A Seriýanyň birbada üç kluby ýewrokuboklaryň finalyna çykdy

Italiýanyň çempionatynyň ýokary diwizionyndan üç klub UEFA-nyň üç ýaryşynyň finalyna çykdy.
Milanyň «Interi» Italiýanyň derbisinde Çempionlar ligasynyň ýarym finalynda «Milany» 3:0 hasabynda ýeňdi. Birinji oýun 2:0, ikinjisi - 1:0 hasabynda tamamlandy. Klub kubok ugrunda ýarym finalda Madridiň «Realyny» ýeňen «Mançester Siti» bilen duşuşar.<...

Dowamy »

35 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Roland Garros-yň rekord eýesi Nadal 2023-nji ýylda ýaryşa gatnaşmaz

Ispaniýaly Rafael Nadal “Uly tuwulganyň” Roland Garros ýaryşynda çykyş etmez. Bu barada Professional tennisçileriň assosiasiýasynyň saýtyna salgylanyp, sport-interfax.ru habar berýär.
Ýaryşdan aýrylmagyny Nadal ozal birnäçe ýaryşy sypdyrmagyna sebäp bolan şikesi bilen düşündirdi. Ol Roland Garros-y ilkinji gezek sypdyrar, bu ýaryşda Nadal il...

Dowamy »

36 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Fransiýanyň zikgehanasy 2024-nji ýylyň Olimpiadasy üçin teňňeleri çykardy

Fransiýanyň Pariž zikgehanasy 2024-nji ýylda ýurtda geçirilýän Olimpiýa oýunlaryna bagyşlanan ýubileý teňňeleri çykardy. Bu barada edara salgylanyp, rsport.ria.ru habar berýär.

“2023-nji ýylda Parižiň zikgehanasy fransiýalylaryň 2024-nji ýylda Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlaryna taýýarlyk hereketlerine goşulyp, Frižiň (oýunlaryň r...

Dowamy »

32 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Angliýanyň premýer-ligasynda iň gowy oýunçy üçin baýraga dalaşgärler belli boldy

“Mançester Sitiniň” oýunçylary Erling Holand bilen Kewin de Brýoýne Angliýanyň premýer-ligasynda (APL) möwsümiň iň gowy oýunçysy üçin baýraga dalaşgärleriň hataryna girdi. Bu barada ýaryşyň resmi saýtyna salgylanyp, rsport.ria.ru habar berýär.
Dalaşgärleriň sanawyna Garri Keýn (“Tottenhem”), Martin Edegor (“Arsenal”), Markus Reşford (“Mançes...

Dowamy »

33 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Türkmen okuwçylary Litwada geçen «VILIPO — 2023» olimpiadasynda 2 altyn, 2 kümüş medal gazandylar

2023-nji ýylyň 11-15-nji maýy aralygynda Litwa döwletiniň Wilnýus şäherinde geçirilen VILIPO-2023 (Wilnýus halkara taslama olimpiadasy) atly olimpiadasyna Türkmenistandan baran mekdep okuwçylary 2 sany altyn hem-de 2 sany kümüş medal gazandylar.
Hususan-da, VILIPO-2023 olimpiadasynyň jemi boýunça Aşgabat şäheriniň dil dersleri çuňlaşdyryp öw...

Dowamy »

34 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

«Mançester Siti» dokuzynjy gezek Angliýanyň çempiony boldy

«Mançester Siti» möhletinden öň futbol boýunça Angliýanyň çempionatynyň ýeňijisi boldy.
Angliýanyň Premýer-ligasynyň 37-nji tapgyr duşuşygynda «Sitiden» 4 utuk yzda barýan «Arsenal» myhmançylykda «Nottingem Forestden» 0:1 hasabynda ýeňildi we birinji ýeren düşmek mümkinçiliginden asla mahrum boldy.
«Mançester Siti» yzygider üçünji gez...

Dowamy »

34 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Arkadag şäherinde ilkinji gezek 123 belgili ulgam ornaşdyryldy. Ol nähili işleýär?

20-nji maýda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherine iş saparynyň barşynda öň hiç ýerde ulanylmadyk, ýagny 123 belgili ulgamy bellemek hakynda karara gelendigini aýtdy. Bu ulgam ilkinji gezek Arkadag şäherine ornaşdyrylýar.
Bu ulgam nähili hereket edýär?
123 belgili bu ulgam müşderileriň tel...

Dowamy »

34 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Arkadag şäheriniň ikinji tapgyrynda senagat toplumyna degişli desgalar gurlar

Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda esasan senagat toplumyna degişli önümçilik kuwwatlyklary gurlar. Bu barada Gurbanguly Berdimuhamedow 20-nji maýda Arkadag şäherine amala aşyran iş saparynyň barşynda geçiren iş maslahatynda aýtdy.
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň belleýşi ýaly, bu işler ykdysadyýetimizi senagatlaşdyrmakda möhü...

Dowamy »

37 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Fransiýa Pariždäki Olimpiýa oýunlarynda emeli intellektiň ulanylmagyny makullady

Fransiýanyň Konstitusiýa geňeşi aprel aýynda kabul edilen Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlarynda howpsuzlygy üpjün etmek üçin emeli intellekti ulanmagy göz öňünde tutýan kanun taslamasyny tassyklady. Bu barada ýurduň Içeri işler ministrliginiň başlygy Žerald Darmanen habar berdi diýip, regnum.ru belleýär.
“Men 2024-nji ýylyň Olimpiýa oýunla...

Dowamy »

35 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

«Ýandeks» «Alisa» wirtual kömekçisine YandexGPT neýrosetini ornaşdyrdy

«Ýandeks» «Alisa» wirtual kömekçisine YandexGPT dil modelini ornaşdyrdy diýip, kompaniýanyň metbugat gullugy habar berdi.
"Ýandeks" dünýäde ilkinji bolup wirtual kömekçisi "Alisa" täze nesliň uly dil modelini ornaşdyrdy diýip, metbugat gullugynda habar berdiler. Şeýlelikde, "Alisa" arkaly tekst ýazmagy haýyş edip we mowzuga gowy düşünýän ad...

Dowamy »

41 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Montana ştaty ABŞ-da ilkinji bolup TikTok-y doly derejede gadagan etdi

Montana ştatynyň häkimiýetleri ABŞ-da ilkinji bolup TikTok sosial ulgamyny düýbünden gadagan etdiler. Degişli kanuna ştatyň gubernatory Greg Janforte gol çekdi diýip, TASS habar berýär.
“Montananyň ýaşaýjylarynyň şahsy maglumatlaryny Hytaýyň Kommunistik partiýasyndan goramak üçin, men Montanada TikTok-y gadagan etdim” – diýip, ol Twitterde ý...

Dowamy »

36 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Ançelotti Çempionlar ligasynda 191-nji oýny geçirip, rekord goýdy

Madridiň “Real” futbol klubuna ýolbaşçylyk edýän italiýaly hünärmen Karlo Ançelotti Çempionlar ligasynda geçiren oýunlarynyň sany boýunça tälimçileriň arasynda rekord eýesi boldy. Bu barada UEFA-nyň resmi saýtyna salgylanyp, rsport.ria.ru habar berýär.
Mançesterde geçirilen Çempionlar ligasynyň 1/2 finalynyň Angliýanyň “Mançester Siti” topar...

Dowamy »

35 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Tomas Bah ähli ýurtlaryň türgenlerini Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak üçin goýbermäge çagyrdy

Halkara Olimpiýa komitetiniň (HOK) prezidenti Tomas Bah 2024-nji ýylda Parižde geçiriljek tomusky Oýunlara ähli ýurtlaryň gatnaşmalydygyny belledi. Muny regnum.ru ýetirýär.
“HOK-yň teklibi – ähli ýurtlaryň türgenlerine eýýäm geçirilýän saýlama ýaryşlaryna gatnaşmak üçin rugsat berilmelidir. Köp federasiýalar biziň tekliplerimizi kabul eder d...

Dowamy »

38 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

FIFA dünýä çempionatynyň logotipini hödürledi

Halkara Futbol Federasiýasy (FIFA) 2026-njy ýylyň dünýä çempionatynyň logotipini tanyşdyrdy. Bu barada guramanyň saýtyndaky habara salgylanyp, rsport.ria.ru belleýär.
Ýaryşyň logotipinde ilkinji gezek dünýä kubogynyň hakyky keşbi, şeýle-de çempionatyň geçiriljek ýyly görkeziler. Soňrak ýaryşy kabul etjek şäherleriň 16 logotipi hödürlener.

Dowamy »

25 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Ýewropa ligasynyň finalynda «Sewilýa» bilen «Roma» duşuşar

Ýewropa ligasynyň final duşuşygynda Ispaniýanyň «Sewilýa» kluby bilen Italiýanyň «Roma» kluby duşuşar. Ýaryşyň ýarym final tapgyrynyň jogap duşuşyklar penşenbe güni geçirildi.
«Sewilýa» öz meýdançasynda 2:1 hasap bilen «Ýuwentusdan» üstün çykdy. Ispan klubundan gollary Suso (71-nji minut) we Erik Lamela (95) geçirdi. «Ýuwentusdan» Duşan Wlah...

Dowamy »

25 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Katarly şeýh “Mançester Ýunaýtedi” satyn almak boýunça teklibini ýokarlandyrdy

Katarly şeýh Jassim bin Hamad Al Tani “Mançester Ýunaýtede” hukuklary satyn almak üçin täze teklip hödürledi. Ol ilkibaşdakydan has ýokarydyr. Teklip klubuň paýnamalaryny 100% satyn almagy, toparyň ähli bergilerini üzmegi, şeýle-de MÝ-nyň we jemgyýetiň zerurlyklary üçin gaznanyň döredilmegini öz içine alýar. Bu barada sports.ru habar berýär.
...

Dowamy »

25 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Mask 2023-nji ýylda Tesla elektrokarlarynyň doly derejede diýen ýaly awtonom boljakdygyny aýtdy

Tesla elektromobilleri 2023-nji ýylda doly derejede diýen ýaly awtonom bolup biler. Bu barada kompaniýanyň esaslandyryjysy Ilon Mask CNBC teleýaýlymyna beren interwýusynda aýtdy diýip, TASS habar berýär.
“Meniň pikirimçe, bu şu ýyl bolup biler. Üstümizdäki ýylda maňa birnäçe günläp Tesla awtomobilinde diňe dolandyryşa azrak gatyşmak bilen ug...

Dowamy »

25 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Porýe bilen Getji UFC 291 turnirinde rewanş geçirer

Garyşyk başa-baş söweş sungatynyň (MMA) amerikaly söweşijileri Dastin Porýe bilen Jastin Getji Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) Solt-Leýk-Siti amerikan şäherinde geçiriljek 291-nji belgili turnirinde ýeňil agramda söweş geçirer. Bu barada guramanyň resmi saýtynda habar berilýär diýip, rsport.ria.ru belleýär.
Porýe bilen Getjiniň söweşi 29-...

Dowamy »

24 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Messi we Mbappe Fransiýada möwsümiň oýunçysy baýragyna dalaş edýär

“Pari Sen-Žermeniň” hüjümçileri Lionel Messi bilen Kilian Mbappe Fransiýanyň Professional futbolçylar birleşigi tarapyndan häzirki möwsümde Fransiýanyň çempionatynyň iň gowy oýunçysy üçin baýraga bäş dalaşgärden ybarat gysga sanawa girdi. Bu barada guramanyň resmi Twitteri habar berýär diýip, rsport.ria.ru belleýär.
Nominasiýada ýeňiji 28-nj...

Dowamy »

24 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Imolada geçirilmeli «Formula — 1-iň» Gran-prisi ygally howa sebäpli ýatyryldy

Italiýanyň Imola şäherinde geçirilmeli “Formula-1-iň” Gran-prisi ýaramaz howa şertleri sebäpli geçirilmez. Bu barada “Patyşalyk ýaryşlarynyň” metbugat gullugyna salgylanyp, sport-interfax.ru habar berýär.
“Formula-1”, FIA-nyň prezidenti, doly ygtyýarly edaralar, şol sanda degişli ministrler, Italiýanyň Awtomobil klubunyň prezidenti, Emiliýa-...

Dowamy »

25 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago