Dost gozleginde

Turkmenistanda nache million gyz bar. şolaryň biri bilen tanyshmak isleyan. eger gerek bolsa men internetdaki adresim saparmyrat@mail.ru

Dowamy »

1623 22
Köneler, Fransuz tarapyndan 11 years ago

sapakdan gachdym

gepleşmäge wagtyň barmy?

Dowamy »

1148 1
Köneler, Fransuz tarapyndan 11 years ago

Asgabatda kimler kop

gadyrdan ildesler bu tema on hem acylan bolmagy mumkun yone men hem gyzyklanyp gordum we sizin pikirinizi almagy makul bildim asgabatda haysy welayatyn adamlary kop marydanmy yogsa dasoguzdanmy bulary maslahatlasalyn

Dowamy »

1643 14
Köneler, turkmenler tarapyndan 11 years ago

SUPER KUBAG TÜRKMENİSTANDA OYNANSIN DESTEK BOLYN

SALAM YİGİTLER GYZLAR!

SUPER KUBAG FİNALİ TÜRKMENİSTANDA AŞKABATTA OYNANMASY ÜÇİN TÜRKİYE FUTBOL FEDERASİYASİNE MAİL ATIN HAYİŞT. TÜRKMENİSTANIN DÜNYA TANALMASINA KÖMEK BOLAR.gAYRAT EDİN
E-Mail: tff@tff.org

Türkiye Futbol Federasyonu
İstanbul

Adres : Konaklar Mahallesi Ihlamurlu Sokak No...

Dowamy »

1318 0
Köneler, Dashoguzly tarapyndan 11 years ago

Yene-de sholar...

shu wagt icafede otyryn...
sheyle bir janym yanyar welin hiy goyay... mejbur bolamson otyryn...

kabirlerin hali -hazir goldayan turunden "gyzlar"dan iki sanysy gapdalymda otyr.

guya webcam b/n "soygululeri" b/n gurleshyarler. abaza turkler olaram webcam'den gorunushleri.
suwjaryp otyrlar welin tutup boga...

Dowamy »

1312 5
Köneler, Achilles tarapyndan 11 years ago

Tr agzalan dykkatyna!

HORMATLY AGZALAR kim tr-da bolsa sizi men myhmançylyga(duşuşuga) çagyryan.şul ayyn 18 şu hepdenem bazar güni.
adress:stambul\pendik\alt kaynarci

kovus sen üçün osobyy yol.kadiköyden avtobus yada poyezd gaydyar bize garşyn...

Dowamy »

1530 17
Köneler, kakabay tarapyndan 11 years ago

May I have this dance? (tans edyan gush)

Bu gusha hich kim tans etmage owretman ekeni yone ozi shu aydymy birinji gezek eshidende tans etmage bashlapmysh.
Snowball is a medium sulphur crested Eleanora cockatoo and he loves to dance and sing. He loves the Back Street Boys. No one taught Snowball to dance...he just heard this song and suddenly felt like dancing. We're all jealous be...

Dowamy »

1236 1
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Pak(arassa) yashap bolarmy?

Pak(arassa) yashap bolarmy?
Geçenlerde türklerin br kanalından bir film seyredyardim weli durmush bilen baglanshykly bolanson gaty dykkatymy chekti.Filimin gysgaça mazmuny seylerak:Bir obada kichenrak dükanı(bakkal) bilen gününü gün etjek bolup yören orta yasyny golaylan bir adam öz edyan yagşylygy,geçirimliği,arasa ahlaklylygy,dinine...

Dowamy »

1213 4
Köneler, d_oguz tarapyndan 11 years ago

Hacan turkmen tmce gurlap baslar?

Haçan???
Hacan Windows we beyleki komp. program tmce cykarka?
Hacan elektronik enjamlarda tmce menu bolarka?
Hacan şejere adymyz tmce bolarka?
Hacan dine tmce bilip trkm-da gowy is tapyp bolarka?
Hacan gazetdaki is bildirislerinde
x we z dilleri bilmek hokmany, tmce bilsen artykmaclyk hasaplanar we şm.,...

Dowamy »

1726 18
Köneler, agza tarapyndan 11 years ago

Telescope yasayas goze gorulmeyan zatlary gormek ucin (meselem Yupiter planetasyny)

Ine biri telescopdan yupitere seredyar.(menem seretdim ;)) (As seen from a small telescope on Earth, you may see Jupiter and its four main moons like this:)

Sizem seretjek yupitere telescopdan? yone telescope yok? zyyany yok, ine size nadip telscope yasamalydygy barada intstruksiya. telescope yasamagyn instruksiyasy

E...

Dowamy »

1417 6
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Nadip geljeki alymlary osdurip yetishdirmeli?

Shol yokardaky soralyan soraga gowy jogap berseniz yaman bolmazdy =).
Chagany name bilen upjun etmeli ol okde we adamlary we haywanlary, umumy aydanda tebigaty soyyan alym bolup oser yaly?

* chagalykdan olara gunde 1-2 sagat kitap okatmaly?

* 4 yashynda eyyam haysy bir saz gurallynda oynamga owretmeli?
...

Dowamy »

1199 6
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Yene bir hazyna ya-da name yasasamkam

Ine size adamlar yene bir hazyna. Bu saytda adamlar oz yasan we duzen proektleri barada aydyp beryarler. Sizem shol saytda agza bolup oz yasan ya-da yasajak zatlarynyz barada commentariy ya-da sorag yazyp bilersiniz.
Meselem: saytda size nadip veliginize araba (ya-da nadip veliginize dost yasap bermeli ;) ) yasamalydygy barada aydyp beryar....

Dowamy »

1367 4
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

Doglan gununiz bilen!

bir bir bir, durun mikrofony barlayaryn, ishleyami ishlanokmy barlayan:)
Menem oz gezegimde (komsomol toyunyn gutlagyndan) Saytymyzyn in bir guycli agzalary Harmandali bilen Farabinin ertir doglan gunu bilen gutlayaryn,
beyle diysem ekizmika oydayman how:)
Ikinizi hem doglan gununiz bilen Gutlayaryn, yene 3 otuz 1 on yasamagyn...

Dowamy »

2305 21
Köneler, mylayym tarapyndan 11 years ago

Zehin soragy

salam millet
kelläme gowy pikir geldi
belki bu soragy öň görensiňiz men şonda da
siziň bn ňaýlaşaýn diýdim

Häzir ýazjak soragym Albert Einşteýn tarapyndan taýýarlanandyr.Onuň aýtmagyna görä bütin dünýädäki adamlaryň %2-si çözüp bilermiş.

Başlamankak:
1.bäş öý bar, bäşisiniň hem tapawudly re...

Dowamy »

2177 14
Köneler, .x_xXx_x. tarapyndan 11 years ago

Ýeňiş Baýramy!

Salam dostlar!

Siziň hemmämizi Beýik Ýeňşiň 63 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Bu baýramçylyk biziň üçin örän mukaddes baýramçylyklaryň biridir. Beýik Watançylyk urşunda 20 milliondan gowrak adam wepat boldy. Türkmenlerden anyk bilemok näçe adamyň wepat bolanyny, ýöne ganym uruş milletimiziň men-men diýen gerçek ýigitlerini p...

Dowamy »

2083 6
Köneler, Nehir tarapyndan 11 years ago

:::kireyine kwartira::
Essalam hormatly agzalar we myhmanlar!

Şu wagt şeyle bir yadaw welin aydyp diye yaly dal.. bir hepdeden bari kireyine kwartira gözlap lütüm çykdy.. Gidyan tapyan telefonlaşyp zat edip tapyşyan.. hemme zatda düşünişyan sonunda naçe adam diyip sorayar.. 4-5 adam diyyan.. o nahili diyya .. siz maşgalaly dalmi diy...

Dowamy »

1210 3
Köneler, vePAŞkA tarapyndan 11 years ago

Gen adam

halkara turkmen turk uniwersitetinin on ku rektory prof dr cary komekow hakynda oylanma

Dowamy »

1426 1
Köneler, jankaka tarapyndan 11 years ago

Galyna garaysynyz

hormatly talyplar men bu temany acmagymyn sebabi her kimin galyn meselesi hakyndaky dusunjelerini owrenmek name ucin gowy name ucin erbet yada peydalary we ziyanlary isleseniz jogaplaman hem bilersiniz yone menki pikiri orta atmak

Dowamy »

2425 38
Köneler, jankaka tarapyndan 11 years ago

Hindistanda miweler

salam hormatlylar,size bugun miwelerin ulkesi hindistany tanatjak
ilki bilen banan,hindistanda banan gaty kop we olaryn duli gornusleri bar.mysal ucin gyzyl,sary,yasyl.bular adam organizmi ucin gaty peydali,esasanam yssy howada adam ucin diysen peydali.Munyn sebabi adam yssyda gaty kyn yagdaya dusyar,ukusy gelyar,beyin yadayar,hacanda ad...

Dowamy »

1163 3
Köneler, watanogly tarapyndan 11 years ago

gelin, meni dinlan-lezzet alyn...

Gelin, meni dinlan-lezzet alyn... Gelin, mana goşulyn. men size yslam dini hakynda köp zat aydıp berjek. mana in giç 2 gün içinde jogabynyzy goyberin. Bolya, onda saglykda görşelin.

Dowamy »

1644 23
Köneler, umythan tarapyndan 11 years ago