Bolgysyzja bolsada DEGISMEJIKDA

Bir gyz dasary yurda okuwa giripdir.Gitmezinden on ejesi gyzyna sargyt etyar. "GYZYM AKYLLYJA BOL, BIZI BI ABRAY EDAYMEGIN, NAMYSYNY GORAGYN" diyipdir. Gyzy okuwa gidipdir, giden yerinde mydama elini namysynyn ustunde goyup gorap gezipdir. Bir gun Turkmen oglanlarynyn biri ondan name ucin beyle gezyanini sorapdyr. Gyzam ejesinin aydan zatlaryny ayd...

Dowamy »

1012 3
Köneler, 7 years ago


Okuwy gutaranyndan son isin gaygysy

dostlar size bir soragym bar! Okuwy gutaryp name isde islemeli, oz ugrundan isleyan az.Kim nahili pikirde

Dowamy »

431 0
Köneler, 7 years ago


Taze sayty nadip doretmeli

hemmanize salam mana internetda web sayt acmany owredayinda eger bilyanin ba bolsa

Dowamy »

978 11
Köneler, 7 years ago


Kic kim birek-birege komek edesi gelmeya

Bu dowur adamlar biri- birinden doygun Magtymguly pyragynyn " wagt geler dogan dogandan gecer" diyen wagtymy namemi bir zady cynyn bilen sorasan gayta ustunden gulmekci bolyalar!!!

Dowamy »

1009 18
Köneler, 7 years ago


Barara yer yok kwartira tapmaly

oglanlar Asgabatdan kwartira bilyan bolsanyz aydayynda hayyst? bahasy 400dollardan gymmat bolmaly dal yone

Dowamy »

1065 10
Köneler, 7 years ago


Talyp durmushyndan gosgyjyk

Bar alada bolup ukydyr, garyn
Ýatdan çykyp gidýär söýgüli ýaryn
Kelläñe getirýäñ naharlañ baryn
Ine şeýdip geçip durar talyplyk

Säher bilen hiç turasyñ gelenok
Şondada turmaly nätjek alaç ýok
Instituta gitýän wagtam geçenok
Ine şeýdip geçip durar talyplyk

Içiñ gürläp, berip b...

Dowamy »

1253 14
Köneler, 8 years ago


Gelin dost dogan bolalyn

dostlar men bir zada geñ galýan name üçin sen $atyr ýada sen marruh diýýalerkä barymy bir türkmena! Geliñ $eýle gürrüñleri goýalyñ göwne degi$mäliñ! Kim nähili pikirde?

Dowamy »

2214 59
Köneler, 8 years ago