Ferrari iki yıl sonra uçacak.


Yerde 160, gökte 240 km FERRARI’nin 599 GTB modeline dayanarak geliştirilen uçan arabanın, iki yıl içinde kullanılmaya başlanacağı açıklandı. 400 bin dolar değerindeki Ferrari’den üretilen Autovolantor isimli aracın, çok güçlü 8 motorlu roket sistemi sayesinde havalanıp, uçacağı belirtiliyor. Tasarımcıları uçan Ferrari’nin yerdeyken saatte...

Dowamy »

1576 14
Köneler, mc_didar tarapyndan 11 years ago

Donuzlar topuldy: türkmen diplomat keselhanada

Türkmenistanyn Orsyetdaki ilçiliginde işleyan diplomat orslar tarapyndan urlypdyr. Diplomat şu wagt keselhanadamyş. Bu waka Türkmenistanyn nahili jogap berjegi belli dal yöne diplomadyn başga yurtda urlup yörse döwlet hem hiç hili jogapsyz galsa gaty kemsidiji. Yalnyşmayan bolsam geçen yyl hem orslar bir türkmeni urup keselhanalyk edipdiler.
...

Dowamy »

2637 31
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

Türkmen mp3 sahypalary barada pikiriňiz!


tmaydym.com(sazalemi.com), tmhits.com we turkmenpop.com(turkmens.com), iň tanymal türkmençe mp3 sahypalar şular. siziň pikiriňizçe şu saýtlaryň iň gowysy haýsysy? näme üçin?
Haýsy saýtyň nämesi kem? nähili bolmagyny islärdiniz? bir mp3 sahypasynda nähili hyzmatlar bolmagyny islärdiňiz!?

Dowamy »

4944 8
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

GuTLAmA

Hemmäňizi Obamanyň saýlanmagy bln tüýs ýüregimden gutlaýaryn. Gutlamak bln berk jan-saglyk uzak ömür arzuw edýärin. Goý ol Amerikanyň ody bln girip küli bln çyksyn...... :-)

Dowamy »

1110 6
Köneler, bayrişş tarapyndan 11 years ago

SALAM HATY BELKI OýLANMA BAýRY SAňA MENIň SöýGIMI HAS YAKYN DUşüNDIRER???sALAM kalbym Yenede men!NAME UCHIN??? BILEMOK DIYSEM YALNYSHARYN MEN SENSIZ YASHAYSHY GOZ ONUNE TUTUYP BILEMOK!SEN GORMESEM SENI DUYMASAM SENI SHONCHA BETER ISLEYAR YUREK =!SHONCHA CHALT SENIN YANYNA BARASYM GELYAR!
MENIN YUREGIM SENIN MEN JAN EDEMDE TRUBKANY ALMAYANLYGYNA YARYLYAR, YONE MEN SENIN YANYNDA ENE-ATAN BAR SHONUN...

Dowamy »

1812 20
Köneler, imperator tarapyndan 11 years ago

barmy gyzyklanyan

enterpreneurship (girişimcilik) den biraz söz açmak isleyarin

menin diyjek birzadım bar name üçin türkmen yaşları girişimcilikde yada taze üytgeşik bir zady orta atmakda we onı amal etmage başlamakda biraz passıw hereket edyar
bir iş kurmakdan bahsediyorum
sizem eşidensiniz ya-da okansınız bill gatesin harvarddan ayrılı...

Dowamy »

1374 9
Köneler, as tarapyndan 11 years ago

Bimany sözler, sözlemler

Şu mowzukda näme bimany sözler, sözlemler ýazmak isleýän bolsaňyz ýzeyberiň. Manyly bolsa-da zyýany ýok, ýöne many bolmagy hökman däl. Başyny özüm başlaýan:

Dowamy »

2264 65
Köneler, kombat tarapyndan 11 years ago

Name etmeli?

Salamaleykum talyp.Comyñ agzalary! Men bir joram bar ol bir oglan b\n soyusya. Oglan balkanly, ozi lebaply. Olar seyle bir biri-birini gowy göryaler, hatda bir günem görusmän bilenoklar. Olar durmus gurmakcy. Yone yekeje yonesi bar. Oglan hojalardan. Sizin bilisiniz yaly su wagta cenli turkmenlen arasynda tire-taypacylyk bar. Oglanyn masgalasy oz g...

Dowamy »

1846 33
Köneler, Moonflower tarapyndan 11 years ago

YENE YALNYZ GEçIREN AGşAMYMDA IçIMDäKI PIKIRLER YENE MEN!BILYAN MEN SENI YADATDYM EMMA MEN BOLAMOK SENSIZ! ADAMY KOP GORDUGINçE EGER SOýMEýäN BOLSAň YüREGIňI BULAşDYRYP BAşLAYAR!SENIň ONUN YALY HASIYETLERIN ýOKDUGYNY BILYäN...
ýöNE MENIň HEREKETLERIME-DE MEN DOGRY DIYEMOK!SEBäP DIýSEň DüşüNYäN!YöNE BOLANOK!BIRJE GUN Iň BOLMANDA SEň SESINI EşITMESEM BOLANOK!
DAşYMDA DOST ýARD...

Dowamy »

1598 18
Köneler, imperator tarapyndan 11 years ago

"Beyaz Melek" (Ak Perişde) filmi


aslynda bu film Geçen ýylyň noýabr aýynda görkezilip başlanypdy, emma filmiň baş rol oýunçysy, senaristi we režisýory Mahsun kırmızıgül, meniň iň ýigrenýän aýdymçylarymyň biri bolanlygy üçin filmi seretmändim. Hatda köp dostlarym maslahat beripdi, gör şol kinony diýip, şonda da görmändim. uzyn sözüň gysgasy,,, düýn agşam kompiýuterde sered...

Dowamy »

1459 8
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Intel Core i7Nace yyldan bari laptop ulanyan. Yakynda grafika we dizayn bilen gyzyklanyp basladym welin laptopda eygertjek dal oydyan. Son ucin PC almak netijesine geldim. Indi CPU anry bari saylap otyrkam Intel-in taze prosessoryndan habardar boldym. Intel Core i7. Performansy gaty gowy yaly. Aranyzda ulanyp Intel Core i7-li PC ulanyp goreniniz...

Dowamy »

2710 55
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

Poems by me. Part ||

Salam gadyrly adamlar. Men yene-de duzen gosgularymyn birini sizin dykkatynyza yetiresim gelyar. Yalnyslyklarym u/n sizden önunden ötùnc sorayaryn. My eng not perfect. Tnx a lot.


I opened the door
like so many times before
feelings fill me up
my heart breake up

the room i still remember

Dowamy »

1606 21
Köneler, Moonflower tarapyndan 11 years ago

2008 ABŞ Prezident saylawy


bilşiniz yaly ertir abş-da prezident saylawy bar. demokrat partiyadan barack obama bilen respublikan partiyadan john mccain dalaşgar. john mccain 8 yyldan bari dowam etdirilyan george bushyn syyasatyny dowam etdirmekçi. barack obama bolsa düybünden taze syyasy yol saylamakçy.

siz nahili pikir edyaniz?

ertir k...

Dowamy »

2021 26
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

Ussat trener Gurban Berdiyev

Ussat turkmen treneri Gurban Berdiyev Rubin-Kazan futbol komandasyny Russiyanyn chempiyony etdi. Tuweleme, turkmenlerin sheyle ustunlik gazanmagyny gormek biz turkmen yashlaryny diysen begendiryar.

Этой ночью Казань не спала. Столица Татарстана праздновала победу "Рубина" в чемпионате России по футболу. От фейерверков было светло, ка...

Dowamy »

1204 2
Köneler, alymturkmen tarapyndan 11 years ago

Pikir berin,pikir berin

bilemok,yone bir sorag meni aram aram gaty gaty oylandyryar.tm da esasanam oylenilende soywulman oylenilyar(weyle bolmagyny goldayanam),kop kiwide bolwy yaly herkim biri bilen halawyar yada vagtyny geciryar.kavagt weyle hem bolyar gyzyn hemme zady govy,bawda govnune yarayar(fiziceski i moralny)yone 5(meselem)gunden son bir zady gaty govnune yaranok...

Dowamy »

2611 73
Köneler, dertsiz tarapyndan 11 years ago

''Geçi bilen goyunun gudaçylygy''(basnya)Bolupdur bir waka yany-yakynda,
Bu waka geçi we goyun hakynda.

Bu geçi gybatçy gepçi geçimiş,
Goyunun yaşy bolsa ,bolupdur yetmiş.

Bir ogly bar eken bu garry goyunyn,
Bar arzuwy öyermek yekeje oglun.

-''Gudaçylyga barsam geçin gyzyna'',
Habarymy alman kowarmy y...

Dowamy »

1452 1
Köneler, jalaylar tarapyndan 11 years ago

''Bolar''

Renk alarmyş gawun gawuna baka,
Gawun datly bolsa şagala şam bolar.
Ala-hekik gelmez her atylan oka,
Yerliksiz gagyllasa gury hen bolar.

Yarydalandyr haywan,ynsan,mahlukat,
Bagş eylemiş ynsana nije sahawat,
Yöne sahawat yok işlenyar-le gabahat,
Gabahat işler başymyza jen bolar.

...

Dowamy »

987 1
Köneler, jalaylar tarapyndan 11 years ago

Salam bagalar niçiksaniz

Salam arma oglanlar we gyzlar we gyza menzeşler.jan saglyk,iş,güç,maşgala agzybirçiliği yerindemi.yazyp durrun,Name soragynyz bar bolsa menden sorap bilersiniz,yöne kyn bolmasyn.Hany onda işli işine öyli öyüne toyly toyyna.Boşuna wagtynyzy öldürüp bir ekrana serediiip oturmanlay walla..

Dowamy »

978 6
Köneler, arvin66 tarapyndan 11 years ago

Köne türkmen şahyrlarynyň goşgularynda ulanylan, zamanamyzyň türkçe sözleri

Sahypada käbir türkmen agzalar türkçe ýazgylar ýazýarlar. Bu ýagdaý, türkmen we türk dilleriniň meňzeşligi we köküniň birdigindenmikä diýýän.
Ayroplan atly agzamyz bir ýzgysynda şeýle diýipdi: "başga dillerden söz geçjegine türkçeden geçsin"
ayrpolanyň aýdany bilen doly ylalaşammok. Sebäbi türk diline grek, latin we beýleki ýewropa...

Dowamy »

2423 11
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Salam Talyplar

Salam talyplar meni aranyza aljakdygynyzy bilemok welin onda da sorayyn turkmende bir soz bar yatyp galandan atyp gal diyip men shu wagt Buzmeyindaki turk mekdepde okayaryn diyjek zadym men shu wagtky talyp dal-de gelejekdaki talyp men bu sayty gorup gaty gowy gordum on beyle saytyn badygyny bilemokdym sabyrsyzlyk bilen jogaplarynyza garashyan

Dowamy »

1197 10
Köneler, alexcik tarapyndan 11 years ago