Güleliň....

- Satyjy dayza duyn siz maňa ýalňyş gaytargy beripsiňizä
- Düýn beren bolsam senem düýn gelmeli ekeniňda bugun gija galypsyn köşek
- Aý bolyada Onda duynki artykmaç beren 50 manadyň mende galya.
......
Moskwa gezmage gelen Amerikan Ors dostuna jañ etya:
- Salam Iwan häzir köcede minus 40 gradus, men hazir astanowk...

Dowamy »

174 6
Täzelikler, Rakuten tarapyndan 1 day ago

Söýgüm nirde (bolan waka)

Bu başdan geçirmeler bir ýigdiň söýgi taryhy. Men ony kagyz ýüzine geçirip bermegimi haýyş etdi Men doga kemislikli bolamsoň koplenç wagtym hassahanda geçyadi . Öýde bolýan wagtymdan hassahanada bolýan wagtym örän köpdi.Öýe myhman diýen ýalydym 2015-nji yylyň noyabr ayynyň ayaklarydy,men ýuregim gysyp line açdym we oňa girip başladym Line daşary yu...

Dowamy »

147 13
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 day ago

Mähnet döwüleriñ yzlary

Mähnet döwüleriñ yzlary

Biz çagakak ulularymyz döwüli ertekileri aýdyp berýärdiler. Şonda men olaryñ aýdyp berenlerini diñlemegi gowy görýärdim.
Döwüleri mydama mähnet adam şekilli, bir gözli dişleri çykyp duran görnüşde, özem haýsydyr bir dagyñ gowagynda hazyna gorap saklaýar diýlip sypatlandyrylýar.
Türkmen halkynyñ...

Dowamy »

82 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 days ago

Ар-аял дегишмежик.

- Гелниме бриллиант гашлы юзук алып бердим, 1 хепде бари гурлешенок инди мен бн
- о наме учин?
- шейле дийип гурлешипдик алып бермакам... (иннирдисиз, хезиллик)

Гаванжан хелей аринин инстаграмда отыраныны горуп, оны сач бн говы едип Like-лады...

Хер гезек гелним бн гыгыршамыздан сон сесими чыкарман отыркам, бир...

Dowamy »

164 2
Täzelikler, soho tarapyndan 2 days ago

Koreý rowaýatlaryndan

[Gunyeoseong]

Bu gala, Chungwonkun / Pukilmyun / Chojeongri-de ýerleşýär.

Silla-da her biri arslan ýürekli, dokuz gyzy we bir ogly bolan bir maşgala ýaşapdyr. Bir gün janlaryny orta goýup jedel edipdirler. Oglan: «Men tagta aýakgaplarymy geýip Seul-a baryp gelýänçäm, sizem bir gala gurmaly bolarsyñyz. Men gelmänkäm ga...

Dowamy »

71 1
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 2 days ago

NIRIK JAÑ ETDIÑ?!

NIRIK JAÑ ETDIÑ?!

  Öñem bir amerkaly öýüne gelip poçta gutusynda telefon töleg hatyny görse, bir aýda 500 dollar töweregi ýazylan. Depesinden gaýnan suw guýlan ýaly bolupdyr. Derrow jañ edilin belgileriñ sanawuny talap edipdir, we alyp seretse jañ edilen belgileriñ hemmesi dost-ýarlaryna degişli eken. «Aý, bolýa. Näme, tölemeli bord...

Dowamy »

153 2
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 2 days ago

Allatagallany näme üçin görüp bilemizok?

Myratjyk kakasyndan:
- Biz näme üçin Allany görüp bilemzok? – diýip sorady.
Kakasy:
- Biziň gözümiz Allany görüp biljek şekilde ýaradylmandygy üçin Ony görüp bilemzok – diýip, oglunyň başyny sypady.
- Näme üçin görüp bilenok, kaka?
- Sen fotoapparatyň bilen ähli zadyň suratyny alyp bilýärmiň?
- Hawa, a...

Dowamy »

249 17
Bilim, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 days ago

Gaharyňy nädip ýatyrmaly?

Siz öz duýgularyňyza erk edip bilmän, ujypsyzja zada hem gaharlanýan bolsaňyz, näme etmeli?


1. Gaharyňyzy daşyňyza çykarmaga howlukmaň. Biraz säginip, on gezek uludan dem alyň. Bu size biraz köşeşmäge, gaharyňyzy getiren adama bolsa pikirini jemlemäge, artykmaç gynandyrjak sözleri aýtmakdan saklanmaga kömek eder. Mümkin bolan...

Dowamy »

122 2
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 3 days ago

Göwnüýetmezçilik etmek günä düşündirlişi. 

Dinimiz bütin musulmanlary dogan edipdir, doganlyga gelişmeýän we doganlarynyň arasyny açjak her hili hereketleri we sözleri hem gadagan edipdir. Şol sebäpli dinimiz bir adama göwnüýetmezçilik etmekligiň, oňa göwnüne degiji we gödek sözleri aýtmaklygyň, ýaramaz at dakmagyň uly günä işdigini ýörite beýan edipdir we şu zatlardan gaça durmagy maslahat...

Dowamy »

94 1
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 3 days ago

ýumyp oturyber, uzyn ak mermerden jaýlar bir gün götüňe girer.

türkmenleri nä derejede halaýaň diýseler bir ýerde. dünýädäki ýigrenýän halklarymyň biri diýip aýtmakçy, türkmen bolsamam. puly gören üýtgär diýilen halklardan biri biz. youtube-da gezinip ýörkäm öňüme bir türkmen sakkally biriniň türkmenistanda hemme zadyň gül ýalydygyny aýdypdy. jübisine 100$ goýsaň hemme zat etjek adamlar bizde kän, şonuň üçine...

Dowamy »

566 18
Sorag-jogap, sari tarapyndan 4 days ago

Oglan Vs. Gyz (Dostluk hakynda)

Soňky döwürde oglan bilen gyzyň dostlugy örän köp göze düşýär. Bilemok, bu meselä gyzlar nähili seredýär, yöne ilki bilen akla gelýän sorag şu:
- Oglandan gyza, gyzdan oglana dost bolup bilermi?
Men bu yagdaýlary käbir görnüşlere görä analiz etjek.
Oglan gyz bilen ilki tanyşanda birbada söýüşeli diyip bilmänsoň we soň ol gyzda...

Dowamy »

220 9
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 days ago

Бирден мен ОЛАЙСЕМ!?

Гелним:
- А бирден мен дуйдансыз олайсем, сен ене ойленерсинми?
- Ёк
- О наме учин ёк, сен наме я машгалалы болмагы халанокмы?
- Булар ялы сораглар нирден келлане геля?
- Нирден гелянини бн гызыкланмада сорагма жогап бер
- Ери боля ойленердим.
Гелним (гамгын горнушде):
- Ехх ойленердим дийсене
-...

Dowamy »

289 7
Täzelikler, soho tarapyndan 4 days ago

Psihokinezi ýagny Ruh Çagyrmak

Bellik! Yüregi gowşak adamlara we 16
ýaşdan kiçilere okamak maslahat
berilmeýär!
Sebäbi içindäki käbir maglumatlar
siziň psihologiýaňyza erbet täsir
hem edip biler.

PSIHOKINEZI- bu zehiniň göniden göni madda täsirini ýetirmegi diýmekdir.Magnetizm,gipnoz ýaly usullar bln bejermek, gözdegmek, gözbagç...

Dowamy »

225 2
Sorag-jogap, Arslanalayew tarapyndan 4 days ago

Yene-de Jynlar we Arwahlar barada bolan waka

Dogrydanam olar bamyka bizin aramyzda ozume dusup goremok yone ka wagtlar dusunup bolmayan zatlar bolyar;
Arada taze jaya gocduk elitka 10+njy etajda yasayan bir gun gije oye baryan oyde adam yoklygyny bilyarin sebabi hemmesi toyda sonda men yokaryk seredip oz otagyma seretsem biri aynadan seredip durdy ozem ayal masgala(cyralary yakyp gidya...

Dowamy »

244 9
Sorag-jogap, Arslanalayew tarapyndan 4 days ago

Ody òzuñe bas, òtmese keseka (bolan waka)

Akmaraldyr Muhammet Aşgabatda bile okap, ýokary bilim aldylar. Ýokary mekdebi tamamlansoň, hersi bir mekdepde işe başlady. Göräýmäge, olaryň ýaşlyk arzuwlary hasyl bolup, durmuşda kem zady ýokdy. Muhammet göwnaçyk, sada, sypaýy, tüýs kärine berlen oglan. Akmaralda-da türkmen gyzyna mahsus bolan ähli häsiýetler jemlenen. Olaryň durmuş guranlaryna üç...

Dowamy »

142 0
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 4 days ago

ÖLMÄNE GELDIM. [ AZERBEÝJAN EDEBIÝATYNDAN TERJIME ]

[ AZERBEÝJAN EDEBIÝATYNDAN TERJIME ]

Belkide, möhümem däldir señ üçin,
Howlukma aýdaýyn, bil neçüýn geldim.
Belki senem meni küýsänsiñ diýip,
Bu gije men seni görmäne geldim.

Nirde galdy ol öñki söýgi sözlerim,
Köp wagyt bolupdyr seni görmänim,
Bu derde, señ bilen dertdeş bolmany...

Dowamy »

89 1
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 5 days ago

KÖNE JORAPLAR. ( terjime )

Gadym zamanlarda gaty baý bir adam, ogullaryna şeýle wesýet edipdir:
«Men ölenimden soñ, kefenimden öñ şu köne joraplarymy aýagyma geýdiriñ, men köne jorabym bilen gömülmek isleýärin».
Wagt geler adam aradan çykar. Kakasynyñ aýdyşy ýaly kefeninden öñ, ogullary köne joraplary alyp geler. «Kakamyz wesýet etdi, şu köne joraplary aýagy...

Dowamy »

144 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 5 days ago

La liga gysgaça teswir. 5-nji iyul 2020ý

Koronawirus sebapli yewropa yurtlarynyñ milli futbol çempionatlary birnace wagtlyk karantin režimine salnypdy. Şolaryň biri hem ispaniyanyñ La liga çempionady.
Karantinden dikeldilenine 1 aýa golaý wagt bolan La ligada hem möwsüm tamamlanmaga golay. Şu günler möwsümiň aygytlayjy oyunlary gyzgalaňly dowam edýar. Çempionlyk ugrunda esasan Real...

Dowamy »

131 3
Sport, Rakuten tarapyndan 5 days ago

Näme üçin 2 minut işden ünsümizi sowmak bilen, biz 25 minut wagtymyzy ýitirýäris

Hany ýadyňyza salyň, iş günüň dowamynda näçe gezek ünsüňizi sowduňyz? Indi bolsa şol sany 25-e köpeldiň. Gördüňizmi, bir günde näçe peýdaly wagt ýitirýärsiňiz. Irwaýndaky Kaliforniýa uniwersitetiniň professory Gloriýa Markyň ylymy barlamalarynyň netijesinde adam, arakesmeden öňki eden işine täzeden girişmekçi bolsa 25 minut wagtyny sarp edýär, has...

Dowamy »

142 1
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 5 days ago

"MEN SOYERMEN GOWNUM UCIN"...

Ol zol-zol gaşanýardy. Gije baldyrynyň ýumry ýerinden bir çybyn dişlän
bolmaga çemeli. Üns bermejek boldugyça beter gijeýär. Irden turanda-da
beýle jan derdi däldi. Häzir welin gijisi ýüregine dökülip barýar,
gaşandygyça beter gijeýär. Ýedi ýoluň üstünde gaşanyp durmagam
gelşiksiz. Şonda-da gijeýän ýerinden elini aýyrasy...

Dowamy »

143 3
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 5 days ago