Garranlaryny boyun alaslary gelenok.

Hindi filmlerinde name uchindir garry aktyorlar bilen yash aktrisalaryn soygusi yon bolyar. Gaty uly yash tapawudyna seretmezden, ashyk-magshuk keshbi janlandyrylan filmlerden kabiri:
1.Не просто поверить в любовь(2007) - filminde Amitabh Bachchan 65 yash, Jiya Han 19 yash.
2. У любви нет причин(2010) - Nasiruddin Shah 61, Widya Balan 3...

Dowamy »

136 0
Täzelikler, soho tarapyndan 1 day ago

Ölsem aglarsyňmy göze alyp ýaş?!

Ölsem aglarsyňmy göze alyp ýaş,
Zar bolup diňleýän ýüregim ezip,
Ak geýnip gawra goýanymda baş,
Aglarsyňmy asla gaýtmazlygym bilip.

Ölsem kökregimi zäh ýere berip,
Topraga öwrülüp gitse meň tenäm,
Otda doňan ýüregim eräp,
Laý dolup galar açyk gözlerde!

Ölsem daş goýmaňlar gawry...

Dowamy »

138 13
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 day ago

Nowça daýza doglan günüňiz bilen!

Salam, daýza/gelneje ;)
Doglan günüňiz gutly bolsun ! Allajan uzak ömür bersin, söýen ýaryňyz bilen bagytly ýaşaň! Men şu saýtyň agzalarnyň ählisiniň adyndan gutlaýaryn! Karoçy, daýza/gelneje dünýädäki iň bagytly adam boluň!!!
Göroglynyň ýaşyny bersin hudaýym!!!

Dowamy »

220 3
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 2 days ago

Doglan günüň gutly bolsun!

Bu gün saýtymyzdaky agzalaryň biri, @Jupiter_Fire atly dostumyzyň doglan güni! Men hem şu pursatdan peýdalanyp Allaberdä uzak ýaş, bagtly durmuş arzuw edýän! Öňüňde näme arzuw eden bolsaň maksat-myradyňa ýet. Doglan günüň gutly bolsun, Allaberdijan🍻🎂🍰

Dowamy »

151 6
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 days ago

Gündelik tazelikler makalalar Duralga.Ru

Salam hormatly agzalar!

Indi saýtda ýene bir täzelik mowzukda 100-150 postdan öten agzalar saýtda Iň ökde agza bolup biler we onuň maglumatlary hemme agza görüner. Goşmaça soraglary Pikirler bölüminde berip bilersiňiz.

Hormatlamak bilen, DURALGA Group

Dowamy »

131 2
Tehnologiýa, ulykazy tarapyndan 2 days ago

Brýus Li.

Brýus Li. Hytaýly Amerikan söweş sungatçysy.
Doly ady Brýus Jun Fan Li (Inlisçe: Bruce  Jun Fan Li) 1940-njy ýylyň 27-nji noýabry - 1973-nji ýylyň 20-nji iýuly. Hakyky ady Li Zhenfan. Hytaýyň halkara derejeli meşhur sungat ussady, kino aktýor, Jit-Kun-Do söweş stilini esaslandyryjy,  lakamy Xifeng. Kino režžisýor, prodýuser, ssenarisi, sö...

Dowamy »

156 0
Sport, yashalym tarapyndan 2 days ago

Www.kitapcy.com türkmen edebiýatynyñ iñ baý maglumatlar çeşmesi

www.kitapcy.com edebi saýty açylan wagtyndan bäri üç ýylyñ dowamynda türkmen medeniýetiniñ (edebiýaty, sungaty, taryhy, ylym-bilimi) düýnünden, şu gününden we ertesinden habar berýän ýurdumyzyñ bäsdeşsiz iñ gowy saýty bolup geldi we mundan beýläk hem şeýle bolmagyny dowam eder.
Materiallar dürli dillerde, esasan, üç dilde - türkmen, rus we t...

Dowamy »

272 5
Täzelikler, wagt tarapyndan 3 days ago

Garynjadan hat

Hormatly öý eýeleri!

Bizi halamaýandygyňyzy bilýäris. Eger bizi çyndan hem öýüňizde islemeýän bolsaňyz, haýyş edýäris, BIZI ÖLDÜRMÄŇ!

Men hyýaryň gabygyny ýigrenýärin. Çykýan ýerimi yzarlap, hyýaryň gabygyny goýsaňyz, men siziň meni islemeýändigiňize düşünerin we öýleriňize girmerin. Hek ýa-da ýönekeý okuw tagtasy heki...

Dowamy »

269 3
Sorag-jogap, ETIKA tarapyndan 3 days ago

TasinDunya.Ru - Täsinlikler dünýäsine ýol!

Essalowmaleýkum hormatly talyplar.com agzalary!
Siz internet boýunça gyzykly makalalary okamak isleseňiz https://tasindunya.ru saýtyna girip bilersiňiz!
Häzirki wagtda makalar az, asda-adsa makalary hem köpelderis dostlar!

Saýta öz makalarňyzy ýerleşdirmek isleseňiz, biz bilen habarlaşyň...
Tel: +99364279765

Dowamy »

154 3
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 3 days ago

Görünsin (Yohud, talyplar.com-yň agzalaryna bagyşlanyp düzülen setirler)

Salam agzalaryň ählijesine,
Size meň göwnimiň şady görinsin,
Bu ýazan goşgymyň setirlerinde,
Bilýän agzalarymyň ady görinsin.

wagt, Panturkist, messibet agza,
12 bilen Arsen sygdy bu ýazga,
Soho aga saýdyň gyzykçysa
Ýene oň gadamly bady görinsin.

Sabirova_M, Babaniýazow Dj,...

Dowamy »

197 7
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 days ago

Ogurlanmadyk Gelinlik 1995-2020

1995nji yylda ekranlara chykan "Ogurlanmadyk gelinlik" Hindistanda hali-hazirem kinoteatrlarda goyberilyar. 25yyl bolan bu film Shahruh Hany we Kajoly in soyguli ekran jubutine owurdi. Film hakynda kabir faktlar:
Raj we Simranyn keshbinde hazir Shahruh bn Kajoldan bashgany goz onune getirmek kynam bolsa, Aditya Chopra(rejissyor) ilki bn bu f...

Dowamy »

198 1
Täzelikler, soho tarapyndan 4 days ago

Pul gazanmagyň iň beýik syry: (2.bölüm) Bu ka­nu­ny nä­dip he­re­ke­te ge­tir­me­lidigi­niň iň be­ýik sy­ry

Pul gazanmagyň iň beýik syry:
Bu ka­nu­ny nä­dip he­re­ke­te  ge­tir­me­lidigi­niň iň be­ýik sy­ry 

Jo Witale
Terjime eden: Orazmyrat MYRADOW


  Bermegiň almaga ýetirýändigini, berip bilmegiň has-da köp baýlyga eltýändigini men gaýtalap aýdýaryn.

 

  Häzir biznes ulg...

Dowamy »

176 0
Sorag-jogap, Jupiter_Fire tarapyndan 4 days ago

Sowgat

Bir adam Ybrayym Edheme don sowgat getiryar. Ybrayym Edhem ol adama:
- eger sen bay bolsan, men senden bu dony kabul edern, diyya. Ol adam:
- men bay, diyyar. Ybrayym Edhem ondan:
- nache pulun bar? diyp soranda, ol adam:
- 2 mun dinar, diyp jogap beryar. Ybrayym Edhem:
- sen sho pulun 4 mun dinar bolmagyny isleyanmi?...

Dowamy »

200 2
Edebiýat, soho tarapyndan 4 days ago

Pul gazanmagyň iň beýik syry(1.bölüm). Jo Witale

Pul gazanmagyň iň beýik syry
Jo Witale
Terjime eden: Orazmyrat MYRADOW

Ba­gyş­la­ma

Bu kitap bestselleriň awtory, ruhy halypa, gadyrly dost — öwezine zat hantama bolmazdan, bütin ömrüni paýlap geçiren adam Jon Herriçarana bagyşlanýar. 

— Eger siz durmuşda haçan hem bolsa, bir wagt iş baba...

Dowamy »

130 0
Sorag-jogap, Jupiter_Fire tarapyndan 4 days ago

Anyklanmadyk "Tapyndy" shahyr.

1962-63nji yyllarda saragtly Gurban Charyyew oz goshgularyny metbugatda chap etdirip bilmanson, olary 19njy asyrda "yashap gechen" Gurban Wehimi diyen shahyryn adyndan hodurlande "bagty achyldy" duruberdi. Yogsam Gurban Wehimi diyilen shahyr hich bir asyrda-da bolmadyk awtor. "Tapyndy" shahyrlaryn kimdigini bilyanem, biljek bolyanam yok. Shonun uch...

Dowamy »

158 1
Edebiýat, soho tarapyndan 4 days ago

Ejem yok

Dogana bil baglaymasam,
Indi aglajak ejem yok
Yer astyndan aglaymasa,
Indi aglajak ejem yok.

Butin alem yalan yaly,
Saygaramok ak-garany,
Shu duzlasalaram yaramy,
Indi aglajak ejem yok.

Toy toylasam gelishjek kan,
Shat gunlemde gulushjek kan,
Huday saklasyn dasha degse yensam...

Dowamy »

123 2
Edebiýat, soho tarapyndan 4 days ago

BIR SÖÝ­GI­NIŇ TA­RY­HY (Hytaý hekaýasy)

BIR SÖÝGÜNIÑ TARYHY

BA Din,
hy­taý ýa­zy­jy­sy


   Gülküli bir wa­ka­ny gür­rüň ber­mek ge­ze­gi ahyr­so­ňy Ýu­an Žun­şe­ne-de ýet­di. Ýi­gi­diň ga­ra de­mir çar­çu­wa­ly äý­ne­gi­niň aňyrsyn­da­ky gy­ýak­dan şo­wa göz­le­r bir­den ulalyp git­di. Otu­ran­lar onuň ma­za­ly ýag çal­nyp, sag tara­pa da­ra­la...

Dowamy »

181 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 4 days ago

SÝUN­KI­NIŇ TARYHY. (Ýapon hekaýasy)

SÝUN­KI­NIŇ TARYHY

Dzü­ni­ti­ro TA­NID­ZA­KI,
ýa­pon ýa­zy­jy­sy. 


   Sýun­kin ady bi­len bel­li zenan Ko­to Mod­zu­ýa, osa­kaly der­man­ha­na eýe­si­niň maş­ga­la­syn­da, Dos­ýo­ma­ti mä­hel­le­sinde dog­lup, Meýd­zi­niň 19-njy ýy­ly­nyň onun­jy aýy­nyň 14-nji gü­nün­de dün­ýä­den gaý­dyp­dyr.
<...

Dowamy »

112 3
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 4 days ago

RABBI GILLEL (Ermeni hekaýasy) (Hezreti Isa do­gul­ma­zyn­dan 50 ýyl öň)

RABBI GILLEL

 A. ISAAK­ÝAN,
er­me­ni ýa­zy­jy­sy 

   Ylymyny art­dyr­mak mak­sa­dy bi­len Wa­wi­londan Ys­ra­ýy­la ge­len­de, rab­bi Gil­le­liň❶  ýa­ňy kyrk ýa­şy do­lup­dy. Ol şä­her­de gün­lük­çi bolup işe dur­ýar. Ga­zan­jy­nyň ýa­ry­ny maş­ga­la­sy­na, gala­ny­ny Hu­da­ýyň ka­nun­la­ry­ny öw­red­ýän be­ýik...

Dowamy »

111 1
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 4 days ago

Maradona dünýeden gaýtdy (1960-2020)

Dünýä sporty bu gün gynançly habar bilen agşama ýetdi. Sport äleminiň rowaýaty futbolçysy, dünýäde ilkinji ýerlerde hasap edilýän futbolçy, Argentinaly Diego Armando Maradona sport älemini gynanja bogdy. Maradonanyň ýogalmagy bilen ýyldyz futbolçylar, futbol klublary, syýasatçylar internet sahypalaryndan öz gynançlaryny bildirdiler. Argentinanyň pr...

Dowamy »

207 3
Sport, messibet tarapyndan 4 days ago