Oglanlar köp sag boluň beren maslahatlarynyz ucin!:) Men intek 1-nji kursda okamok,sebabi menin atestatym 9-ýyllyk bolanson kabul etmediler şonuň ucin men liseyde okayan, liseyde bolsa orsyedin 10-11-nji klasyny okatyarlar, onsoň iyunda matematika+rus dilinden ЕГЭ(ýedino gosydarstwennyý ekzamen) bolyar, men onson orsyedin atestatytyny alanymdan son 1-nji kursa kabul edýärler. Meniň okajak ugrum nebit-gaz ugry. ТюмГНГУ (Tyumenskiy Gosudarstwennyý Nefte Gazowyý Uniwersitet)şoň ucin mana shahyr sen aydan calculus matematikaňam, derman sen aydan zatlaryňam indiki ýyl maňa yaman gerek boljak. Men şolary sizden nädip alyp bilerin! Belki biz Türkmenistanda duşuşp bileris tomusda, aranyzda MARYda ýaşaýyň barmy?

Köneler, aka_merw tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir