Fobos (Mars planetasynyň hemrasy)

Phobos Mars'ın iki uydusundan biridir. Yunancada Phobos Korku anlamına gelir. Mars'ın diğer uydusu Deimos'dan hem daha büyüktür, hem de Mars'a daha yakındır. Güneş Sistemi'ndeki tüm diğer uydular içinde gezegenine en yakın konumlanmış uydudur. Yörüngesi Mars yüzeyinden sadece 6000 km yüksekliktedir ve ortalama çapı 22 km'dir.

1877'de...

Dowamy »

126 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 3 months ago

Mars planetasy hakynda giňişleýin

''Rosetta'' emeli hemrasynyň Marsyň planetasyny 2007-nji ýylda kosmos giňişliginde düşüren reňkli suraty


Inçe atmosfera eýe bolan Mars planetasynda Aýdaky ýaly meteorit kraterler, Ýerdäki ýaly wulkan, dere, çöl we depeleri bolan Ýere meňzeş planetalaryň biridir. Aýratynam onuň aýlanma periýody we möwsümleriniň gelip geçmesi Ý...

Dowamy »

210 0
Tehnologiýa, Jeksparro tarapyndan 3 months ago

Güýmenje #1

─────────▀▀▀▀▀▀──────────▀▀▀▀▀▀▀ ──────▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀───▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ────▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀──────────▀▀▀ ───▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀──────────────▀▀ ──▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀──────────────▀▀ ─▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀───▀▀▀▀▀▀▀───────────────▀▀ ─▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀─────▀▀▀▀▀▀▀──────────────▀▀ ─▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀───▀▀▀▀▀▀▀▀──────────────▀▀ ─▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀───────────────▀▀...

Dowamy »

561 2
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 3 months ago

Agzalardan hayys.

Salam talyplar.com yn agzalary. Sizden bir zat hayys etmekci bolyan. Mana Nowcanyn bolan wakaly kitabynyn pdf gornusi gerekdi. Kimde bar bolsa ya-da yuklenip alar yaly cesmesini bilyanin bar bolsa teswir galdyrsanyz oran shat bolardym. Oninden sag bolun...

Dowamy »

321 4
Sorag-jogap, Gözellik. tarapyndan 3 months ago

Web.soyguli.ru

Bäçalar web.soyguli.ru ýenede işläp oturan

Dowamy »

286 3
Täzelikler, DREAMFOL tarapyndan 3 months ago

Doýurdyñyz

Doýurdyñyzlay sol bir blog bn
1 blogy 1000 gezek 50 sahypalyk acmak gerekdaldirlay tak okalyara sol
Bolgusyz wid etmande
Duynki blogy okajak bolsanam 80 nji sahypa gecirmelilay.
Adam cagasy bolsany 1 gezek acsanyz boldy. Nokat

Dowamy »

285 1
Sorag-jogap, Aganazarow tarapyndan 3 months ago

.......

Siziñ men hakda edýän pikirleriňiziň, maňa çigit ýaly gyzygy ýok.Isleňiz maňa samsyk diýiň,däli-diwana diýiň...Siziň meniň kemçiliklerimi sanap ýazan mowzuklaryňyzy okamagada isleg ýok.Ondan,şujagaz okap oturan kitabymyň,soňuna ýetenim gowy.

Siziň ýalňyşyňyz,başgalaryň kemçilikleri barada köp pikir etmegiňizde.Men welin,öz kemçilikl...

Dowamy »

206 2
Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 3 months ago

Hemmq salam

Digitalocan barada kimler nameler bilyar

https://www.digitalocean.com/

Dowamy »

236 5
Tehnologiýa, DREAMFOL tarapyndan 3 months ago

Menem hüňňürdäp galaýyn #2

Ýene diýerler urş başlaýaň bla bla bla diýip. Urşy we dawany men başlamadym, ýa ulyny sylamany öwrensin, öwrenip bilmesede öwrederis, eger "gorbatyny mogila isprawit" etjek bolsa-da, mesele däl göre dykars diriligine😂😄😁

Bilemok, näme sebäpden beýle reaksiýa berip, tüsselänlerine, aslynda bilýänem welin, şonda-da gep onda däl. Men asy...

Dowamy »

579 15
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 3 months ago

Islenen.ru ýene-de siz bilen

Saýt işe başlady

Dowamy »

235 4
Täzelikler, Abaddon tarapyndan 3 months ago

Islenen.ru agzalaryna

Puluny tolap bilman yapyldy diyyanler yokardaky surata seredin

Salam hormatly talyplar.com yn agzalary hem-de islenen.ru sayty bilen tanysh we ona giryan agzalar. Shu gun sagat 6:17 de islenen.ru saytynyn duran serwerine ddos hujum bashlandy. Shol sebapdan sayt shu wagt elyeter dal. Hosting kompaniyan bize ugradan hatynda sheyl...

Dowamy »

354 7
Täzelikler, Abaddon tarapyndan 3 months ago

Dasoguz.!

Welaýatym Daşoguzdyr,
_______________________Türkmen ilim owadan,
Ynsanlaryň has ezizdir,
______________________Şat Akdepäm hez eden,
Adamlaryň kalby tämiz,
_______________________Aýlanaýyn DZ-dan,
Üç ýüz altmyş pirler goldar,
_______________________Nazar salar Ýaradan.

Señ waspyña enc...

Dowamy »

388 6
Edebiýat, Crazy boy tarapyndan 3 months ago

Kerim Hallyýew "TIK-TOK"

Kerim Hallyýew "TIK-TOK"

Türkmeniň mukaddes saýýan namysyn,
0n epläp üstünden ädäýdiň "TIK-TOK".
Unutdyryp gerçek ýigitleň jynsyn,
Arly gyzlarmyzy nädäýdiň "TIK-TOK".

Süýji dilli gyzlaň agzynda "kalýan",
Ownan ýigitleriň üstünden gülýäň.
Bizi nädip beýle täsire salýaň,
Adamy sy...

Dowamy »

529 3
Edebiýat, BeZZaT. tarapyndan 3 months ago

Ýaşlyk dramasy.

Gaňňalyň oýunda Tejende galdy

Meniň ýigit wagtym, seniň gyz wagtyň

Okgeçmez ýylgynlaň içinde galdy

Meniň ýigit wagtym, seniň gyz wagtyň
Bir ýandan uruşdy, bir ýandan hasrat

Hasrat bolçulykdy, hezillik gahat

Şol ýowuz ýyllara gelipdi gab...

Dowamy »

181 0
Edebiýat, Gözellik. tarapyndan 3 months ago

Ar alyjylar by Talyplar.com #4

😄😄😄

Dowamy »

461 20
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 3 months ago

Ar alyjylar by Talyplar.com #3

😁😁😁

Dowamy »

320 9
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 3 months ago

Ar alyjylar by Talyplar.com #2

3 suratdan köp ýükläp bilmedim, bölekläp açmasam.

Dowamy »

318 6
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 3 months ago

Ar alyjylar by Talyplar.com #1

Egerde mistiteli geroýlary talyplar.com agzalary bolan bolsady, şeýleräk bolardy.

Ps. Şutkadyr prosta, ýöne her bir şutkada hem dolýa prawda badyr wasilewiç😁

Dowamy »

320 10
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 3 months ago

.......

Dünýäde atdan düşsede eýerden düşmeýän adamlar bar.Bir zady müň gezek düşündirip aýtsaňda,şol başky heňine tutup oturýarlar.Ahyryn özüň zaýbal bolup "Seňki dogry" diýip gaçmak bilen bolýaň.
Yslam,hiristian,ateizim...Bularyň bary diňe bir ynanç.Dünýäde umumy "ýagşy we ýaman adamlar" diýen iki topar bar.Bar bolany şol.Dogabitdi zalym bolup d...

Dowamy »

287 4
Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 3 months ago

Bolanyna görä menem hüññürdäp galaýyn))

Dünýäde belli bolan ýörgünli dinler (Ilat ýagny ynanýanlar sany boýunça köpden pese garap)

1. Prawoslawiýa
2. Katolisizm
3. Iudaizm
4. Islam
5. Protestantizm
6. Buddizm
7. Konfutsianstwo
8. Swetskiý gumanizm
9. Ateizm
10. Pastofarianstwo
11. Agnostisizm

Dowamy »

639 52
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 3 months ago