Hemmäňize Salam

Salam Hormatly agzalar. Ine-de öňki gadyrly saýtymyz ýene-de öz ishine başlady. Saýtymyzdan doly peýdalanyp bilersiňiz
http://m.soyguli.ru

Dowamy »

423 3
Täzelikler, DREAMFOL tarapyndan 1 month ago

Oraza baýramyňyz kabul bolsun...

Bu gün Oraza baýramynyň 5-nji güni. Kabul bolsun baýramlaryňyz!

Dowamy »

453 4
Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Akça hatun türküsü

Yerde toprak gökte yıldız
İnsan mı var kalp sızısız kalp sızısız oy

Hem anasız hem babasız
Bari sen bırakma öksüz aman aman oy

Aman aman aman aman
Yar yoluna canım kurban canım kurban oy

Kuş kanadı benden alır
Efkanıma yarim sağır yarim sağır oy

Turnam git de ya...

Dowamy »

189 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

****

Gevin Pikok “CHelsi”, “KPR”, ”Nyukasl” kluplarynyň öňki ýarym goragçysy. 90-ýyllarda Gevin şu kluplarda ýüzlerçe oýunlarda gatnaşypdy. Şeýle-de birnäçe kiçi kluplarda hem top depdi. Hususan,1989 ýylda Harri Rednapp ony 250 müň funta "Bornmut" üçin satyn alýar.1993 ýylda Gevin'i "Nýukasl"dan "Çelsi" 1.5 milliona satyn alýar.


<...

Dowamy »

302 2
Sport, Гость tarapyndan 1 month ago

Islenen.site

Köpimiziň bilýän Islenen.ru saýdymyz Türkmentelecom tarapyndan bloklanypdyr, emma saýdyň döredijilik topary saýdy gysga wagtyň içinde dikeltmegi başardy, ýöne saýt indi täze domene geçdi. Indi saýdyň salgysy Islenen.ru däl-de, Islenen.site boldy. Hemmäňize garaşýarys. Mundan başga-da, saýdyň official çaty hem işläp başlady, onuň salgysy chat.islene...

Dowamy »

738 3
Bilim, Pegas tarapyndan 1 month ago

Gämi KRISTALL market

03.04.2022.

Aksiýa we Lotoreýa

Dowamy »

367 0
Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Änew KRISTALL market

03.04.2022.

Aksiýa we Lotoreýa

Dowamy »

208 0
Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

KRISTALL MARKETLERDE AKSIÝA (UTUŞLY LOTOREÝ)

Mähriban ildeşler!
Änewdäki we Gämidäki Kristall marketlerinde geçiriljek (03.04.2022) Lotoreýli we Aksiýaly, gyzykly hem-de şowly pursatlary siziň dykgatyňyza hödürleýäris!
KRISTALL marketlerde himiki arassalaýjy serişdeler-de şeýle hem ''Sleepy külot'' çaga arlyklarynyň bahalary 55 manat bolar!
Şeýle-de ''Sleepy'' firmanyň...

Dowamy »

289 0
Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

****

Häzirki zaman MMA äleminde köp janköýerlere Habib Nurmagomedow hemde Konor Makgregoryň ady gyzykly.

Ýöne,şeýle bir urşujy bar,onuň eden işiniň häzirki döwürde hiç kim hötdesinden gelip bilenok.XXI asyryň ilkinji on ýyllygynyň iň güýçli urşujysy, 2003-2010 ýyllaryň dowamynda MMA äleminde iň meşhur sportçy. «ESPN», «Sherdog», «Full Con...

Dowamy »

487 0
Sport, Гость tarapyndan 1 month ago

OTUZ ÝAŞDAN SOŇ

Göwnüme bolmasa, zerur däl indi
Arzuwa beslenip, kaşaň geýinme.
Wagtyhoş bolsamam meýlis kölünde,
Alada bar, şatlygymyň teýinde.

Hoşlaşygyň wagty golaýlap geldi,
Sag bol, ýaşlyk — ömrümiziň şatlygy.
Men garrap baramok,
şonda-da belli
Goja bolmagyňam niçik zatlygy.

Kaýy...

Dowamy »

685 2
Edebiýat, Pegas tarapyndan 1 month ago

****

Salam ildeşler! Gowmysyñyz? Gaýrat edip isleneniñ täze salgysyny aýdyp goýweriñ. Öñünden sag boluñ !

Dowamy »

612 4
Sorag-jogap, Manikarnika tarapyndan 1 month ago

Iridiý (himiki element)

Umumy häsiýetnamasy:
Iridiý atom belgisi Ir we atom sany 77 bolan himiki elementdir. Ol öran gaty, kümüşsow ak reňkli, osmiýden soňra iň dykyz, platina toparyna degişli bolan metaldyr. Osmiý 1803-nji ýylda Smitson Tennant tarapyndan açylypdyr. Onuň ady grekleriň älemgoşar hudaýy bolan Irisiň adyna dakylandyr, munuň sebäbi onuň duzlary dürli...

Dowamy »

335 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Dilegçiniñ şapbady

Baýyñ biri ýeñsesi gelşikli adamlaryñ ýeñsesine urmagy gowy görýän eken. Bir gün ol bazarda aýlanyp ýörkä, ýeñsesi owadan bir adama gözi düşüpdir, ýöne ol gören adamy daýaw bolansoñ, baryp urmaga-da çekinipdir. Şonuñ üçin ol geçip barýan bir dilegçä:
- Şu adamyñ ýeñsesine bir şapbat ursañ sana bir altyn berjek - diýýär.
Elbetde, gedaý...

Dowamy »

791 2
Edebiýat, Tiko tarapyndan 1 month ago

KÄL IÇINDÄKI KÖLDE...

(Taras Şewçenkonyñ nakgaşçylyk we grafika eserlerinden: "Katerina", 1842 ý. Kendir, ýagly reñk.)

Käl içindäki kölde
Gygyrýarlar çal gazlar.
Dul heleý hakda oba
Ýaýrady geñsi sözler:
Göýä onuñ öýüne
Zaporožly gelenmiş.
Şeýdip myş-myş gürrüñler
Bütin oba dolanmyş.
Bu ikisi bir jaý...

Dowamy »

415 0
Edebiýat, Tiko tarapyndan 1 month ago

Oguz türkmenleriniň Beýik Hun döwleti

Oguz türkmenleriniň Beýik Hun (Hiung-nu) döwleti geçmişde ata-babalarymyzyň guran jahanşalyklarynyň biridir. Bu döwlet taryh sahnasyna biziň eýýamymyzdan öňki 1200-nji ýylda çykypdyr.

Olaryň ilkinji ýaşan ýerleri Mongoliýanyň topraklary bolup, Hytaý döwleti bilen goňşy eken. Biziň eýýamymyzdan öňki 822-nji ýylda ýazylan Hytaý halkyny...

Dowamy »

346 2
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Nohur ady nireden gelip çykypdyr?

Nohurlaryň gelip-çykyşy dogrusyndaky taryhy materiýallar esasan rowaýatlara daýanýar.
Käbir rowaýatlarda aýdylmagyna görä Nohurlaryň ady Nuh pygamber we onuň gämisi bilen baglanyşykly diýlip hasap edilýär.
Nohurlaryň asyl gelip çykyşy hakynda her hili rowaýatlar il içinde ýaýranam bolsa, bu tirä degişli Taryhy nukdaýnazardan seretmek...

Dowamy »

686 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Ятда саклан!

Ýatdasaklaň!!!!

Ýazylan wagty: 27 июля 2013 Ýazan Marala

   Nache uytgesen uytge, elmydama kellani in bashdaky, ozuni bagtly duyan yerine owurersin. (J. Christophe) 
   Aslynda hemishe gulip gezyan adamlaryn kellesi, koplench, gaygydan doly. Yatdan chykarman, her gulip duran yuz bagtlylygy gorkezmeya! (Bob Marle...

Dowamy »

710 4
Edebiýat, Xyivenia tarapyndan 1 month ago

@Black wolf doglan güniň bilen!!!

@Black wolfyn doglan guni.

Ynha, bu gun parasatly, akylly hem dana atadan mertlik alyp, mahirli eneden mahir alyp dunya inen in gowy ynsanlan biri MYRAT jigimin (Black wolfyn)doglan guni.Jigim sen doglan gunini gutlayan Allajan janyn sag, bashyn dik, omrun uzak , guler yuzin hic hacan solmasyn! Yureginde beslan ahli yagshy arzuwlan h...

Dowamy »

428 3
Täzelikler, Khanture tarapyndan 2 months ago

Happy birthday Black_wolf!!!!

Myrat doglan güniñiz bilen gutlaýan. Uzak ýaşyñ Black Wolf. Şu durmuşda õz bagtyñyzy tapmak nesip etsin hemem tapmagyñyzy arzuw edýän we goldaýan, ähli başlan işleriñde size üstünlik arzuw edýän! SIZE uly bagt, uly durmuş, her bir geçen günüñ şatlykly bolmagyny, güler ýüzüñiziñ solmazlygyny, şol güler ýüz bilen ýüregiñ hem ýylgyrmagyny arzuw edýän!...

Dowamy »

249 3
Täzelikler, Xyivenia tarapyndan 2 months ago

****

1. Pýotr l arakhorluga garşy gyzykly göreş usulyny oýlap tapypdyr. Arakhory agramy 7 kg bolan medal bilen "sylaglapdyrlar". Medaly hiç wagt boýnuňdan aýyrmaly däl eken (aragyny goýýança). Aýyranyny bilseler ýa-da eşitseler jeza beripdirler.

2. Taýlandyň gimnini rus kompozitory ýazypdyr.

3. Dünýädäki iň gysga wagt dowa...

Dowamy »

593 0
Täzelikler, Гость tarapyndan 2 months ago