Aýzek Azimow - Olar uçup gelmezler (hekaýa)

Durmuş tejribelerinden paýhas derejesine ýeten Rigellian jynsynyň wekili Naron, dördünji nesil galaktikasynyň ýyl ýazyjysydy.

Iki kitaby bardy: biri, ähli galaktikalardaky köp sanly aňly jandarlaryň siwilizasiýalarynyň sanalan uly kitabydy; ikinjisi has kiçi bolup, Galaktikalar federasiýasyna girmäge hukugy bolan derejede ösen we özl...

Dowamy »

95 8
Edebiýat, Khanture tarapyndan 16 hours ago

Gizlin söýgim #3

Gizlin söýgim #3-nji bölüm

Ýöne biziň, didarlaşyp, hergün bir-biregi görmegimiz hem kän uzak wagt bolmady...

Indi men ol gyza doly tabynlykda, esiri bolupdym. Ol gyz bilen biziň soňky geçen gaýgyly günlerimizde, penjireden düşýän günüň şöhlesini, söýgimiň gözüni gamaşdyrmana derek, düşýän günüň nuryna seredip hyýal sür...

Dowamy »

246 14
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 17 hours ago

Gizlin söýgim #2

Gizlin söýgim #2-nji bölüm

Aradan 3 aý geçdi... Dostlarmyz, synpdaşlarmyz bilen oturşlyk(üýşmeleň) etdik. Üýşmeleňe ikimiz hem bardyk. Baranymyzda hem hiçkim bilen gürleşmän çet gyra geçip, telefonda SMSleşip oturdyk SMS-de şeýledi:

Men: gelää, ýanyma Leýli
Leýli: ýok oglanlar bara ýanyňda, sen gel ýanyma Pälwan...

Dowamy »

217 8
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 19 hours ago

Agza bolup bilmeýänlere kömek

salam. kime şu profili ulanasy gelse. meetm.fun saýtymdan ýazaýyň maňa admika agza

Dowamy »

72 0
Sorag-jogap, Lelia.M tarapyndan 19 hours ago

Kim bilýä

Salam gadyrly agzalar
Wifiyň kofyny nädip bilip bolýara şäherde wifi köp kody ýok
Näli programma gerek ýada saýt barmy kömek ediňowwwww

Dowamy »

113 2
Sorag-jogap, Söhbet Abdullaýew tarapyndan 21 hours ago

Internetde tanyşyp durmuş guran ýyldyzlar

Häzirki wagtda 4,2 milliard adamyň sosial mediýany ulanýandygy aýdylýar. Şeýle bolansoň, söýginem sosial mediýada gözlemek gowy wariant ýaly bolup görünýär. Meşhurlar hem şol pikirde bolup, käbirleri sosial mediýada tanyşyp aşyk boldular we hatda gatnaşyklaryny durmuş gurmaga çenli eltdiler. Geliň, bu meşhurlaryň kimlerdigini göreliň...

Dowamy »

143 1
Täzelikler, Mister X tarapyndan 22 hours ago

Mynasypmy? Barladyk! 4

Mynasypmy? Barladyk! 4
-Düş öňüme! Etegiňe-nälet!-diýip gyzy alyp gitdi. Gyz bilen kakasy gideninden soň, 15-20 minut doňňara-daş bolup duran Umyt gowy ysgyndan gaçyp, zordan özüne geldi. Gapylary täzeden gulplaşdyryp, öz gözegçi-jaýyna baryp gam-laýyna batdy. Lapykeç öýüne gaýdan Umyt öýündäki ejesine we gyz jigsine hiç-zat bildirmän, gynan...

Dowamy »

96 0
Edebiýat, IDEALLIDER2 tarapyndan 1 day ago

Mynasypmy barladyk 3

Mynasypmy barladyk 3
-Howwa eger garşy bolmasaňyz!?-diýip yzyna owrüldi. Gyz magazina girip gapyň ýanynda durup Umyt ýene gapyny gulplaýança garaşdy. Umyt gapyny gulplap bolandan soň ýene bile ýöräp gözegçi jaýa ugradylar. Belki ýönekeýje bir kofýa. Dogry gyz bir-hili ýeňles görünýär, ýöne Umyt gaty sypaýy we adamçylygy gowy oglan, beýle pik...

Dowamy »

84 0
Edebiýat, IDEALLIDER2 tarapyndan 1 day ago

Mynasypmy? Barladyk! 2

Mynasypmy? Barladyk! 2
-Ýokla, aýdýanyňyz näme!? Meň ýerime sizem şeýle ederdiňiz!? Ýada etmezdiňiz sebäbi siz gyz! Ine geliň geçiň! - diýip Umyt gyzyň ýatmaly ýerini görkezdi. Agşam-ara gyz, oglanyň özüne ýakynlamagyndan howatyrlanyp uka gitdi. Gyz uklanyndan soň, beýle az wagtda şeýle gowy arassalanyp, üsdi-başyny arassalap, özüne timar b...

Dowamy »

77 1
Edebiýat, IDEALLIDER2 tarapyndan 1 day ago

Sorag

Tansyma.1ji sahsny biri tel nomerni bir zat edipdir yagny 2ji sahs birzat edende maps diyipmi ay bir zat diyip gok sylka adresmi gelyan ekeni.sorag.nadip dynmaly ondan? Kime zyyan ol tayda

Sizde boldymy? gurlesip durkan sygnal uzulya ve azrag durup ocip galya.menimce iki tarapdam seyle bolya.ve bir birinden gorya sol isi.essasy kopra...

Dowamy »

74 3
Täzelikler, Rakuten tarapyndan 1 day ago

Gizlin söýgim #1

Gizlin söýgim #1-nji bölüm

Salam. Men Pälwan. Bu wakany ýazmagymyň sebäbi meni içki duýgularym öz erkime goýmady we derdimi sizler bilen paýlaşasym geldi. Waka aslynda men 7 ýaşymda başlapdy. Ilkinji gezek mekdep gapysyndan ädemde bir enaýy gyza, mende dörän söýgidi.
Ol gyz şeýlebir gowydy, şeýlebir peridi. Gören adamy, gören...

Dowamy »

236 6
Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 day ago

Dilewarlygyñ ähmiýeti

Dilewarlygyñ ähmiýeti
DILEWARLYGYÑ ÄHMIÝETI

Dilewarlyk sungatyna heniz irki döwürlerde gadymy Gresiýada üns berip başlaýarlar. Ony talap edýän kärdäki adamlar bu adaty bolmadyk ylym bilen gyzyklanman bilmezler. Gepleşikde söhbetdeşiň ünsüni çekmek ýa-da sözleriň dürslügini saklamak maksady bilen filosoflar, syýasatçylar, dipl...

Dowamy »

70 2
Bilim, Wonderfull tarapyndan 1 day ago

Esitdiñizmi?

Mahriban Arkadagymyzyñ eziz kakasy aradan cykypdyr!

Dowamy »

550 20
Täzelikler, yekejam. tarapyndan 1 day ago

Mynasypmy? Barladyk!

Mynasypmy? Barladyk!
Ir-säher, guşlarlaryň jürküldisi, güneşiň mylaýym ýylgyrşy, myýmyk şemal, gamly oglan Umydyň göwnüni galkyndyranok. Söýgi!? Ýooook söýgidäl. Ýöne bu oglan aramlyk(normalny) maşgalada dogulansoň öý-hojalyklary gatybir öwerlikdäl. Has dogrysy biraz garybyrak. Maşgalasynda gyz jigisi we ejesi bilen gün-güzeranyny ýarym-a...

Dowamy »

145 6
Edebiýat, IDEALLIDER2 tarapyndan 1 day ago

"Devdas" filmi hakynda kabir maglumatlar.

1. "Devdas" filmini Shahruh Hansyz goz oñune getirmek kynam bolsa, ilki Devdas-yñ keshbine Salman Han çagyrylyar, yone Salman bu keshpden yuz owuryar.
2. Çunnilala-nyñ keshbine bolsa, ilki Saif Ali Han, Manoj Bajpai we Gowinda çagyrylyar, olar yuz owrenlerinden soñ bu keshbi Jeki Shrof janlandyryar.
3. Film dushurilyarka Madhuri Dikshit...

Dowamy »

203 8
Täzelikler, soho tarapyndan 1 day ago

Ilkinji bolmak

Hemme kishi diyen yaly ilkinji bolmak isleyar "ilkinji soygi","ilkinji posa"....

Elbetde ilkinji gechijidir..
Eye bolan ilkinji zadynyzyn haysysy sizinki shuwagt???
Elbetde hichkimin halamayan "sonky"-da yagday gaty uytgeshikdir.
Ondan gechyani yokdur.
Tolgunyp elinizin ayasy derlap tutan "eller" bilen dal...

Dowamy »

111 5
Sorag-jogap, @durdyyevv05 tarapyndan 1 day ago

Diňe döredijilik barada.

Edebiýat — söze gaplanan hakykat.

Stiwen King.

* * *

Bize az sanly adamlaryň düşünjegini bilýäris. Ýöne bu bizi kanagatlandyrýar.

Şarl Bodler.

* * *

Maňa gyzykly bolmak gyzykly däl.

Uilýam Berrouz.

* * *

Nirededir g...

Dowamy »

72 4
Edebiýat, kwazimoda tarapyndan 1 day ago

"Mynasypmy? Barladyk" atly eseri...

Okasyňyz gelse, onda "Bloglar.ru" saýtyna baryp bilersiňiz. Bloglar.ru-siziň göwün açar saýtyňyz.

Dowamy »

64 3
Täzelikler, IDEALLIDER2 tarapyndan 1 day ago

Agsham bet kıno kımler gorya?🤔

Agsham beeeet kınoo kımler gorya saytdashlar

Dowamy »

228 19
Täzelikler, Hercai tarapyndan 1 day ago

Adolf Gitler Dünýä uruş açmadyk bolsady ?

Germaniýanyň we Dünýä taryhynyň iň wahşy lideri diýip tanalan Adolf Gitler 1933-nji ýylda häkimýete geldi. Wersal şertnamasyny nemes halkynyň üstünden aýryp, nemes halkyny biraz hem bolsa begendirmäni başardy. Gitler gele-gelmän ykdysadyýet, ýarag, harby deňiz ugurlary, tehnologiýada öňe saýlanmana başlady. Bularam diňe 5 ýylyň içinde etmäni başard...

Dowamy »

212 9
Bilim, Gutulmyş tarapyndan 1 day ago