Salam

Salam. pikirler bolumi barmy namesi uytgesik bu yerinin. Ertir coma name boldy

Dowamy »

87 4
Sorag-jogap, аgasy tarapyndan 5 days ago

Özüni Hudaylashdyrmak.

Jahyl adam bar özi bir belent derejä yetip adamlar ona boyun bolsa özüni Huday yaly hasap ediberyar. Hatda adamlaryn pikrinem dolandyryan diyyar.

Allah hemme zady basharyar we islän zadyny yaradyar.

Ynsan ach bolsa iymese bolanok Allah ryzkyny bermese edip biljek zady yok. Suwsasa suw ichmese bolanok nirde suw bar bols...

Dowamy »

108 10
Bilim, turkmen-talyp tarapyndan 5 days ago

Gizlin söýgi

GIZLIN SÖÝGI
Saňa "söýýän" diýip bilmen bagyşla!
Ýygralygym muňa hiç ýol bermeýär.
Şu goşgymy gyz kalbyňa nagyşla
Jahyl kalbym diňe seni küýseýär!

Oturýarys gürleşipjik seň bilen
Degişýäris, gülüşýäris seň bilen
Kä wagtlar iç dökýarsin meň bilen
Şahyr kalbym dine seni küýseýär!
...

Dowamy »

55 2
Edebiýat, yoga tarapyndan 5 days ago

Nireden tapyp bolar?!

Gowja iş gerek! irden 9da başlamaly öýlän 6a çenli. abedi 11.00-15.00 aralyk. Aýlyk 10mln-15mln aralyk. Kompýuterde işlemeli işler

Dowamy »

180 6
Sorag-jogap, Yeser tarapyndan 6 days ago

Imar, Rüşvet ve Yolsuzluk hikayeleri

Imar, Rüşvet ve Yolsuzluk Hikayeleri

Yazar: Ahmet Akgüç

Son günlerde ülkemiz, imar planı kaynaklı yolsuzluk ve rüşvet dedikoduları ile çalkalanıyor. Yolsuzlukların tarihi, insanlık tarihi kadar eskiye dayanır, yolsuzluk ve rüşvet günümüze gelene kadar da hep var olmuştur. Leyla ile Mecnun'un yazarı ve 1495 ile 1556 yıl...

Dowamy »

38 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 6 days ago

Коррупция в человеческим лицом

Внезапно скончался находившийся под домашним арестом сотрудник Главного управления собственной безопасности МВД Андрей Тимашов. Его обвиняли в получении крупной взятки. Однако люди, хорошо знавшие покойного, уверены, что невиновного Тимашова просто убрали, чтобы скрыть настоящие преступления. Полковника Гурова просят провести дополнительное расслед...

Dowamy »

74 1
Edebiýat, wagt tarapyndan 6 days ago

Her janly - ölümi dadar

Internet sahypasynda ýaş gyzlar wejaralyk da görsem gaty utanýan,òzlerini porno aktyor diýip,ony biznes hökmünde görüp özinden geçýäler.Owadan aý ýaly gyzlar,maşgalañ enesi, bir çaga ejesi.Dowzahyñ odyna ýanjak nur ýaly gyzlar.

Dowamy »

268 31
Täzelikler, Buz ýaly Koka kola tarapyndan 6 days ago

Arylardan nadip dynyp bolar.

Salam. Gun sowany ucin mi namemi? Balkonymyzda arylar birden kopelaydi. Sholardan dynmak ucin nahili yollar barka? Maslahat berayseniz.

Dowamy »

71 4
Sorag-jogap, user tarapyndan 1 week ago

Ýetilmedik arzuwym...

Arzuwymda Arýol reşkaň veduşisi bolmak bardy.Arzuwym hasyl bolarmy?

Dowamy »

132 10
Täzelikler, Buz ýaly Koka kola tarapyndan 1 week ago

Mashgalam - bash galam

Salam dostlar,

Tmler mashgalam - bash galam diyyarler. Yone taze oyleneson yada chykanson ya yoldashy yada gelni gownejay bolmayan yagdaylaram bolyar. Koplench belki yoldashlary gowy chykanok. Koplench ichyar uryar ya neshe chekyar. Son gelinem koplench chydayar ayrylashanok. 2-3 sanam chagasam Q ayrylyshmagy duybunden islanok. Uruly...

Dowamy »

153 23
Tehnologiýa, turkmen-talyp tarapyndan 1 week ago

Saparmyrat Nyýazow adyndaky Suw toplymy.

Nyýazow Suw toplymyna ýüzmäge ýazylsam nahili hezilmikä?Ýüzübä bilemok öwrenerisdä!Maslahat berip biljegiňiz barmy ?

Dowamy »

115 11
Täzelikler, Buz ýaly Koka kola tarapyndan 1 week ago

Ejemjan

《Ejemjan》

Derdiñ näme oglum diýme Ejemjan
Jandan eziz görenim taşlap gitdi
Geçer oglum diýme maña Ejemjan
Eý gören dosdymam arkamdan itdi

Bile otyryp duz çörek iýenim
Dos diýip özime ýakyn görenim
Başga ýerlerde ýeñsämden gūlenin
Görūp neneñ aglamaýyn Ejemjan

J...

Dowamy »

58 2
Edebiýat, Geçirimli. tarapyndan 1 week ago

Jizn eto ne kino !

Ählimiz bir dünýäde ýaşasagam, herimiziň
ruhy dünýämiz aýry. Kimleriň köňül arygy göni jennetden gözbaş
alýar. Kimleriň kinesi dowzahyň közünden alawly çabraýar. Ýöne hiç
kim öz pikirinden dänesi, „meniňki ýalňyş” diýip, hatasyny boýun alasy
gelenok. Her kim özüçe perişde.

Dowamy »

74 4
Täzelikler, Buz ýaly Koka kola tarapyndan 1 week ago

Test çözmekde mekirlik(ýa etmelsem şumy?)

Haýsy jogap dogry?
a)23      b)17      ç)-45      d)10   e)-17

Bu soragy çözmäne diňe test babatda tejribejik  we  zehinjagaz gerek!

Ine çözlüşem.
a)1% b)50% ç)1% d)1% e)47%
Dogry bolma mümkinçilikleri. Matematikada köplenç amallar (minus/pilýus) ýalňyşyp gidýä mesele işenilende we dogry jogabyň...

Dowamy »

159 18
Bilim, SiziňÝalyBiri tarapyndan 1 week ago

Uzak gurrunler dowamy

Daşoguz welaýatyna jogapkär ministr Orazgeldiýew Esenmyrat we bu welaýatyň häkimi Baýramgulyýew, galybersede welaýat üçin jogapkär beýleki düzümler welaýatyň halkynyň hal-ýagdaýyny gowulandyrmak üçin hiç zat etmeýärler,tersine bu düzümler welaýatyň ykdysadyýetini ösdürmek üçin niýetlenen serişdeleri öz kisesine urup ýatyrlar.Meniň bu aýydanymy G...

Dowamy »

131 0
Täzelikler, beyik yazyjy tarapyndan 1 week ago

Çagadan öwrenmeli

Begenmek.

Çaga ýaly begenip bilmek. Megerem, iň gerek zatdyr.
Daş-töweregiňizde çaga barmy? Şoňa bir süýji ýa-da kiçiräjik jäjek äberiň. Diriň-diriň böküşini görersiňiz. Biz bolsa...Allatagallanyň bize beren şeýle uly peşgeşleri gözümize az görünip, ondan närazy bolýarys. ”Onda maşyn bar,oň öýi meňkiden gowy...” Eýsem biz nä...

Dowamy »

46 0
Bilim, Gurban93 tarapyndan 1 week ago

Ýenede söýgi hakynda

Kanun bar, ganhora ölümdir, ölüm,
Sen meni her günde öldürýän telim.
Emma bir gezek hem jeza çekeňok
Eý, meniň jelladym, gara göz gelin.
***
Gahar etme, diýip: “Utanç ýok sende,
Telim gezek gelip dursuň her günede”,
Göwsüňde gizläpsiň goşa magniti,
Dartyp dursa, onsoň...

Dowamy »

94 3
Edebiýat, yoga tarapyndan 1 week ago

Aýak yzlary

Bir adam, bir gije düýş görüpdir, düýşünde uzyn deňiz kenaryndaky çägede dosty bilen ýöreýän eken. Olar ýöreýän wagty hem asmanda şol adamyň durmuşy bir film sahnasy ýaly görünýärdi. Deňiz kenary adamyň durmuş ýoly ýalydy. Adam gumda 2 jübüt aýak yzyň bardygyny görýärdi. Bir jübüt özüniňki, bir jübüt dostunyňky.
Durmuş filminiň soňky sahnas...

Dowamy »

55 0
Edebiýat, Gurban93 tarapyndan 1 week ago

Eje

1 ýaşyňda: Seni elleri bilen bezäp besledi, ýuwundyrdy. Bütin gije ýatyrman aglap, sagbolsun aýtdyň.
2 ýaşyňda: Saňa ýöremegi öwretdi. Seni çagyryp seslenende ondan gaçyp, sagbolsun aýtdyň.
3 ýaşyňda: Saňa naharlar taýýarlap berdi. Döküp-saçyp iýip, sagbolsun aýtdyň.
4 ýaşyňda: Eliňe reňkli galamlar berdi. Bütin diwarlara su...

Dowamy »

70 1
Edebiýat, Gurban93 tarapyndan 1 week ago

Durmuşa bolan höwesiñ gaçsa name etmeli ??

Dünýeden doýmak duýgusy ?!

Dowamy »

198 15
Sorag-jogap, Buz ýaly Koka kola tarapyndan 1 week ago