SORAGYM BAR???

1)Rowayat boyunca PALOWY kim oylap tapdy?

2)POROH(däri) nämeden yasalyar? Düzüminde esasy näme bar?

Dowamy »

1606 3
Köneler, 12 years ago


Kyn gormeseniz!

Kyn görmän maňa surat goýmany öwretjegiň barmy?

Dowamy »

1557 12
Köneler, 12 years ago


Gyş göresiň gelýäniňiz barmy?

Yegenler bärde şu gün agsham -23 gradus boljakdygyny habar berdiler, aňyrlar nähili oňatyçylykmy? Bu yeriniň yaşayjylary ucin entäk sowuk bashlanokmyş, kä-wagt -45-e çenli barýan wagtlary hem bolýarmyş... ňä

Dowamy »

1350 4
Köneler, 12 years ago


şahyr_bilen_dermana

Oglanlar köp sag boluň beren maslahatlarynyz ucin!:)
Men intek 1-nji kursda okamok,sebabi menin atestatym 9-ýyllyk bolanson kabul etmediler şonuň ucin men liseyde okayan, liseyde bolsa orsyedin 10-11-nji klasyny okatyarlar, onsoň iyunda matematika+rus dilinden ЕГЭ(ýedino gosydarstwennyý ekzamen) bolyar, men onson orsyedin atestatytyny alanym...

Dowamy »

1591 9
Köneler, 12 years ago


Eger kyn gormeseniz! Mana calaja komek gerek!

Yegenler eger bilýän bolsaňyz FEN Bilimleri+Matematik(türk dilinde) formülleri sitesini bilen varsa lütfen gönderebilir mi!
Bärde maňa kynrak düşjek bolýar sebäbi men öň himiýa+biologiýa+fizika+matematika sapaklaryny türkmençe geçmämsoň kän teoriýa bilemok, bärde bolsa köp zat teoriçeskiý geçilýär. Men Orýetde okaýan...

Dowamy »

1795 6
Köneler, 12 years ago


komeginiz gerek!

öOglanjyklar we gyzjagazlar sizin komeginiz gerek. Gayrat edip haywan oycukleri bilen osumlik oycukleri arasynda nahili tapawutlar bar?

Dowamy »

1377 3
Köneler, 12 years ago