ýazgynyň ady:

Men yolumy yitirdim maksadymyn namedignem bilemok kellamde name pikir bar birhili kellam guñ yaly bolup gorunya ba$ga biriniñ gozi bilen seredeninde.hic kime gerekdal yaly bolup gorunyan birhili yeke gezyane dondum.boynumy alsam was was bolupdyryn nadip bu kesele du$updyryn onam bilemok.maña durmus garanky bolup gorunya nadip hakyky durmusa garylyp...

Dowamy »

1351 17
Köneler, 9 years ago


Ertir.com

Ertir.com näme üçin i$änokka bilýäniñiz ýokmy

Dowamy »

2364 23
Köneler, 9 years ago


Dostum

Kyndyr müñden ýekä ýüregiñi
bermek,
Köp isläp, birinden galaýma
dostum.
Bilseñ, däldir söýgi wagt
geçirmek,
Utulyp söýgiden nalaýma
dostum.
Ýaşamak isleseñ, saýla baýyny.
Dindarmyñ? Molladan algyn
payyyñy.
Özüñden betinden saýlap
taýyñy
Puşman edip, toba gelä...

Dowamy »

920 7
Köneler, 9 years ago


Täleýnama

Täleýnama bilen gyzyklanýan welin internetden türkmençe maglumat tapyp bilmedim bilýänlerñiz bolsa aýdaýyñ haýy$ sizden!

Dowamy »

1829 7
Köneler, 9 years ago


Ertir.com açyldy

Salawmaleýkim halaýyk ertir.com saýty açylandyr

Dowamy »

790 6
Köneler, 9 years ago


Gelin-gyzlaryň açyklygy milletiňbetbagtlygy

Her zadyň çeni bolşy ýaly bezenmekligiň hem çeni bar. Çenden aşa bezemen aýal-gyzlara erkek kişiniň garaýyşy üýtgeýär. Aýal- gyzlaryň göze ilginç bezenmegi we bunuň netijeleri barada men sizi bir zatlar aýtsam „Diri samsyk däl-ä menem, akyl berip aldyň senem“ diýmegiňiz mümkin . Şonuň üçin geliň gowusy bu barada iş salyşýan, köp çaý sowadan medisin...

Dowamy »

2083 19
Köneler, 9 years ago


Näme üçin göterim(prosent) haram?

Beýik Biribaryň buýran
zatlarynyň ählisi adamlaryň
bähbitlerini göz öňünde tutýan
hikmetlerden we peýdalardan
doludyr. Allahyň
buýruklaryndaky we gadagan
eden zatlaryndaky bu hikmetleri we peýdalary bilmek ynsan üçin
höweslendiriji, güýç-gaýrat beriji
hem-de olary haram işlerden
sakl...

Dowamy »

749 2
Köneler, 9 years ago


Sorag?

Banka göterimine(prasendine) pul goýmak günämikä bilýäniñiz bar bolsa haýy$t jogap ýazaýyñ

Dowamy »

830 7
Köneler, 9 years ago


Interneti tizlendirmek

Aslynda, Internetiňiziň tizligi näçe bolsa-da, käbir ýagdaýlarda
şonda-da haýal bolýar.
“Ehow.com” saýtynyň berýän
maglumatyna görä Interneti tizlendirmegiň birnäçe usuly bar:
1) Inernete girmek üçin ulanýan programmaňyz “Internet Explorer”, “Opera”, “Apple Safari”, “Mozilla Firefox” ýa-da “Google Chrome” ýaly dürli p...

Dowamy »

899 11
Köneler, 9 years ago