Malades Atabaý

Azaragalywam yazyanay men samsygam...


1-nji, text maker

2-nji, fake sms sender.Maña 0801 yada 0804 sms-ini skrinlap ugradyp pul ugratdym okla diyip yazanyña aldanyp oklar oyutdiñmi??? Maña sms gelmese we hasabymdaky pul kopelmese men saña zat ugratmayan, bar olar yaly smsleñ bile...

Dowamy »

228 7
Täzelikler, Gray_wolf tarapyndan 4 days ago

MANYLY SÖZLER 4

MANYLY SÖZLER 4

31. "Adamyň ýüregine 2 söýgi ýerleşermi???" Diýdiler "2däl 10-hem ýerleşer" diýenimde gaharlandylar!!!
#IDEALLIDER

32. Mugt zat ýok diýýälerweli, mugt-akyl berýänä köp.

33. Ýer şarynda iň uly WIRUS bu ADAM.

34. Bäş sany gizlemeli zadyňyz.
1. Söýgüň.
2....

Dowamy »

222 6
Bilim, IDEALLIDER2 tarapyndan 4 days ago

Aýdaky dünýä kartasy

Aýdaky dünýä kartasy
https://ia601405.us.archive.org/22/items/aydaky-karta/A%C3%BDdaky%20karta.pdf

Dowamy »

559 117
Bilim, Khanture tarapyndan 4 days ago

Dünýä kartasy galp

Dünýä kartasynyň nähili galplaşdyrylandygyny şu linkden pdf faýly ýükläp, ony açyp görüň!
https://archive.org/download/galp-karta_202104/Galp%20karta.pdf

Dowamy »

202 11
Bilim, Khanture tarapyndan 4 days ago

Jeksparro agza jogap

Salam dostlar we talyplar.com agzalary.
@Jeksparro agza Deňizleriň tolkuny alyp geldi küreksiz... (@hanture bilen jedele) atly blog açypdy. Bu blogym şol bloga jogap hökmünde açyldy.

@Jeksparro:
@hanture, sen mowzuklaryň birinde B.M.G.-niň baýdagynda hemme materiklaryň bir tegelek suratda ýerleşdirilip çyzylanyny sen...

Dowamy »

208 19
Täzelikler, Khanture tarapyndan 4 days ago

Oraza tutmak gadagan edilen günler.

Oraza tutmak gadagan edilen günler

Dinimizde oraza tutmagyň emr edilen, ündelýän günleriň bolşy ýaly, oraza tutmagyň gadagan edilen we halanylmaýan günleri hem bardyr. Oraza tutmagyň halanylmaýan günlerinde agyz beklemek haram ýa-da tahrimen mekruh, käbir günlerinde bolsa, tenzihen mekruh saýylypdyr.

Haram ýa-da tahrim...

Dowamy »

170 3
Bilim, Mr.WriTer tarapyndan 4 days ago

Brauzerda paroly saklamazlygyň üçin 3 sebäp

Paroly brauzerde saklamak gowy zat, sahypa girmek üçin parol girizmek hökman däl, ýöne soňundan ýatdan çykaryp bilersiňiz we girip bilmersiňiz, şonuň üçin gymmadymy?

1️. Enjamyň ýitmegi ýa-da ogurlanmagy

Smartfon, planşet ýa-da noutbuk bolsun, enjamda ýitirilen ýa-da ogurlanan we hiç kimde saklanylýan parollary ulanmak...

Dowamy »

86 2
Tehnologiýa, Arslanalayew tarapyndan 4 days ago

Sorag

Довлетджан Ягшимурадов boy hacan? 16 ili 17 tm vagty bilen hacan baslaya? Ya rus vagty bilen hacan.nirden berya.tm vagty bilen gicki 3demi

Dowamy »

92 2
Täzelikler, Rakuten tarapyndan 4 days ago

Ikinji albomyñ - Ilkinji miwesi (baha beriñ)

Salam Hormatly agzalar. Ynhada araky aydan albomymyñ ilkinji aydymy tayyn boldy. Ýagny meşhur Zombie aýdymyny remiks edip ýerine yetirdim. Diñläp baha beriñ.

Yuklemek üçin aşakdaky sylka basyñ

https://disk.yandex.tm/d/qLLikWvXlPY7lg

Kim yuklap bilmese poçtasyny yazsyn ugradayyn.

Dowamy »

216 21
Täzelikler, Gray_wolf tarapyndan 4 days ago

Satlyk IMO Anketa

Imo anketamy satjak bolýan, aljak bar bolsa siziñ öz nomeriñize geçirip berýän.

Anketa VIP we dereje MARQUIS
Podarka sany 3500
Level: 8
4-5 sany medalam bar.

Skrine ynanmaýanlar, nomerimi imoda dobawit edip barlap bilersiñiz, profilime girip.

Bahasy: 300 manat.

Tel: +9...

Dowamy »

325 39
Täzelikler, Gray_wolf tarapyndan 4 days ago

SAMSYKLYGAM BOLSA ÝYLGYRDÝA 11

SAMSYKLYGAM BOLSA ÝYLGYRDÝA 11

101. Şäherde syganlar zabastowka edenlerinde müňlerçe adam gelejeksiz galdy.

102. Biri wokzalda gidip barýan poýuzuň yzyndan elini galgydyp ylgap ýetip bilmän galypdyr. Biri ol ylgana:
- Gijä galaýdyňmy?
+ Ýo blä, poýuzy kowýan!

103. Ýolbars, aýy, towşan baş...

Dowamy »

209 5
Edebiýat, IDEALLIDER2 tarapyndan 4 days ago

Doslar sizden haýysym rusja bilýaniñiz

Oýun oýnaýan gecip bilemmok bir kot soraýar kan wagyt boldy sizdenem hast ediýan bilýaniñiz bar bolsa komek ediñ"Три символа близнецов".
кажется, диск поворачивается на три или на четыре деления зв раз.

Dowamy »

234 45
Sorag-jogap, Ahmedik_97 tarapyndan 4 days ago

UEFA Champions League

B. Dortmund - Manchester city
1-2
Aggregate (2-4)
Liverpool - Real madrid
0-0
Aggregate (1-3)
************************
28nji aprelde sagat 00:00
PSG - MAN CITY
REAL MADRID - CHELSEA
5nji May sagat 00:00
MAN CITY - PSG
CHELSEA - REAL MADRID
......................

Dowamy »

108 8
Sport, Paris tarapyndan 4 days ago

Uzakdaky dosta

Adam galmaz öýdüp etmezdim hyýal,
Sesim barmasa-da, duýýansyň meni.
Berjek bolýar, göýä, ýekelik zyýan,
Ömrüm ýatladyp dur boşan ýelkeni.

Paýlaşmaga derdem galmady indi,
Baryny ýuwutdym, galamsoň ýeke.
Maňa-da alysdan ýollar göründi,
Nirede mähelle?!
Nirde märeke?!

Wagty...

Dowamy »

115 9
Edebiýat, Pegas tarapyndan 4 days ago

SAMSYKLYGAM BOLSA ÝYLGYRDÝA 10

SAMSYKLYGAM BOLSA ÝYLGYRDÝA 10

91. Kämahal hemme problemany orta barmagy galdyryp çözüp bolýar.

92. Gyzlary azara goýýan iň wajyp 3 sebäp: 1. Men çişik 2. Sen meni söýeňok 3. Meň geýmäge zadym ýok.

93. - Janam, 8-nji marta näme sowgat bereýin?
+ Aýýý özüň saýlaý. Maňa tapawudy ýok.
- Bolýa...

Dowamy »

275 10
Edebiýat, IDEALLIDER2 tarapyndan 4 days ago

@Life-в кайф

Men Agashka Söhbet Abdullaýew nikinden ikinji Adam bolup girýarin.

Dowamy »

134 7
Täzelikler, Söhbet Abdullaýew tarapyndan 5 days ago

Näme isleýändigimi bilemok

Maňa gelýän soraglaryň köpsi şuňa meňzeş: “Näme isleýändigimi bilemok”.

Bu barada köp pikirlendim. Netijede ilki şu soragy özümize bermegimiz gerek, eýsem hakykatdan islemegi başarýarysmy? Hamana bir zatlary çyndan isläp, höweslenip, maksadymyz, energiýamyz islegimize berilmeli ýaly. Diňe şoňa üns jemlemeli. Umuman şol sebäpli näme i...

Dowamy »

92 2
Sorag-jogap, Mister X tarapyndan 5 days ago

Soyguli.Com - Domeni satylýar

Arzana satjak şol domeni öz bahasyndan. Geregiň jaň edäý 64279765

Dowamy »

154 6
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 5 days ago

Ynanmazçylyk

Ynanmazçylyk gaty erwet zat eken. Köp kişi meni arkamdan pyçaklaýa. Näme üçinkä olar menden soramagyň deregine özleriçe pikir etýäler. Men şeýle erwet bolsam näme üçin başda meň bilen gül ýaly gürleşýäler. Çala birzat eşitselerem menden soramagyň deregine meni garalaýarlar. Üýtgemeklik hamelyonlara mahsusdyr. Adam üýtgesede zanny üytgemez. Käwagt d...

Dowamy »

304 49
Täzelikler, @durdyyevv05 tarapyndan 5 days ago

Hyyaly dos hakynda (воображаемый друг)

Çagakam meniñ hyyaly dossum bardy. Yone pishigim shony goryadi walla, sebabi pishigim bilen oynayardy, pishigimi sypalanda (hyyaly dossum pishigi sypalanda) ol myrlap uklayardy.
Ashakdaky mowzuga menden subutnama shol, howwa pishikler adamlaryñ gormeyan zatlaryny goryaler. Yone sorag doredi bashga bir:
- eger çaganyñ hyyaly dossuny pi...

Dowamy »

168 11
Sorag-jogap, Gray_wolf tarapyndan 5 days ago