniň sagat wagtym, sen pyýan wagtyň,
Boşanda araklaň ençee çüýşesi
Görogla ad dakýan, adyly wagtyň.

Bulgurlar çakyşyp ses köpelýärdi.
Saglardan pyýanlar has köpelýärdi.
Şol wagt edermen dost köpelýärdi.
Dollar stakanlaň göterilýän wagty.

Şol...

Dowamy »

170 4
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 2 weeks ago

Habarlar Gündeligi 21.07.2020ý

Essalamalaýkum talyplar.comyň agzalary.
Bugün 21-nji iýul, hepdäniň sişenbe güni.
Geliň indi bolsa dünýä habarlary bilen tanyş bolalyň!!!

- Türk aktýory Murat Yildirim we aýaly 6-nji gezek boljak perzentinden juda boldular.

Dünýäbelli türk aktýory Murat Ýildirim we onuň aýaly Iman Elbani birnäçe ýyldan bä...

Dowamy »

338 0
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

Gurhandan täsirlenmeler (A. S. Puşkin)

GURHANDAN TÄSIRLENMELER*

(R. A. Osipowa bagyşlanýar)

I

Täkden, jübütden kasam ki,
Gylyçdan, jeñden kasam ki,
Kasam ki dañ ýyldyzyndan,
Kasam ki şam namazyndan**

Ýok, seni taşlap gidemok,
Eýsem, penaladym kimi?
Goraglar görgür kowgudan
Hem aýap onuñ...

Dowamy »

123 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago

Gamgyn bolma, Bagtly bol!!!

Bagtly bol, ýylgyr, ruhubelent bol, gamgyn bolma, her bir kynçylygyň ýanynda ýeňillik bardyr.
Eý, adam ogly, açlygyň soňunda dokluk, teşneligiň soňunda ganmaklyk, ukusyzlygyň soňunda rahat ýatmaklyk, hassalygyň soňunda saglyk bardyr. Gaýyp (ýiten) adam gaýdyp geler, azaşan ýoluny tapar, kynçylyklar çözüler, tümlük perdesi syrylar. “Belki, A...

Dowamy »

185 3
Bilim, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

Fudbol janköýerleri üçin täzelik!!!

Habaryñyz bar dünýämize koronavirus adynyñ girip gelmegi bilen köp zatlara çäklendirme gizirildi. Baýramçylyklardyr toý, dabarlar hem-de medeni çäreler wagtlaýynça berilmeli wagty uzaldyldy ýa-da indiki ýyla galdyryldy. Şol sanda abraýy bilen Dünýa Çempionatynda soñky ikinji ýerde durýan Ýewropa Çempionlar Ligasyna (ÝÇL) hem öz tasirini ýetiren kor...

Dowamy »

156 4
Sport, MrOKaS tarapyndan 2 weeks ago

Ýüzärlikmi ýa Üzärlikmi?....

Türkmen halkynyň dermanlyk ösümlik hasaplanýan, halk içinde: "Ýüz derdiň dermany, Ýüz äriň güýji bar" diýilip baha berilýän bu dermanlyk ösümlik Asyrlar boýy ýüzärlik ady bilen belli bolsa-da milli Telewideniýämizde bu ösümlige üzärlik diýip atlandyrýarlar. Ýagny gabat gelýän bolsaňyz (Zyýanly mikroplary ýok etmek üçin öýleriñizde Üzärlik tütetmeli...

Dowamy »

336 10
Sorag-jogap, Rakuten tarapyndan 2 weeks ago