Replica Titanic ( Titanik 2 )gamisi...

Titanic gamisining taryhy barada hemmangiz bilyan bolmaga chemeli . Yone bu gunki temada Titanic 2
yagny REPLICA (kopiya) barada gurung etmekchi.
2012 yylyng aprel ayynda titanic gamisining gark bolanlygynyng 100 yyllygyna bagyshlanyp gechirilen dabarada Austrailialy milliarder Titanic replica gurdurjakdygy barada aytdy.
21 as...

Dowamy »

978 5
Köneler, 8 years ago


Ynanylmajak pursatda gurljak Dunyaning ing beyik binasy.

Essalawmaleykum hormatly talyplar.comung agzalary !!!
Men kop wagt bari girip yazylyan zatlara dinge goz aylayardym , hazir bolsa tomusky dynch alysh gunleri shol sebapden bosh otyrman size geng bolan tazelik yetireyin diydim men muny size inglis dilinden turkmen diline terjime edip yetirmekchi !!!
Changsha: Dunyaning ing beyik bin...

Dowamy »

932 4
Köneler, 8 years ago


Salawmaleykum !!!

Es salawmaleykum dostlar , doganlar !!! Kop wagt boldy talyplar.coma girmedigime! Onungam sebabi okuw , etmeli ishler kan hem kyn bolansong talyplar.comu wagtlayyncha terk etmeli boldum!!! hazir bolsa angyrsy 10 gunden oye gidip baryan shonung uchin azajygam bolsa tomusky planlaryngyz bilen gyzyklanayyn hemem nahili taze agzalar gelipdir olar bilen...

Dowamy »

916 12
Köneler, 9 years ago


Dunyaning Gowy universtitetleri!

Hormatly agzalar!!! usnews.com-ung 2010 yylyng 21 sentyabrda chykaran "world's best universities 2010" yagny "dunyaning ing gowy universtitetleri 2010" maglumatyna gora ilkinji ongdaki 13-e giryan universtitetler:

1.cambrige universtiteti
2.harvard univerttiteti...

Dowamy »

1083 6
Köneler, 9 years ago


Soraga jogap.

Hormatly agzalar. Geling bir sorag berisheling biri-birimize!!! Mysal uchin birimiz bashlayas beylekiler jogap beryar, songra jogap beren adam bolsa sorag beryar,songra biz jogap beryas sheyle tertibde . Bolmasa bulam-bujar bolyara ahwetin!!!Soraglar ylma degishli, tebigata, taryha , kompyuter sciencine , matal gornushunde ,umuman ahli gornushdaki...

Dowamy »

1360 17
Köneler, 9 years ago


Coca Cola and etc.

talyplar geling azajyk ichgiler barada gurrung achalyng! Suyji ichgiler name peydaly nama bolsa zyyanly?! Mysal edip alalyng: Coca Cola(turkmen colada giryar hahhaha),Fanta,Sprite,7Up we shm...
Bilyan peydaly maslahatlarymyzdan yazalyng belki enshallah peyda taparys?!

Dowamy »

1172 14
Köneler, 9 years ago


Erkekler we ayal mashgalalar.

Erkekler inteligentnimi ya ayal mashgalalar(gyzlar)?!
Bu soraga siz durmushdan,ishden ahli yerden mysallar getirip dushundirip bilersingiz?!

Dowamy »

960 5
Köneler, 9 years ago


Koksuz yashayysh!!!osumlikler dunyasi

haçanda eslendik ösümlikde kök yok bolan yagdayynda-da olar şahalaryndan,pudaklaryndan suw içip bilyandiklerini subut eden kim?

Dowamy »

925 9
Köneler, 9 years ago


Radio nahili yagdayda signaly kabul edyar?

Radio nädip signaly kabul edyär? düşündirlişi?!

Dowamy »

732 4
Köneler, 9 years ago


Genotip we Fenotip

Genotip bilen fenotiping arasyndaky tapawutlyklary gorkezer yaly analogiya, bu name ??? yagny analogiya ylmy name we nadip tapawutlandyryar???

Dowamy »

604 0
Köneler, 9 years ago


Energiya

Sorag:Energiyanyng kislorodsyz önümi nämedir???

Dowamy »

625 0
Köneler, 9 years ago


Beyni ya-da yurek

Haysy-sy beyikdir beyni yada yurek?! yagny edyan ishleri boyuncha!!!

Dowamy »

1013 12
Köneler, 9 years ago


Talyplar.comda uytgeshme

Talyplar.comung agzalary !!!
Geling talyplar.comy hem gyzykly, ahmiyetli,showhunly,belli saida owurmage bizem komek edeling. Men teswirler.comada giryan yone teswirler.comda kop agza bolansongmy namemi gyzykly zatlar kop yazylyar yone men koplench talyplar.comda otyryan. bilemok name uchin yone manga teswirler.comdan talyplar.com yakyn goru...

Dowamy »

1805 38
Köneler, 9 years ago


Turkmenistanda ekonomika

Hormatly agzalar. Sizing arangyzda ekonomika ugrundan okayanlaryngyza az daldir. Umuman ahli agzalara soragym bar.
1.Turkmenistanda ekonimkany haysy yollar bilen hasda osdurip bolar diyip pikir edyangiz;
2.Sizing pikiringizche ekonomikada nahili praktikalary ulananyngda kop tasiri yeter;
3.Ekonomikanyng osmegi uchin nameler zer...

Dowamy »

1857 29
Köneler, 9 years ago


Pets

Turkmen mashgalalarynda Pets(yagny gowy goryan haywanlary)???haysylar??? name uchin???

Dowamy »

1146 18
Köneler, 9 years ago


Turkmen Filmleri

XX asyrda chykarylan turkmen filmleri bilen ALTYN ASYRDA chykarylan turkmen filmlerining name tapawutlary bar ??? Haysy dowurde chykarylan kino filmleri has gowy goryangiz??? Turkmenistanda kino film yagdayy nahili??

Dowamy »

2479 17
Köneler, 9 years ago


Internet Money

Internet we ondan netijeli ulanmagyng yagdaylary/??? Internetden pul gazanmagyng usullary, olar haysylar we nadip???

Dowamy »

1008 13
Köneler, 9 years ago


Scholarship and Exchange students to abroad

Turkmenistanda scholarship programmalary??? Anygyrak Amerika mekdep okuwchylary uchin FLEX , we sizlerden dashary yurtlara kompaniyalaryng usti bilen ya exchange student programmalary bilen gyzyklanyp okayanyngyz barmy??? Osen dowletlere scholarship , Exchange Student Programmalaryndan bilyanleringiz we maslahatlaryngyz !!!???

Dowamy »

1287 31
Köneler, 9 years ago


Bir dil bilen Bir dowletdir!

talyplar ya-da talyplar.com ung agzalary oz dil basharnygyngyz??? Haysy dillerde geplap bilyangiz yada owrenmek isleyangiz we olar haysylar??

Dowamy »

1715 56
Köneler, 9 years ago


Investment goldaglary.

Kim bilyar Turkmenistanda investmentler ya-da investment banklar barmy ???

Dowamy »

891 11
Köneler, 9 years ago


Hazir hem Geljek!!!

Okayan Yurdungyz(yeringiz) ??? Okayan ugrungyz hem geljekgi arzuw edyan ugrungyz bilen baglanshyklymy ugryngyz??

Dowamy »

1314 46
Köneler, 9 years ago


Ozungiz barada !!!

Eger gizlin bolmasa herimiz oz Dogulan yerimizi, yylymyzy, ay gunimizi yazaysak!!!

Dowamy »

2168 98
Köneler, 9 years ago