Bitaraplyk buýsanjymyz

02 12.2021.

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyz bedew bady bilen ösüşlere eýe bolýar, halkymyz bagtyýar durmuşda döwran sürýär. 2021-nji ýylyň «Türkmenistan — Parahatçylygyñ we ynanyşmagyñ Watany» şygary astynda geçmegi milli Liderimiziň baştutanlygynda Türkmenistan döwletimiziň parahatçylykly ýol bilen ö...

Dowamy »

142 5
Bilim, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 day ago

Gije

Asmanda sönüpdir ýalkymy Aýyň,
Ýapraklaryň mejaly ýok baglarda.
Irkilen düzlerden, jülgeden geçip,
Dünýäň düýşi uka gitdi daglarda.

Köşeşipdir tolkunlaryň owsuny,
Dereklerde guşlar ýatyr sedasyz.
Tüýsi şirin gelin ýaly sypaýy -
Gije asla ýitirmedi edasyn.

Tebigatyň ses-se...

Dowamy »

50 1
Edebiýat, *Hemedany tarapyndan 1 day ago

Barbados ada döwleti respublika boldy

Barbados ada döwleti respublika boldy
«Belta» habarlar gullugy Karib deňzindäki Barbados ada döwletiň şu gün resmi taýdan respublika bolandygyny habar berýär. Ýurduň prezidenti wezipesine oktýabrda saýlanan Sandra Meýson geçdi, indiden beýläk Beýik Britaniýanyň şa aýaly Ýelizaweta II bu karib döwletiniň ýolbaşçysy däl.

Barbado...

Dowamy »

106 1
Täzelikler, BeZZaT. tarapyndan 2 days ago

"Gynandym ýoklugyna senli ertämiň..."

Gitdigice ýitip barýañ gözümden,
Ýat boldy soraşmak aman-eseni.
Ýene menden habarñy al ahyr,
Täzelikler bilen güýmäýin seni.

Diñlejekmi aýdaýynmy täzelik?!
O gün ýanymyzda hut saña meñzeş,
bir mährem ýigide sataşan pilläm,
senin eziz adyñ bilen ýüzlenip,
Onuñ sen dälligñe ynanyp bilmän...

Dowamy »

155 6
Edebiýat, Arzuwum tarapyndan 2 days ago

Näme ýazygy bar?


Ýok, ýaşyrjak bolup meýilem etme,
Men muny bilýärin,
Öňdenem aňýan.
Emma özüm çekip gam kerwenini,
Başarsam,
Bu hakda agzaman oňýan.

Belki, erkim alan ala gözleriň,
Gaharymyň öňüne böwet basýandyr.
Belki, bize - diýän - daşardan biri,
Bägüle bukulyp,
Gulak asýandy...

Dowamy »

157 1
Bilim, Nirvana tarapyndan 2 days ago

BAGT-NIRWANA

Gadyyym döwürlerde (563-483 b.e.ö) şuwagtky Nepalda owagtlar Lumbini diýen ýerde, gurplyja bir maşgalada gowja oglanjyk ýaşap ýör eken. Bir diýeni iki gaýtalanmaýan, döwrüniñ şertlerine görä maddy ýagdaýy gaty gowy bolan bu oglanjyk bir gün, bu zatlaryñ hiiiiiçisinden lezzet alyp bilmeýändigine göz ýetiripdir. Şeýdip Akyşyñ "bagt näme diýseler, pul...

Dowamy »

267 3
Bilim, Nirvana tarapyndan 2 days ago

Hatyra edebi 2

Hatyra edebi 2(Adam yogalanda,edilyan edim gylymlar barada).
Geçen gezeki blogyň dowamy
Mazar gazylanda dörän gum üýşmegine haýrandepe diýilýär. Merhum ýere dulanylmazyndan öň tabydy bilen haýrandepäniň ütüne goýulýar. Soňra merhumy ütüne ýapylan matadyr beýleki ýapgylary aýryp, diňe kepeni bilen içki öýde ýerleşdirjeklere alyp berýär...

Dowamy »

147 4
Edebiýat, Xyivenia tarapyndan 2 days ago

DEKABR.GYŞ.GAR.

Dekabr. Gos-goýy asmandan ýere
Aýaza bäs gelmän inýär akja gar.
Ap-ak zemin ümsümligne hiňlenip,
Gursagymda duýgularym ykjaýar.

Ak gar armanyma duz sepeleýär,
Serime getirýär ýatlamalary.
Bilýän, belki, küýseýänem dälsiň sen,
Isleýänem dälsiň ýatlanaryňy.

Men bolsa henizem se...

Dowamy »

48 0
Edebiýat, Pegas tarapyndan 2 days ago

Dünýäde şeýle bir dostuňyz bolsun!

Dünýäde şeýle bir dostuňyz bolsun!

Baýlyga däl, imana ýoldaş bolsun,
Dünýäde ýamandan mydam daş bolsun,
Kyn günüňde azyndan syrdaş bolsun,
Dünýäde şeýle bir dostuňyz bolsun!

Goý, adyňa müňläp setir düzmesin,
Ýeke sözde barlygyny duýursyn,
Çyn dost bolup köňül taryň üzmesin,
Dü...

Dowamy »

93 5
Edebiýat, yyldyz. tarapyndan 2 days ago

Bitaraplyk- baky bagt

01.12 2021.

1995-nji ýylyň 12-nji dekabry Garaşsyz Türkmenistanyň halky üçin ýatdan çykmajak gün. Ol gün, taryhy gün. Hut taryhylygy üçin Garaşsyz ýurdumyzyň agzybir halky bu güni uly baýramçylyga besleýär. Şol gün Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk hukuk derejesini ykrar edýän, onuň G...

Dowamy »

34 0
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 days ago

****

SSSRiň öňki ýolbaşçysy Mihail Gorbaçýow pissany (pizza) reklama edýär.

Restoranlar ulgamy sowet bazaryna 1990 ýylda girmegi ilki SSSR ýolbaşçylary we Pizza Hit kompaniýasyna eýelik edýän PepsiCo nyň arasyndaky "asyr ylalaşygy" çäginde amala aşyrylypdy.
Emma SSSR parçalanandan soň ulgamyň Rossiýada işjeňligi haýallady. Şol sebä...

Dowamy »

127 2
Täzelikler, Гость tarapyndan 2 days ago

CHAT ⤵⤵⤵

Hemmäňize Salam saýtdaş dostlam, doganlam, jigilem!!! Geçenki konferensiýa meniň uçin-ä gyzykly gowy geçdi indi şu çatda nesip bolsa indiki geçiriljek konferensiýamyzyň sähedini bellaýeliň!

Dowamy »

197 17
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 2 days ago

Kitap gözleyän diýýänlere täzeligim

Yene bir iki gunden WwW.Soyguli.ru da entak saytlara çykmadyk kitaplar yuklenjekdigini we gyzyklanyanlara, şol gozleyan temasy barada maglumat tapmayanlara, başaryanja kömegini berjekdigini aytyar şol ýeriniñ admini !

Dowamy »

109 4
Täzelikler, DREAMFOL tarapyndan 2 days ago

@Payhaslylar

Tuweleme, @Payhaslylar howany hem bulap bilyarler, olar bilen oyun etman)))
01.12.2021, 14:36.

Dowamy »

144 3
Täzelikler, Ahmedik_97 tarapyndan 2 days ago

Jennetiň beýany

Jennetiň beýany

Jennet – Allanyň ahyretde müminlere dünýäde iman edip, salyh amal işländikleri üçin öz lutfundan peşgeş beren sagadat diýarynyň adydyr. Jennet arap dilinde ”jenne” kökünden ýasalan we ”örtülen, gizlenen” diýmekligi aňladýan söz bolup, göz bilen görüp bolmaýandygy üçin oňa bu at berlipdir. Garaňky düşmegi bilen daş-tö...

Dowamy »

62 0
Bilim, BeZZaT. tarapyndan 2 days ago

Bilim ulgamynyñ kanunçylyk binýady berkidilýär

Ylym-bilimiň hak howandary, Arkadag Prezidentimiziň Baştutanlygynda şu ýylyň 22-nji oktýabrynda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde döwlet hünär bilim edaralarynyň işini düzgünleşdirmek, hünär bilimiň ýokary hilini üpjün etmek maksady bilen, “Döwlet hünär-tehniki bilim edralary hakynda”, “Döwlet orta hünär bilimi ed...

Dowamy »

47 0
Bilim, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 days ago

Güýz gussasy

Güýz gyssagly alyp barýa günlerin.
Tüweleýläp, gelýän şemaly deýin,
Içgysgynç, gaýgyly damýar damjalar,
Gussaly ýüregiň owazy deýin.

Ýapraklar saralýar gün geçdigiçe,
Gaýgyly ýüregiň saralşy deýin.
Bu durmuş üýtgäp dur ýyl geçdigiçe.
Pasyllaň ýer çalşyp üýtgeýşi deýin.

Güýzüň g...

Dowamy »

63 0
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 3 days ago

Gonamçylykdaky gara

GONAMÇYLYKDAKY GARA


Biz obada daşarda krowatyň üstünde peşehana gurup ýatýardyk. Aşyr kakamyň ogly Meret, Aýgözel ejemiziň ogly Tirkiş, Gurban kakamyň ogly Döwlet dagylar dördümiz atamyň gürrüň berýän zatlaryny diňleýärdik. Şonda atam bize seredip ýassygyna elini goýup ýaplanyp şeýle diýdi;
- Häzir gije ýatmadyklar...

Dowamy »

198 4
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 3 days ago

****

23 ýaşly Ýegor Komarow adam iýmekde aýyplanyp,saklandy. Bu hakda"Bez forma" sayty mälim etdi.
Ol ýolda barýarka ýol transport hadysasyna duçar bolýar. Şol wagt ulagyň ýükhanasyndan öldürip,iýmek üçin öýüne alyp barýan adam jesedi ýere düşüp gidýär.

Adamhor şol ýeriň özünde polisiýa işgärleri tarapyndan ele salynýar.

Dowamy »

270 7
Täzelikler, Гость tarapyndan 3 days ago

Adamzat

Gozlerin yumarsyn yat bolar dunya,
In sonky duralgan bolar owilya.
Uc,yedi,kyrkdan son yasyn sowulya,
Yatlama bolyarsyn onson adamzat.

Yol shayny tutgun oka namazy,
Galmasyn yzynda yetir kazany,
Sadaka zekat ber tut orazany,
Namaz iman yukin boldun adamzat.

Baylyk yrslagyndan o...

Dowamy »

77 2
Edebiýat, Black Wolf tarapyndan 3 days ago