TM RECORDS ilkinji sargydy üstünlikli tabşyrdy!

Ýenede salam hormatly okyjylar, aradaky TM HYZMAT-dan täze TM RECORDS atly kino, seriallary sargyt edip bolýan internet dükanynyň ýakyn wagtda açyljagy barada gürrüň beripdim. Ine indi bolsa dükan üstünlikli açyldy we TM HYZMAT ilkinji sargydy kabul edip, üstünlikli tabşyrdy. bu barada tm hyzmatyň özi aýdyp berýär.

TM FILMS programma...

Dowamy »

79 0
Täzelikler, Trikenok tarapyndan 4 days ago

TM HYZMAT imo akkauntlaryny ýitirdi???

Salam hormatly agzalar, men ýene-de sizi TM HYZMAT internet karhananyn tazelikleri bilen tanyşdyrýan, arada imodaky TM HYZMAT-a degişli akkauntlar ýapyldy we operatorlar imodaky işleri duruzmaly boldylar, bu barada tm hyzmat aýdyň maglumat berenok, emma ýakyn wagtda SARGAMALY internet dükany häzirki wagt imoda işlemeýän +99363014999 belgiden täze +...

Dowamy »

61 0
Täzelikler, Trikenok tarapyndan 4 days ago

🤗

Offshore Romance on Google Play is the best dating app I have used. But there are alot of others you can try. https://goo.gl/FGxjSL

Dowamy »

28 0
Sorag-jogap, MarishkaMari tarapyndan 4 days ago

Okuwa girmek ucin

Salam. Men su yyl okuwa girjek bolyan . Mana yokary okuw jayyna girmek ucin Turkmenistanyn taryhy we Turkmen dili we edebiyat derslerden giris synaglarynyn soraglary bolsa ugradayynda hayys egerde jogaplaryda bar bolsa ugratsanyz begenerdim. Hayys bolsa ugradyn

Dowamy »

66 0
Bilim, Sorag-jogap tarapyndan 4 days ago

😂😂😂

Ýatan talyba dekanam degmez.
El hünäri il gezer Talyp haky ýol gezer.
Ir tur nyzama dur alty somsany artyk ur.
Talyba müň dürli çärede azdyr.
Çagaly öý bazar Talyply öý tozar.
Gazana ýanaşsaň garasy ýokar Talyba ýanaşsaň çäresi.
Aý dogsa älem görer Talyp gijikse rektor.
Alym bolmak aňsat talyp bolma...

Dowamy »

163 9
Bilim, Yeser tarapyndan 4 days ago

Sensiz

............................................

Dowamy »

151 6
Edebiýat, Altynjan hatyn tarapyndan 5 days ago

Talyplar hakda nakyllar.😊

Ýatan talyba dekanam degmez.

El hünäri il gezer Talyp haky ýol gezer.

Ir tur nyzama dur alty somsany artyk ur.

Talyba müň dürli çärede azdyr.

Çagaly öý bazar Talyply öý tozar.

Gazana ýanaşsaň garasy ýokar Talyba ýanaşsaň çäresi.

Aý dogsa älem görer Talyp gijik...

Dowamy »

122 0
Täzelikler, Cxase tarapyndan 5 days ago

Hormatly akyllysumak

Kanuny bozmak gūnà. Patşañ (imperatoryñ)sözūni ýykmaly dàl eken. Bir dinibaşga ūn iki ynsanyñ psihiciski söweşem hökman dàl. "Din,syýasat we özūń barada hiç wagt gūrrūñ etme" pikire gulluk edip men dilimi saklanymy kicilik görmàñ. Bu bayram azgynlyga eltyar. Name ūcin sen onda başga yurtlaryñ mango,dewali.palow we şm baýramlaryny bellañok?

Dowamy »

108 0
Sorag-jogap, pedagog tarapyndan 5 days ago

Walentinań gūni

Walentina diyilyan adam hristianlań keramatly hasaplayan adamy bolup zynada tutulyp öldūrilýar. Onsoñam akyllysyramagyñ geregi yok gögele kelleler. Ejeñiz kakañyz Walentina belledimi,özgà ökunen bolmañ. Musulmanlarda uly gūnà.

Dowamy »

239 11
Sorag-jogap, pedagog tarapyndan 6 days ago

Aňy ýoklaryň baýramy! Ýa gaty akyllylaryňmy?

'14-nji fewralyň bilen gutlaýan, söýgülim' diýýän adamdan gaçyber! Adamlar nirä barýaňyz? Söýgüniňem bir güni bolarmy?
Söýginiň güni diýip belleýän 14-nji fewralymyz aslynda hristianlaryň ýaş ýetginlekleriniň ilkinji gezek gatnaşykda bolýan güni. Şu gün sebäpli näçe maşgalalar bozulýa, näçe gül gyzlaryň soňy iki...

Dowamy »

350 10
Sorag-jogap, SiziňÝalyBiri tarapyndan 6 days ago

Romantika

Romantika
Romantika — bu şemiň ýagtysyna ýelek bilen goşgy ýazmakdanam zyýat, telefonuň ýagtysyna ýorganyň aşagynda goşgy ýazmakdyr.
Romantika — bu fewralyň 14-ine 100 sany gyzyl bägül sowgat bermekdenem zyýat, bu onuň 20 ýaş doglan gününe 20 sany romaşka bermek we "Söýýär" düşer ýaly ähli güldäki ýaprak sanyny täk edip goýmakdyr.

Dowamy »

117 3
Sorag-jogap, Babaniyazow J tarapyndan 6 days ago

♡☆♡

《♡》____♡

Dowamy »

94 3
Sorag-jogap, Babaniyazow J tarapyndan 6 days ago

😂😂😂

Bir kafeda "Söýgülisi bilen gelene 10% skidka, aýaly bilen gelene 15% skidka, ikisini bile getirene hemme zat mugt" diýip bildiriş goýlupdyr. Söýgülime ýaglyk daňdyryp jorasynam gapdalyna alyp gitmegi meýilleşdirip otyryn. Tanap duran ýok, nämede bolsa mugt zat bark kelle işleýä;))

Dowamy »

189 1
Sorag-jogap, Yeser tarapyndan 6 days ago

Adamzady halas etmek / powest

Türkmenistanyñ Halk ýazyjysy Öwezdurdy Nepesowyñ "Adamzady halas etmek" powesti www.kitapcy.ml saýtynda.

Dowamy »

62 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 6 days ago

Juda agyr günler / powest

Türkmenistanyñ Halk ýazyjysy Öwezdurdy Nepesowyñ "Juda agyr günler" powesti www.kitapcy.ml saýtynda.

Dowamy »

41 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 6 days ago

Aýdyşyk

Aýdyşyk

Gelin:
Öten-geçenden wehm eýle,
Gözleme, oglan, gözleme;
Şirin janyňa rehm eýle,
Gözleme, oglan, gözleme.

Ýigit:
Men bu sözlere bakmaryn,
Gözlärin,gelin, gözlärin;
Hiç bir kimseden gorkmaryn,
Gözlärin, gelin, gözlärin.

Gelin:
Meň bile...

Dowamy »

73 2
Edebiýat, Gürgençli tarapyndan 6 days ago

Yurekdeshler.ru işlänok öýdýän ?

saýta dostup berenok welin eýýäm ýapyldymy saýt?

Dowamy »

173 8
Sorag-jogap, Yeser tarapyndan 1 week ago

Gyrnak / roman

Türkmenistanyñ Halk ýazyjysy Öwezdurdy Nepesowyñ "Zyýarat" trilogiýasynyñ üçünji romany bolan "Gyrnak" romanynda geçen 90-njy ýyllarda örç neşe söwdasyndan we neşe belasy zerarly ýumrulan ojaklardan, göklügine orlan ýigitleriñ mähre mätäç ýaş gelinleriñ köýen ykballaryndan söz açylýar. Roman 1997-nji ýylda "Garagum" žurnalynda bölekleýin çap edili...

Dowamy »

77 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 week ago

Komek gerek

Salam doslar!Mana maliye ulgamyna degishli meselem gerek,yagny maliye ulgamyna: dowlet maliyesi,dowlet atiyashlandyrysh,pensiya gaznasy sularyn haysy bolsada birine meselem getirmeli anyk maglumatlara esaslanyp we çeşmesem hokman gerek! Bir birimizden komegimizi gusganmalyn.sizden geljek jogaplara garashyan

Dowamy »

51 4
Sorag-jogap, bank tarapyndan 1 week ago

Oratorçylyk sungaty

Oratorçylykdan okadylýan ýerini bilýäniňiz barmy?

Dowamy »

41 0
Sorag-jogap, yoga tarapyndan 1 week ago