Tebigatda gabat gelinýän 7 geň tebigi ýagdaýlar.

Tebigatda gabat gelinýän 7 geň tebigi ýagdaýlar:
1) Katatumbodaky ýyldyrym;
2) Gondurasadaky balykly ýagyş;
3) Marokganyň baga dyrmaşjýan geçileri;
4) Keralydaky gyzyl ýagyş;
5) Brazilýadaky dünýäde iň uzyn tolkun;
6) Danidaky gara gün;
7) Aýdahodaky ot älemgoşary.

(eger dolulygyna tan...

Dowamy »

1400 4
Köneler, 12 years ago


Gyş kanikulynda!

Salam hormatly daşary ýurtda okaýan ildeşler. Gyş kanikulynda ýurdumyza gaýdýaňyzmy? Mende bir pikir döredi. Talyplar saýtynyň agzalary bolup bir ýerde duşyşaýsak we täze 2008-nji ýyly ýuwaýsak nähilek görýäňiz? Ýa, baryňyz \"Türkmenistana baraýsam bolýar, näme etmelidigini bilýänle\" diýişip eýýämden dyzaşyp otyrsyňyzmy?

Dowamy »

1440 6
Köneler, 12 years ago


Hytaýda öýlenjek

Salam hormatly adamlar!
Men Hytaýda, talyp. Ozimem 20 ýaşhymda. Oýlenmedik. Ýene-de barde 5 yyl okuwymy dowam etdirmeli. Meniň kellame şheýleräk bir pikir geldi. Eger men Hytaýly gyyza öýlenaýsem nahilek bolar? (meniň esasy göz öňünde tutýan zadym çagam bolsa). Men olary eklemek barada meselama yok, yone 5 ýyldan soň men name edip bilerin, ş...

Dowamy »

2182 26
Köneler, 12 years ago