ABŞ koronawirusa garşy sanjymlaryň adamlarda üstünlikli synagy barada habar berdi

ABŞ koronawirusa garşy sanjymlaryň adamlarda üstünlikli synagy barada habar berdi

Moderna amerikan biotehnologik kompaniýasy koronawirusa garşy sanjymlaryň kliniki synaglarynyň birinji tapgyrynyň üstünlikli tamamlanandygy barada habar berdi. Bu barada ria.ru belleýär.
Bu serişdäni meýletinçiler toparynda barlap görmek işleri...

Dowamy »

83 0
Bilim, 12 tarapyndan 3 days ago

Alymlar koronawirus bilen kesellänleri “ýagtylandyrýan” maskany döretdiler

Alymlar koronawirus bilen kesellänleri “ýagtylandyrýan” maskany döretdiler
Massaçusets tehnologik institutynyň we Garward uniwersitetiniň alym-bioinženerleri gorag maskalary üçin ýörite datçikleri döretmegiň üstünde işleýärler. Olar fluoressent signalynyň kömegi bilen adamda koronawirusyň bardygyny görkezerler. Bu barada 360tv.ru neşirinde b...

Dowamy »

58 0
Bilim, 12 tarapyndan 3 days ago

Amangeldi Gönübek (1830-1879)

Amangeldi Gönübek

Amangeldi Gönübek 1830-njy ýylda Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndaky köne Gökdepe galasynda eneden bolýar. Ol köp ýyllaryň dowamynda Babarap, Ýaňgala obalarynda, ömrüniň soňky ýyllary bolsa Gökdepe galasynda ýaşapdyr. Ýaşlykdan edermenlikde, ugurtapyjylykda, paýhaslylykda deň-duşlaryndan saýlanyp, hemişe sözünde be...

Dowamy »

67 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 4 days ago

Aýhan Hajyýew

Aýhan Hajyýew

(1924-1998 ýý.)


Türkmen şekillendiriş sungatynda öçmejek yz galdyran suratkeşleriň biri Türkmenistanyň halk suratkeşi, Magtymguly adyndaky halkara baýragynyň eýesi, sungaty öwreniş ylymlarynyň kandidaty, professor Aýhan Hajyýewdir.

A.Hajýyýew türkmen şekillendiriş sungatynyň milli m...

Dowamy »

53 0
Bilim, 12 tarapyndan 4 days ago

Tyllagözel Ýakubowa

Tyllagözel Ýakubowa


Tyllagözel Ýakubowa 1940-njy ýylda Ahal welaýatynyň Tejen etrabynda eneden bolýar. 1963-nji ýylda Moskwanyň Lunaçarskiý adyndaky teatral institutyny tamamlady. Ol özüniň zähmet we döredijilik ýoluna Mollanepes adyndaky akademiki drama teatrynda başlady. Ol A.Mämiliýewiň we B.Suhanowyň bilelikde döreden «Ýe...

Dowamy »

45 0
Bilim, 12 tarapyndan 4 days ago

Ene Baýramberdiýewa

Ene Baýramberdiýewa


Ene Baýramberdiýewa 1939-njy ýylyň 9-njy fewralynda Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň Gerkez geňeşliginde eneden bolýar. Onuň sungata sary uzaýan ýollary Magtymguly etrabynyň çagalar öýünden başlanýar. Ol ýaşlykdan aýdym aýtmaga, tans oýnamaga ezber gyz bolup kemala gelýär. Ol ýörite çeper höwesjeň g...

Dowamy »

45 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 4 days ago

Alty Garlyýew (1909-1973)

Alty Garlyýew 1909-njy ýylyň 6-njy ýanwarynda Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň Ikinji Babadaýhan obasynda eneden doguldy.
A.Garlyýew Türkmen milli drama teatrynyň döredilen ýyly hasaplanýan 1929-njy ýylda ozalky Mollanepes adyndaky Türkmen döwlet drama teatrynyň studiýasyny ilkinjileriň hatarynda tamamlaýar. 1931-nji ýylda bolsa häzir Azerba...

Dowamy »

61 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 4 days ago

Orazgül Abasowa

Orazgül Abasowa 1941-nji ýylyň 18-nji oktýabrynda Ahal welaýatynyň Kaka etrabynda dünýä inýär. O.Abasowa orta mekdebi tamamlap, oba medeniýet öýüniň halk teatrynda işläp başlamagy sahnanyň edim-gylymlaryny ele almagyna itergi berýär. Soňra ol Kaka etrabyndaky medeniýet öýüniň halk teatrynyň çeper ýolbaşçysy bolýar. Ol etrabyň halk teatrynda sahnala...

Dowamy »

68 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 4 days ago

TÜRKMENISTANYŇ AT GAZANAN MEDENIÝET IŞGÄRI HUDAÝBERDI BÄŞIMOW

Men segseniň onuny arka atdym. Şonuň altmyş ýylyny medeniýete hyzmat edipdirin. Nesip bolsa, ol hyzmaty dowam ederis.

Altmyş ýyl az-küjem zat däl. Bir adamyň ömrüne barabar. Şol ýyllaryň dowamynda işleşen, duşuşan döredijilik işgärlerini sanap geçjek bolsaň-da, esli wagt gerek. Olar bilen bolan duşuşyklar, edilen söhbetler, alnan mas...

Dowamy »

34 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 4 days ago

Stawropolyň türkmenleri Magtymgulynyň şygryýet gününi onlaýn-wideo arkaly belleýärler

Stawropolyň türkmenleri Magtymgulynyň şygryýet gününi onlaýn-wideo arkaly belleýärler
Stawropol türkmenleri her ýyl Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününi uly dabaralar bilen belläp geçýärler. Bu dabara geçen ýyllarda ýüzlerçe myhman ýygnanyp, halk döredijiligi festiwallary, ýaryşlar, çeper okaýyşlar guralyp, milli tagamlar taýýarlanylýardy. B...

Dowamy »

57 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 5 days ago

90 ýaşynda rekordlar kitabyna girdi

90 ýaşynda rekordlar kitabyna girdi

Ýaponiýada ýaşaýan 90 ýaşly Hamako Mori atly aýal rekordlar kitabyna adyny ýazdyrdy. “Oýunçy mama” (Gamer Grandma) lakamy dakylan Hamako 39 ýyldan bäri kompýuter we wideo oýunlaryny oýnaýar. Ol 1981-nji ýylda kassetaly oýunlary oýnap başlapdyr. 1990-njy ýyllarda bolsa, kompýuter edinipdir. Onuň 20...

Dowamy »

121 1
Bilim, 12 tarapyndan 5 days ago

Hytaýda COVID-19-dan bäş sanjymyň synagy barada gürrüň berdiler

Hytaýda COVID-19-dan bäş sanjymyň synagy barada gürrüň berdiler
Hytaý koronawirusdan 2575 meýletinçide bäş sany dürli sanjymyň üstünlikli synagy barada habar berdi. Eger-de mundan soňky synaglar hem üstünlikli bolsa, onda kliniki synaglaryň ikinji tapgyry iýula çenli tamamlanar, bu barada RIA Nowosti agentligine salgylanmak bilen lenta.ru ha...

Dowamy »

81 0
Bilim, 12 tarapyndan 5 days ago

Maýkl Jordanyň sport aýakgaplary auksionda rekord möçberli $560 müňe satyldy

Maýkl Jordanyň sport aýakgaplary auksionda rekord möçberli $560 müňe satyldy
Nýu-Ýorkdaky auksionda rekord möçberli $560 müňe basketbolçy Maýkl Jordanyň sport aýakgaby satyldy. Bu barada ren.tv habar berýär.
Onuň aýakgaby satyjylaryň çak edişinden hem dört esse ýokary baha satyldy diýip, Sotheby’s auksion öýi habar berýär. Sotheby’s...

Dowamy »

94 6
Sport, 12 tarapyndan 5 days ago

«Türkmenhowaýollary» halkara gatnawlary bes etmeginiň möhletini uzaltdy

«Türkmenhowaýollary» halkara gatnawlary bes etmeginiň möhletini uzaltdy
«Türkmenhowaýollary» agentligi dünýäde COVID-19 koronawirus pandemiýasynyň ýaýramagy zerarly halkara gatnawlaryny bes etmeginiň möhletini şu ýylyň 20-nji iýunyna çenli uzaltdy. Bu barada ArzuwNews habar berýär.
Awiakompaniýa ýatyrylan gatnawlaryň ýolagçylaryna pe...

Dowamy »

238 6
Täzelikler, 12 tarapyndan 5 days ago

Internet torunyn protokollary

Kompýuterler arasyna maglumatlar ugradylanda baglanyşygyň liniýasyna, kompýuteriň görnüşine we programma üpjünçiliklerine bagly bolmazlyk üçin, ýörite maglumatlary alyş-çalyş etmegiň protokoly işlenilip düzülen.
Protokol – bu iki ýa-da birnäçe ulgamlaryň arasynda maglumat çalşygy amala aşyrylanda maglumatlaryň görnüşini anyklaýan, ýalňyşl...

Dowamy »

104 1
Tehnologiýa, bank tarapyndan 6 days ago

Beýni implantatynyň kömegi bilen kör adamlar kameradan “görüp” bilerler

Beýni implantatynyň kömegi bilen kör adamlar kameradan “görüp” bilerler
Hýustendäki Beýlor lukmançylyk kollejiniň alymlar topary kör adamlara harplaryň suduryny “görmäge” mümkinçilik berýän beýni implantatyny döretdiler. Bu barada discover24.ru habar berýär.
Özboluşly beýni implantatyň kömegi bilen görejini ýitiren adamlar ýörite wid...

Dowamy »

131 3
Bilim, 12 tarapyndan 6 days ago

Programmalar

Salam gowymy dostlar bärde siz türkmen programmalaryny ýüklp alyp bilersiňiz

Bu programma Tehnologi maglumatlar
http://halypa.ru/download/loadfile.php?down=Android/Texno_maglumatlar.apk

Bu programma Gitara aýdym sözleri
http://halypa.ru/download/loadfile.php?down=Android/Tuumlrkmen_gitara_ayacutedym_s...

Dowamy »

158 1
Tehnologiýa, Arslanalayew tarapyndan 6 days ago

LINUX operasion ulgamynyñ döreýiş taryhy

Bu operasiýa ulgamy, 1991-nji ýylda Helsinki uniwersitetleriniň birinde okaýan Linus Torvaldsyň dissertasiýa işiniň netijesinde UNIX operasiýa ulgamyna esaslanýan täze operasiýa ulgamy hökmünde ýüze çykdy. Ilki bilen Torvalds täze operasiýa ulgamyna Freax (iňlis sözleriniň "erkin", "geň" we UNIX maşgalasyna degişli "X" harplarynyň utgaşmasy) diýme...

Dowamy »

92 0
Tehnologiýa, bank tarapyndan 1 week ago

Duralga we Ertir

Salam saýt agzalary öňden bäri gelýän tanyşly saýty http://duralga.ru ýakynda ýene-de bir proýekt hödürleýär, ýagny forum portal bolan http://ertir.ru içine makala, degişme, tehnologiýa, goşgy, täsinlikler bolan ähli tarapdan gowy saýt DURALGA GROUP tarapyndan düzediş işleri geçirilýär giriň agza boluň garaşýarys!

Dowamy »

189 6
Tehnologiýa, Arslanalayew tarapyndan 1 week ago

Gözýaşy ogurlanan çagajyk 

Gözýaşy ogurlanan çagajyk 

Içki otagdan ýene-de kakasynyň sesi eşidildi. Gorka-gorka kakasynyň ýanyna ýöräp başlady. Kakasy ony ýene urjakdy, ýogsam ol hiç hili erbetligem etmändi. Uzakly gününi otagynda kakasyndan bukulyp geçirýärdi.

Içki otagyň gapysyndan jyklady. Görse, kakasy eli jamly diwanda otyrdy. Ol çagasyny g...

Dowamy »

131 0
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 week ago