Vipboy / admin

esalamaleykumlar. Mowzugun adyny Bilshiniz yaly boyuncha mundan beylak men admin11 dirin. Tertip duzgunem sho onki yaly bolmagyna sizden haish edyan

Dowamy »

1691 64
Köneler, 8 years ago


Adyny s'en goy

öööñräkki döwûr,5 nji synpy tamamlan
okuwçy uçurlarym,saý-sebäbe
görä,etrabymyzdaky tûrkmen türk
litseyiõ naharhanasynda naharlanmaly
bolupdym.
naharhanada ,gap gaçly gözûñ añyrsynda
gözlerni ýyldyradyp duran adama :
agam,käse berermiñ- diýip ýûzlendim.
ol bolsa göwniýetmezçilikli it ýylgyr$yn...

Dowamy »

1571 54
Köneler, 8 years ago


Otunc we sagbolsun!

Salam sahypamyzyn gadyrly agzalary we myhmanlary. Bu gun bir hayasyz agzalardan biri, yagny rubin50 diyilyan agza, hayasyz yazgylardan jemi 430 sany tema achypdyr. Kop adamyn gargyshyna sebap bolan shol agzany biza Allaha tabshyryas.
Gadyrly agzalar we myhmanlar shol hapa temalary wagtynda ayryp bilmanligim uchin sizden otunch sorayan.
...

Dowamy »

898 7
Köneler, 8 years ago


Agza bolmaklyk (Talyplar.com-a)

Salam Talyplar.com sahypamyzyň hormatly agzalary. Bilýänsiňiz, eýýäm näçe wagt bäri sahypamyza agza bolmaklyk, ýagny registrasiýa ýapyk. Onuňam özüne ýetesi sebäpleri bar. Özlerine ençeme lakam bilen agzalyk alyp, sahypamyza 60-70 sany hapa temany göýberip gidýänler bardy. Dowamly girip ýören agzalar bilýändir. Ol temalary bozjak bolsaňa bir-birde...

Dowamy »

1441 57
Köneler, 8 years ago


1merdan

Sag gurgyn otyrmysyňyz, gadyrly agzalar. geçen gezekki temalaň birinde has dogrusy Keýmirkör agzanyň "Sylapmeniň ýazgylary barada" diýip açan temasynda 1merdan agza bilen düşnüşmezlik boldy. Meň ýazan ýazgymda şeýle bir uly derejede "millletçilik" edipdirin welin 1merdan agzamyz tisginip gidipdir.
Mümkin şol tisginmeden soň ençeme gezek tebi...

Dowamy »

1377 40
Köneler, 8 years ago


Registrasiýa ýapyldy (Talyplar.com)

Hormatly agzalar soňky döwür hapa ýazgylar ýazyp saýty bulajak bolýanlar sebäpli registrasiýany ýapdyk.
Onsoňam indiden beýläk haýsy agza hapa ýazgylar ýazsa ýa-da bir agza hapa sözler bilen sögünse belli bir wagta çenli bannlanjakdyr.

Şu ýerde ýene sizi habarly edeýin, jaguar07 3gün bannlandy.

Dowamy »

2207 112
Köneler, 8 years ago


ALADIN AGZA BILEN SÖHBETDEŞLIK

Talyplar.com saýtynyň aktiw agzalaryndan bolan, şahyr dostumyz Aladin bilen şu gün söhbetdeşlik guramagy makul bildim.
Mundan öň ikimi üç gezek käbir agzalar bilen söhbetdeşlik boldy welin agzalaň garaşyşy ýaly jogap alyp bilmediler käbirlerinden. Dogrysyny aýtsaň gyzyksyz geçdi, käbir soraglara jogabam berilmedi ýa-da ýarym-ýalta jogapland...

Dowamy »

2481 104
Köneler, 8 years ago


Talyplar.com

gadyrly talyplar.com-yň agzalary. Soňky döwür täze gelýän agzalar köpeldi (ýa-da lakam täzelenýär). Her gelenem men täze diýip tema açýar. Sahypaňam gyzygy bolanok. Eger täze gelen bolsa ýokarda Täze agzalaň dykgatyna diýen ýazgy bar. Şoňa girip täzedigiňizi bildiräýiň. Özüňizi tanyşdyrmak üçin tema açanyňyzdan köpler peýdalanar ýaly gyzykly temala...

Dowamy »

1144 33
Köneler, 8 years ago


Ezba bilen söhbetdeshlik

Hormatly agzalar, talyplar com-yñ hormatly agzasy ezba bilen söhbetdeshlik gurmagy özüme müwessa bildim. Her kim akyllyja soraglary berip biler.

Dowamy »

782 15
Köneler, 8 years ago


Futbol. Täsin goluň awtory heläkçilige uçrady.


Şu ýylyň iýul aýynda Birleşen Arap Emirlikleri bilen Liwiýaň arasynda oýnalan oýunda taryhda entege çenli gabat gelinmedik 11metrlik jerime urgusyny ýerine ýetiren, ýagny ökjesi bilen depip gol salan Theyab Awana ulag heläkçiligine uçrap dünýeden ötdi.
Birleşen Arap Emirlikleriniň ýygyndysynyň oýunçysy bolan Theyab Awana 7-2 hasap b...

Dowamy »

761 5
Köneler, 8 years ago


Tom-Rubin


Orsýetiň futbol çempionatynyň 26-njy turynda, ildeşimiz Gurban Berdiýewiň türgenleşdirýän Rubin komandasy Sibiriň “Tom”-yny myhmançylykda Bokkettiniň 51 we 84-nji minutlarda salan goly esasynda 2-0 ýeňdi.
Uefa ligada hem şu hepdäň 4-nji güni oýnalan oýunda Paok bilen öz öýünde 2-2 oýnady.

Dowamy »

784 15
Köneler, 8 years ago


Bruce Lee


Родился 27 ноября 1940 в Сан-Франциско в год Дракона и в час Дракона по китайскому календарю (между 6 и 8 часами утра) во время американских гастролей его родителей — актёра-комика кантонской китайской оперы Ли Хой Чена и его жены Грейс Ли, мать Грейс Ли по национальности была китаянкой, отец - немцем.
Брюс начал сниматься в США в те...

Dowamy »

938 3
Köneler, 8 years ago