Donald Tramp "Öýde ýeke özi 2" filiminde nähili peýda boldy?

Donald Tramp "Öýde ýeke özi 2" filimiň epizodynda rol oýnamak üçin döredijilik toparyna şert goýýar.

Rejissioryň sözlerine görä,şo wagtda Trampa degişli bolan "New-Ýork Plaza" myhmanhanasynda,filimiň käbir sahnalaryny surata düşürmäge Tramp bilen ozaldan gepleşik geçirilýär.Elbetde,olar bu sahna üçin pul hem töleýärler,emma Tramp di...

Dowamy »

192 6
Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 21 hours ago

Zenan diýlende...

ZENAN DIÝLENDE...

"Özüni zenandan ýokary saýýanlar jahyldyr" diýipdir Möwlana.
"Zenan - bilmedige nebis, bilene nepes" diýenmiş, Şemsi Töwrizi.
Gýotäñ pikiriçe, "aýal-gyzy, şeraby, şygyry, aýdym-sazy söýmeýänler ömürboýy akmakdyr".
Karl Krausyñ pikiriçe bolsa, zenan bolmazdan ýaşap bolmaýandygy dogry däl, zenanyñ...

Dowamy »

129 4
Edebiýat, wagt tarapyndan 21 hours ago

Ukudakañ birden aşak gaçyan ýaly duýgy nädip döreýär??

Uka ýañy giremizde birden aşak gaçýan ýaly duýga gaplanyp bedenimiziñ silkelenmesini köp gezek görendiris. Bu esasy uka girmänkäk bolup geçýän we köp gabat gelýän ýagdaýdyr. Adamlaryñ 70%-i sezewar galýar bu ýagdaýa. Uka girjek bolanyñda birden aşak gaçyp barýañ, ýöne mundan özüñi halas etmeli, halas edip bilmediñiz welin gorkup derrew ýorganyñyzda...

Dowamy »

141 4
Sorag-jogap, FanB... tarapyndan 21 hours ago

Sõyermiñ ?

Gõzelleñ ãhlisin goyup, biryana,
Seçip-saylap, seni sõysem sõyermiñ?
Yer gõrküñe ashyk bolup gayybana,
Gül keshbiñe hormat goysam sõyermiñ?

Gar kürãp, tüweley her yan çarpanda,
Asman-zemin bir birini tapanda.
Gazaply ayazda, apy-tupanda
Yoluña seredip, buysam, sõyermiñ?

Hã açyldyñ asman...

Dowamy »

46 3
Edebiýat, LadaKalina. tarapyndan 22 hours ago

IPhone 4s iClouddan böwsüp geçmek?!

Kim iPhone 4s prişiwkadan soňky ädimlerdäki iClouddan böwsüp geçmegi bilýä? kimler edip gördi bizde?

Dowamy »

107 7
Sorag-jogap, ZET-PRO2003 tarapyndan 22 hours ago

Yürekdeş we dostlukdaky @MeDuzZza agza kim?

Salam talyplar.com agzalary!
Bilen bilyandir.Önler yürekdeş.ru bilen dostluk.ru saytlarynda @MeDuzZza diyip, tasin bir agza bardy, indi görünenok şol agza baradaky pikirleriniz nahili?🤔

Dowamy »

215 14
Täzelikler, gurbanbibi tarapyndan 22 hours ago

“Üstünlik münberinde sözi zenana beriň!”

Zenan bolup, zenan dünýäsi, zenanyň ýüreginiň täsin güýji hakynda ýazmak, bir tarapdan öz-özüňi taryplamak ýaly görünse-de, bu asla beýle däl. Eýsem, zenany zenandan gowy kim tanar?! Erkek kişiler köp babatda zenanyň diňe daşky keşbine laýyklykda baha berýärler ahyry. Ol baha bolsa, tas elmydama diýen ýaly ýalňyş netije berýär. Diýmek, durşy bilen...

Dowamy »

127 8
Edebiýat, Pegas tarapyndan 22 hours ago

Hemmanize ustunlik

Nesip bolsa ertir "Altyn Asyryñ Altyn Zehinleri"atly baslesikde mekdep okuwcylarnyn arasynda etrap tapgyry gecirler hemanize oz adymdan ustunluk arzuw etyan!!
hormatlamak bilen:ladakalina

Dowamy »

87 8
Täzelikler, LadaKalina. tarapyndan 1 day ago

Gerekdir

Dergähiňe bir arzym bar, ýaradan,
Bize bir mähriban Leýli gerekdir;
Bugdaýy reň bolsun akdan-garadan,
Ýagşy gylyk, ýagşy hoýly gerekdir.

Gaýraty köp bolsun işde, jedelde,
Gara saçy düşsün ak ýüze dalda,
Ýagşy ata, ýagşy ene görelde,
Aşygy öldürji towly gerekdir.

Boýy uz...

Dowamy »

112 7
Edebiýat, Ýolagçy. tarapyndan 1 day ago

Adatça iliň işine goşulmaýadym #Çöpdüýbi diýilýän barada şahsy pikirim

Adatça iliň işine goşulmaýadym. @Ýolagçynyň aýtýan, şol Çöpdüýbi hakda pikir etýänleri, dogrymyka diýýän.
Ol çöpdüwdi diýilýän hakda, menem ilki gowy pikirde weli, gowuja yzarlasam, 70 sany oglan bilen IMO-da, tel-de gürleşýän bir uniwersal(opşi) gyz ekeni. Özüne göni aýtýan häzir: Norm däl ekeniň, ondan barda maňa aýtýanlarňy et, ýalandan e...

Dowamy »

443 45
Sorag-jogap, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 day ago

@Ýolagçy näletkerde oka şuny...

Dostlarym heleý diñe aýala diýlenok eken. Heleý erkekler hem bar eken. Meselem, @Ýolagçy atly betbagt. Bu adamyñ Dünýäde iñ haram adamdygyna şübhe ýok. Hawa hawa, ulaldamok, bir ejiz gyza "Çöpdüýbi" diýýän, ýaşaýan ölä başgä näme diýjek ?
Dostlarym bir gyza, hem ýetim, ejesi kakasy taşlan gyza "Çöpdüýbi" diýip kemsitmek nähili uly günä bilý...

Dowamy »

437 58
Sorag-jogap, Gutulmyş tarapyndan 1 day ago

Agaç okara

Garrap tapdan düşen bir goja oglunyň öýüne göçüp barypdyr.Goja bu maşgala bilen bir saçakda oturyp naharlanyp ugraýar,ýöne unuň gözleriniň kütekligi, titreýän elleri, naharlanýan wagty kyn ýagdaýa salýardy.Elindäki çemçesini ýa-da süýtli bulguryny dogry saklap bilmän, saçagy hapalaýardy.Gojanyň bu düşen haly ogluna we gelnine ýaramaýardy.Ahyry ogly...

Dowamy »

102 2
Edebiýat, Нежная леди tarapyndan 1 day ago

Perhat we @yashalym agza üçin bu mowzuk.

Agzalar giç ýagşy! Bu mowzuk ýene menden, ýöne siz halamasaňyz muny okamany geçiberiň. Gowy mowzuklaram goýular inşallah! Ýöne şuny maňa açmaga rugsat beriň haýyş.
@Ýolagçy

Perhat we @yashalym sizler dogry ýazypsyňyz! @Mähriban_Sobirowa agza. Anygy Mähri çyndanam sizler aýdyşyňyz ýaly eken. Ol birhili öten geçene gu...

Dowamy »

394 47
Täzelikler, Ýolagçy. tarapyndan 1 day ago

Derby we elklassiko barada

Derby oýunlar-eger 2 topar hem bir şäheriň topary bola şol oýunlara derby oýunlar diýip aýdylýar.Meselem Inter-Milan,Mançester siti-Mançester Ýunaýted we ş.m.
Real Madrid bn Barselonanyň oýunlaryna elklassiko diýilýär
Eger elklassiko oýuny bolsa siz haýsy topara balet ederdiňiz.Men Barselona baled edýän e

Dowamy »

89 8
Sport, Söhbet Abdullaýew tarapyndan 2 days ago

Azyrak kelläňizi işlediň... 18+

1. Gyz söýse galyp gider, Oglan söýse alyp gider

2. 5 ýaşly çaga alla dileg etýär
Eý, allahym çöregi ýoklara çörek ber
Suwy ýoklara suw ber,
Kakamyň žurnallaryndaky gyzlara eşik ber!

3. Bilýäňmi men seni nähli söýýänimi?
Çüknki mundan başkaça söýüp bilmeýän!!!

4. Professor:

Dowamy »

247 2
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 2 days ago

Meniň suratym

Oglan bilen gyz bir-birini söýýär ekeni! Soň wagty ýetip, oglan hem gulluga gitmeli bolupdur we gulluga baranyndan soň 1 aý geçip gyzdan şeýle hat gelýär:
Gyz: men başgany söýdüm, sizde meniň 1 sany suratym bardy, şol suraty hat arkaly ugradyň...
Şol günden soň oglandan, gyza hat bardy. Gyz haty açsa, içinde 30-dan köpräk gyzyň suraty...

Dowamy »

183 3
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 2 days ago

Meň gybatym etýänlere

Meň gybatym etýänlere
Aýdar birje sözüm bar
Arkamdan gürleýänçäň
Ozal meni ýetip al!

Görip bilen niýete
Ýetip bilersiň ganym,
Halal mehnet, päk ynsap-
Şudur meniň bilýänim.

Meň gybatym etýänlere
Aýdar birje sözüm bar
Diliňe erk berýänçäň
Sen özüňe ser sal.<...

Dowamy »

174 13
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 2 days ago

Kerım Gurbannepesov

Bu bır durmuş munda kan zat bolup dur
Yandak güllap otyr, güller solup dur
Sana akyl beryar ıň samsyk adam
Iň akylly adam akyl alyp dur...

Dowamy »

84 1
Edebiýat, ...ÝALŇYZ... tarapyndan 2 days ago

Name alardyňyz chyndanam????

????????

Dowamy »

145 11
Sorag-jogap, ...ÝALŇYZ... tarapyndan 2 days ago

Mähh, siz erkek bilýän!

Skrenşotlara gowujalap serediň, kim erkek, kim heleýligine! Çerkez ýbanutynyň ýazyşmalaryndan, efir!

Dowamy »

222 9
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 2 days ago