Chat

Shu wagt gaty erbet yuregim gysyar ukymda tutanok gelin biraz tanyshlyk acyp gùrrúñjik edeliñ

Dowamy »

1539 65
Köneler, 9 years ago


Bolamda sensiz

Sensiz yashamaz diydiler mana,
Göryänmi yashayan ekenim sensiz,
Yalnyzlygy cekmez diydiler mana,
Göryänmi yalnyz hem yashayan sensiz,

Sensiz adim ätmez diydiler mana,
Seretsene yolumy yöreyan sensiz,
Sensiz gülmez hem diydiler mana,
Yöne käte kah-kahlap gülyärin sensiz

Sen hakd...

Dowamy »

1138 17
Köneler, 9 years ago


Kim akylly

Kim akylly saysa özün,
Onda kän bir akyl yokdur,
Aglamadyk adam yokdur,
Aydylmadyk nakyl yokdur

Gül acylmaz yaz bolmasa,
Nädip oñjak näz bolmasa,
Bir 4ümmüjek duz bolmasa,
Hic tagamda yokum yokdur,

Yshyk gözläp galyp tümde,
Kän zat gördüm bu ömürde.
Her yilpyldap...

Dowamy »

879 8
Köneler, 9 years ago


Ömrüñ manysy

Aglap dünyä inyäñ adam diyen zat:
Onsoñ agyñ gülkä garyshan gerek.
Yöne weli,gülkä garyshmak üchin
Yurt abadan,durmush chaglashan gerek.

Kem-kem kämil bolyañ adam diyen zat:
Onsoñ sen janlara jan goshan gerek.
Yöne welin,jana-jan goshmak ucin
Bagryñ il-gün bilen badashan gerek.

...

Dowamy »

1000 6
Köneler, 9 years ago


Men seni söyäydim

Men seni söyäydim-
Söyäydim öytyän,
Soñky gúnler maña bir zada bolyar.
Begenmesiz zada begenip yörün.
Hemem sähel zada keypim bozulyar

Men seni söyäydim-
Söyäydim öytyän,
Sen mana bir hili yowuz görünyäñ
Men seniñ yanyña baryp bilemok,
Hem oñup bilemok saña görünmän.

Dowamy »

995 4
Köneler, 9 years ago


Tyrk-tyrk...

-tyrk-tyrk-tyrk!...
-kim bu?
-bu men-zähmet! Gapyñy ach,men sizde ýashasam diyyän.
-jähennem bol!... Onsuzam öýüm dar meñ.
-tyrk-tyrk-tyrk!...
-indi haysy jana dert öye döküljek bolyar?
-bu biz-shöhrat,abray,rysgal hem bagt! Tañry myhmany almarsyñyzmy!
-Meniñ gadyrdanlam,gözümiñ üstünde ornuñyz bar!...

Dowamy »

1102 12
Köneler, 9 years ago


Bir gun gelip

Bir gun gelip-senden gideyin-diydi,
Özümde barlygyn duymadyk bagtym-
Men özgäni bagtly edeyin-diydi,
Heniz bir agyr söz diymedik bagtym.

Rugsat berdim:
Bolyar gitsen hosh onda,
Ötegci shemaly saklanok baglar.
Gujagyndan guwläp gaydan deryany,
Göyberman saklajak bolanok daglar.
<...

Dowamy »

1759 24
Köneler, 9 years ago


Mukaddes kül

Ine,balam,görüp durushyñ yaly,
Ayilganc,ayilganc urushyñ yoly,
Hatyn obasyndan galan dine at,
Bütin obamyzy yalmap yakdy ot...

Bu obada yigrimi alty jay bardy,
Gün bardy,gül bardy parlak ay bardy.

Birdanam kulbeler owrüldi kule,
Fashistler otlady baryny bile.

Ine shu ga...

Dowamy »

973 8
Köneler, 9 years ago


Bagyshla eje

Shol gun men doglan günümdi resteranda kursdashlam bn bile shatlandyk oturduk hemmeler meni gutlayar, hemmeler bagtlydy, yöne me bagtsyz men garashyan sana garashyan jubi telefonymy yanymdan sekunt hem ayirman otyn sen jan edersin öydüp yöne sen jan etmedin biz kursdashlamyz bn yuwash yuwash yignanshyp bashladyk sagat 22.50 resteran yapyljak bolup...

Dowamy »

1592 45
Köneler, 9 years ago