Salamlaşyk

Essalowmaleýkim gadyrly talyplar comun agzalary, menem täze agza, şugunler dine tm saýtlara agza bolup geçýän, indem gezek talyplara ýetdi. Gowy saýt eken, işinizde okuwñuzda üstünlik arzuw edýän ! Blok açmakam salamlaşaýyn diýdim, bu nirden çykdaý diýmersiniz ýaly🧒

Dowamy »

104 17
Täzelikler, Dogrudawalla tarapyndan 3 days ago

Garaňkylyk garaňkylygy kowup bilmez; muny diňe ýagtylyk edip biler.

Garaňkylyk, ýagtylygyň ýoklugy. Göçme manyda ýa-da başga bir ýol bilen alyň, bu esasan bir zady - ýoluňyzy tapyp bilmezligi aňladýar. Bu durmuşda garaňkylykda ýitirim bolmak gutulgysyzdyr. Batyrlykdan, umytdan we imandan ybarat çalaja garaňkylygy ýeňmek bize bagly.

Sebäbi garaňkylyk näçe giň bolsa-da, bizi kör we ýitiren ýaly görkezý...

Dowamy »

28 0
Edebiýat, Manikarnika tarapyndan 3 days ago

!😂😂

Bagysla welin sen aşakdaky raýonyñ yokardaky kocanin ortasyndaky binanyn in yokarky etažynyn 21- belgili oydaki Jennet dayzanyn oglunun toyuna gelen sünnetciniñ suratlaryny dusuren suratcynyn komekcisinin klasyndaky Meredin doganynyn uniwersitetindaki mugallymyn gaty yakyn dosty bolan doktorun oyunun onundaki stolba bilen yuzbe- yuz gapdalyndaky gy...

Dowamy »

131 3
Täzelikler, Paris tarapyndan 3 days ago

Size bir sorag.Telefonyn originaldygyny nadip bilip bolyar.Eger bilyanin bar bolsa pikirinizi yazyn.

Salam hemmanr agsamynyz haýyrly bolsun!siz telefonyn originaldygyny bilyanizmi eger bilyan bolsanyz pikirinizi yazaýyñ.

Dowamy »

167 12
Täzelikler, Dowlet Ashyrow tarapyndan 3 days ago

??

Nadip saytda adyny uytegedip bolya (Paris uytgetjek)

Dowamy »

93 5
Sorag-jogap, Paris tarapyndan 3 days ago

Biraz ýylgyryñ degishmeler.!#talypçy

Üç sany däli bir taksyny saklaýada maşynyň eýesine biz şu maşyny aljak bolýas bize ber diyip däliler sorapdr olam maşyny berjek däl diýýa eger maşyny alasyňyz gelse bir şert ücinizden haysynyz maşyn kyrk bilen ýörande yzyndan yetip bilseniz maşyn sonky diyya üç sany däli bolyar diyyar maşyn on bilen ýörande dalilerin biri galýar yigrima cykanda bir...

Dowamy »

491 5
Edebiýat, Shatlyk. tarapyndan 3 days ago

???????!

XXXXXXIVVIX- NACE su rim sifrden arap sifrine gecende

Dowamy »

79 3
Sorag-jogap, Paris tarapyndan 3 days ago

??

..

Dowamy »

85 4
Sorag-jogap, Paris tarapyndan 3 days ago

Kim haysyny gowy gorya..? #talypçy

Salam.!Turk filmlerinden (serially) haysy filmi gowy goryaniz.!Kim haysyny gozleyan bolsa komentariyada yazaysyn.!

Dowamy »

140 15
Sorag-jogap, Shatlyk. tarapyndan 3 days ago

Ýürekdeş

Isle söýýän diý, isle ýürekdeş,
Ýöne bolmasyn aramyz daş.
Isle ýoldaş bol, isle ömürdeş,
Men seni saýladym bolaý ýürekdeş.

Ýürekdeşim diýip saýladym seni,
Çyn ýürekden söýýärin, örteme meni.
Seniň adyň bilen alýaryn demi,
Men seni söýýänä, söýäý ýürekdeş.

Ýa meniň söýgimi ýalan...

Dowamy »

70 5
Edebiýat, Arzuwum tarapyndan 3 days ago

Bilimnama #4 #talypcy

31.Dürli sõzler tapan oña her dil, õzüçe adalga beren her bir il.
32.Bu kitaba at goyan il ullary, tañry yalkawersin sheyle gullary!
33.Kitaby makullap yüze sylanar, türkmeniñ diline hayran galanlar.
34.Bilgin sen, bu kitap hemmãñe yarar, mãlikler üçinem il-günn dek durar.
35.Bir mülkãñ soltany kim bolup biler? Olara gerekli...

Dowamy »

40 4
Bilim, LadaKalina. tarapyndan 3 days ago

Almanyñ ynsan saglygyna peýdasy....#talypçy

Lukmanlar saglygymyz üçin miweleriň peýdasynyň örän uludygyny nygtaýarlar.

Ýakymly ysy we tagamy bilen tapawutlanýan alma hem witaminlere we minerallara baý, iň ýokumly miweleriň biri hasaplanýar. Almanyň düzüminde organiki turşulyklar, şeker, glýukoza, fruktoza, efir ýaglary, A, K, C, E, B6 witamini, kletçatka, pektin maddalary, min...

Dowamy »

34 1
Täzelikler, Shatlyk. tarapyndan 3 days ago

Bilimnama #3 #talypcy

21.Degimsizi asla kitap bermegin, apañ, dostuñ
-muny gaty gõrmegin.
22.Nadana nãçe diy, ol muny bilmez, üshüklã berãyseñ, hiç gõzden salmaz.
23.Bugra han wagtynda yazanlar ony, hem-de han dilinde bezãnler muny.
24.Munyñ dek kitaby kim yazan ozal, yazjagyñ shanyna düzeyin gazal.
25.Gõrkeziñ, shunuñ dek, nirede hany? Ars...

Dowamy »

24 0
Bilim, LadaKalina. tarapyndan 3 days ago

Bilimnama #2 #talypcy

11.Bütin barçasynda beyikleñ sõzi, hünji düzen yaly monjukly gõzi.
12.Bu mashryk mãligi maçynlar begi, dünyãde payhasly yok onuñ deñi.
13.Bary bu kitaby küsâp uzlapdyr, hazynañ içine salyp gizlãpdir.
14.Birinden beylekã miras galypdyr, bashgalarna bermãn õzleri alypdyr.
15.Bãhbitlidir asla yokdur zyyany, kõp türklerem çykarm...

Dowamy »

28 0
Bilim, LadaKalina. tarapyndan 3 days ago

Bilimnama #1 #talypcy

1.Beyik tañrydyr ol hemmeden ôñki, shükür, müñ bir dürli õwgiler oñky.
2.Uluglar eyesi beyik züljelal, yaradan, dôreden hem kadyr kemal.
3.Ay, yer, gôk eyesi halayyk bilen, rysgyñy eçilen, iyin, sen kileñ.
4.Her kime gysganman rysgyñy berer, barçany iydirer, ôz günãn gôrer.
5.Hergiz aç goymaz ol, bûtin barçany, iydirer, içir...

Dowamy »

44 1
Bilim, LadaKalina. tarapyndan 3 days ago

Degişmeler....#talypçy

Iki jora imoda ýazyşýar.
-Haýwan.
-Kim?
-Söýgülim.
-Näme etdi?
-Ikilik etdi.
-Goýsana.Haýsy biri?Begençmi,Nurymy,Batyrmy?
-Begenç.
-Haram ölmüş.Bularyň bary şeýle özi.

Bir garryja daýza bazarda oturup käşir satýar.Oňa-da her hepde biri 20 manat puluny berip käşirini alman geçýä...

Dowamy »

245 9
Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 3 days ago

Bu gije...

Bu gije gussa kän kalby gemirýän,
Tebigat dem alýar agyr hem tukat.
Ýyldyzlar birsyhly süýnýär asmanda,
Şemallar ses edip gidýärler uka.

Köpýyllyk hassa deý tutuksy asman,
Aýylganç dymyşlyk ýöredýär hökmün.
Oýunçylja guşlar näme,
Şolaňam
bu gün göwünleri birgeňsi çökgün.

...

Dowamy »

50 1
Edebiýat, Pegas tarapyndan 3 days ago

?

Men programmirleme dillerini owrenesim gelyar (sayt duzmek, programma yasamak we ş.m.) içiňizde programmirleme dillerini bilýänleriňiz bar. Siz bilen maslahatlaşmak üçin açdym bu mowzugy. Gaýrat edip kömek edseňiz. (Haýsy dili öwrenseň gowy, haýsy saýtdan ş.m.) şular barada bir maslahat beraýseňiz???

Dowamy »

74 2
Sorag-jogap, hickim77 tarapyndan 3 days ago

Peýdaly Göz maşklary...#talypçy

1.Gözüñizi mäkäm ýumup, uludan demiñizi alyñ.Boýnuñ, ýüzüñ myşsalaryny dartyñ.Demiñizi 2_3 sek saklap, gözüñizi giñden açyp, demiñizi goýberiñ. Maşky 5 gezek gaýtalañ.!
2.Gözüñizi ýumuñ.Aýlawly hereketler bilen gaşyñyzyñ ýokarsyny we göz hanasynyñ aşagyny burundan çekgä tarap owkalañ.
3.Gözüñizi ýumuñ.Gaşlaryñyzy gowşadyñ.Göz almasyn...

Dowamy »

67 5
Täzelikler, Shatlyk. tarapyndan 3 days ago

Sorag.jagaba sps

Mobilni danydan giryan sayt name ucin vi fi den girmeyar?(hayys aydayyn)

S8 paket bolsa aljak 64503558

Jogabam tel edayin hic bolmada imo

Dowamy »

39 0
Täzelikler, Rakuten tarapyndan 3 days ago