1-nji awgustdan Türkmenistanyň ýolbaşçy düzümi bir aýlyk dynç alşa çykar

Prezident Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk toplumynyň ýolbaşçylaryndan hem-de welaýat häkimlerinden beýleki ýolbaşçylara 1-nji awgustdan 1-nji sentýabra çenli dynç almaga rugsat berdi. Bu barada döwlet Baştutany anna güni 2024-nji ýylyň alty aýynyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen giňişleýin Hökümet Mejlisinde belledi.
Döwlet Baştutany mejlis...

Dowamy »

28 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

2024-nji ýylda Türkmenistanda okuwa kabul etmegiň meýilnamasy tassyklanyldy

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Buýrugyna laýyklykda, 2024-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine welaýatlar, Aşgabat we Arkadag şäherleri boýunça okuwa kabul etmegiň meýilnamasy; 2024-nji ýylda Türkmenistanyň orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň meýilnamasy tassyklanyldy.
Türkmenistanyň ýokary we orta hünär oku...

Dowamy »

26 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

IQ derejäň peselmegi, ruhy çökgünlik, üzňelik: Internete baglylyk nämelere getirip biler? Alymlaryň jogaby

Häzirki wagtda Internet we sosial ulgamlar durmuşymyza mäkäm ornaşdy. Adamlar çagalygyndan gajetleri ulanmagy öwrenýärler we Internete ir aralaşyp başlaýarlar. San maglumatlaryna görä, Internet dünýäniň ilatynyň 66%-i (takmynan 5,44 milliard adam) üçin elýeterlidir. Bu san artmagyny dowam etdirer: 2029-njy ýyla çenli bu görkezijiniň 7,9 milliard ad...

Dowamy »

27 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 5 days ago

Xiaomi HyperOS-da smartfonlarda mahabaty öçürmek aýratynlygyny synag edýär

Xiaomi kompaniýasy ulanyjylara tutuş ulgamyň mahabatyny bir düwme bilen öçürmäge mümkinçilik berýän HyperOS operasion ulgamynda täze bir aýratynlygy synap başlady diýip, SmartPrix habar berýär.
Ozal Xiaomi smartfonlarynda mahabatlary öçürmek üçin ulanyjylar köp aýratyn sazlamalardan geçmeli bolýardy we bu iş uzak dowam edýärdi, irizýärdi. Tä...

Dowamy »

28 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 5 days ago

ChatGPT-ni döreden adam emeli aň esasly saglyk "tälimçisi" taslamasyny hödürledi

OpenAI-niň baş direktory Sem Altman Arianna Haffington bilen bilelikde Thrive AI atly täze kompaniýa döretdi diýip, Gizmochina habar berýär.
Thrive AI ulanyjynyň ukusy, iýmitlenişi, hereketleri, stressi we jemgyýetçilik gatnaşyklary baradaky maglumatlary derňemek üçin emeli aňy ulanýar. Soňra şol maglumatlara esaslanyp, ulgam saglygy kadalaş...

Dowamy »

28 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 5 days ago

Kosmosa uçuşlar astronawtlaryň bedeninde üýtgeşmeleri döredýär

Barlaglar kosmosa uçuşlaryň adamyň bedenine düýpli täsir ýetirip biljekdigini görkezýär. NASA we beýleki guramalar tarapyndan geçirilen soňky barlaglar kosmosda bolmagyň hromosomlaryň ujundaky gorag “gapaklary” bolan telomerleriň uzynlygyna täsiriniň bardygyny ýüze çykardy.
2015-nji ýylda NASA synagyň çäklerinde Halkara kosmos stansiýasyna...

Dowamy »

31 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 5 days ago

DreamWorks “Şrek 5-iň” çykjak senesini yglan etdi

DreamWorks film kompaniýasy “Şrek” animasion filminiň bäşinji bölüminiň ilkinji görkeziljek senesini yglan etdi.
Önümçilik kompaniýasynyň X sosial ulgamyndaky habarynda: "Beýle bir uzakda däl ... “Şrek 5” 2026-njy ýylyň 1-nji iýulynda keşpleri Maýk Maýersiň, Eddi Mýorfiniň we Kemeron Diasyň janlandyrmagynda ekrana çykar" - diýilýär.
M...

Dowamy »

29 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 5 days ago

Samsung eplenýän täze Z Fold 6 we Z Flip 6 smartfonlaryny tanyşdyrdy

Samsung kompaniýasy Parižde geçirilen Galaxy Unpacked tanyşdyrylyşynda täze eplenýän Galaxy Z Fold 6 we Z Flip 6 smartfonlaryny hödürledi. Gurluşlaryň ikisi-de öňki modeller bilen deňeşdirilende, sähel täzelenmä eýe bolsa-da, has kuwwatly, ýeňil we inçe boldy.
Iki smartfon hem Qualcomm-dan Snapdragon 8 Gen 3 prosessory bilen üpjün edildi we...

Dowamy »

26 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 5 days ago

Samsung täze akylly ýüzügi Galaxy Ring-i hödürledi. Onuň bahasy $400

Samsung kompaniýasynyň Galaxy Unpacked tanyşdyrylyşynda esasy premýeralarynyň biri Galaxy Ring akylly ýüzügi boldy. Kompaniýa ony 2024-nji ýylyň ýanwar aýynda anons edipdi, ýöne şol wagt bu täze önüm barada jikme-jik maglumat ýokdy. Indiki aý geçirilen MWC sergisinde bolsa kompaniýa ilkinji gezek aksessuary ýakyndan görkezdi.
Titan erginden...

Dowamy »

31 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 5 days ago

Galaxy Unpacked: Samsung Pariždäki tanyşdyrylyşda ýene näme görkezdi?

Parižde Samsung Galaxy Unpacked çäresi geçirildi we onda günorta koreýaly tehnologiýa ägirdi köp sanly täze önümleri hödürledi.
Galaxy Watch 7 Series
Akylly sagatlaryň täze nesli Galaxy Watch 7 özboluşly dizaýna eýe boldy. Esasy wersiýa alýumin korpusly we ýakut aýnaly iki ölçegde (40 mm we 44 mm) hödürlendi. Galaxy Watch 7 Ultra (47...

Dowamy »

23 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 5 days ago

Samsung 12 aýyň netijesi boýunça ABŞ-nyň smartfon bazarynda Apple-den öňe geçdi

Samsung kompaniýasyna ABŞ-nyň smartfon bazarynda Apple-den öňe geçmek başartdy. CIRP analitikleri 2024-nji ýylyň mart aýyna çenli, bir ýyldaky satuw barada maglumatlary hödürlediler. Görnüşi ýaly, bu döwürde Samsung bazaryň 38%-ini, Apple 33%-ini eýeledi.
Beýleki kompaniýalar öňdebaryjylardan has yza galýarlar, ýöne Motorola-nyň beýlekilere...

Dowamy »

36 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Ankara şäherinde Magtymguly Pyragynyň ýadygärliginde gül goýuldy

27-nji iýunda Türkiýäniň paýtagty Ankara şäherinde merkezinde ýerleşýän «Türkmenistan» seýilgähindäki Magtymguly Pyragynyň ýadygärligine gül goýmak dabarasy geçirildi. Dabarany Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasy gurnady diýip, diplomatik wekilhanada TmCars-a habar berdiler.
Gül goýmak dabarasyna Türkiýäniň Medeniýet ministriniň orunbasary...

Dowamy »

35 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Windows 11-iň soňky täzelenmesi kompýuteriň işinde bökdençlik döredýär

Microsoft korporasiýasy Windows 11 üçin täzelenme çykardy we ol kompýuterleriň işinde bökdençlige sebäp bolýar.
Windows 11 ulanyjylarynyň köpüsi 2024-nji ýylyň 26-njy iýunynda çykan KB5039302 täzelenmesini gurnandan soň düýpli meseleler bilen ýüzbe-ýüz boldy.
Apdeýtden soň olaryň kompýuterleri tükeniksiz “gaýtadan işe girizmeler” (пер...

Dowamy »

32 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

"Garagum Ulag" täze Toyota Land Cruiser Prado-ny tanyşdyrdy. Awtoulagy eýýäm şu günden satyn alyp bolýar

Toyota-nyň Türkmenistandaky resmi dileri bolan Garagum Ulag kompaniýasy täze Toyota Land Cruiser Prado wnedorožnigini tanyşdyrdy. Tanyşdyryş çäresi Toyota-nyň Aşgabatdaky dilerlik merkezinde geçirildi.
Şanly wakanyň hormatyna Garagum Ulag owadan Ýangy gala kanýonynda surata düşürilen wideony hödürledi. Çärä türkmen we daşary ýurt kompaniýala...

Dowamy »

29 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Singapurda bir adam lotoreýde 4 million dollar utup, ýürek tutgaýyny başdan geçirdi

Singapurda bir adam 4 million dollardan gowrak jekpot utandygyny eşiden-de ýüreginden tutup, huşuny ýitiripdir diýip, Daily Mail habar berýär.
Bu waka Marina Bay Sands kazinosynda bolup geçýär. Häzirki wagtda bu duýgur adam hassahanada we bolan wakadan soň saglygyny dikeldýär.
"Şaýatlar begenji içine sygmadyk adamyň ilki heşelle kak...

Dowamy »

35 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Lacoste Olimpiýa oýunlarynyň öňüsyrasynda 1924-nji ýylyň Oýunlaryna bagyşlanan egin-eşik toplumyny çykardy

Parižde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlarynyň öňüsyrasynda Fransiýanyň Lacoste brendi göni ýüz ýyl mundan ozal bolup geçen oýunlara bagyşlanan Olympic Heritage 1924 Paris (Olimpiýa mirasy 1924 Pariž) atly täze egin-eşik toplumyny hödürledi. Bu barada Buro247 habar berýär.
Kapsula köneki keşpleriň manysyny täzeden açyp, geçen nesilleriň ny...

Dowamy »

36 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

NASA 2030-njy ýylda Halkara kosmos stansiýasyny orbitadan aýyrmagy SpaceX-e ynandy

ABŞ-nyň Milli aeronawtika we kosmos giňişliginiň barlaglary milli müdirligi (NASA) Ilon Maskyň SpaceX kompaniýasy bilen kosmos gämisini (ABŞ Deorbit Vehicle) işläp taýýarlamak we gurmak üçin şertnama baglaşdy. Apparat hyzmat möhleti gutarandan soň, Halkara kosmos stansiýasyny (HKS) orbitadan ygtybarly aýyrmak üçin dörediler.
Şertnamanyň bah...

Dowamy »

19 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Ýewropanyň iň baý adamsy bäsdeşiniň işinden paý satyn aldy

LVMH konglomeratynyň eýesi, fransuz milliarderi Bernar Arno Cartier, Chloé we Van Cleef & Arpels ýaly brendlere eýe bolan, Şweýsariýanyň kaşaň Richemont kompaniýasyndan paý aldy. Geleşigiň bahasy we paýynyň möçberi aýan edilmedi diýip, Bloomberg ýazýar.
Seljerijiler kaşaň zatlaryň iň iri öndürijisi LVMH-iň ýolbaşçysynyň şeýtmek bilen Tiffan...

Dowamy »

21 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

YouTube-da uky taýmeri peýda bolar, irkilen badyňyza wideo öçer

YouTube wideo hyzmaty programmanyň ykjam wersiýasyna uky funksiýasyny goşmagy meýilleşdirýär. Bu ulanyjylara wideo görüp uklap galsa, batareýanyň güýjüni we internet-trafigi tygşytlamaga mümkinçilik berer diýip, Android Authority portaly ýazýar.
Täze aýratynlyk indiki programma täzelenmesinde elýeterli bolar. Ulanyjylar taýmeri düzüp bilerle...

Dowamy »

24 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Tesla aýna süpürgiçlerde we ýüki berkitmekde meseleler sebäpli 23 müňden gowrak Cybertruck-y yzyna çagyrýar

Tesla kompaniýasy aýna süpürgiçlerindäki kemçilikler sebäpli 11 688 sany Cybertruck elektrik pikapynyň yzyna çagyrylandygyny habar berdi. ABŞ-nyň Ýol hereketiniň howpsuzlygy milli müdirliginiň berýän maglumatlaryna görä, aýnanyň näsaz süpürgiçleri ýoluň görünişini peseldip, heläkçiligiň ýüze çykmagyna sebäp bolup biler diýip, Reuters habar berýär.<...

Dowamy »

22 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago