Esger owazlary yanglan diyarym

hormatly agzalar!yakynda türkmenistanda geçirilen esger owazlary bäsleşigi barada maglumatlary we öňdäki ýerleriň kimlere berilendigini bilýäniňiz bar bolsa ýazaýyňda gaty gerekdi.

Dowamy »

1037 11
Köneler, 10 years ago


Geling azajyk gulişelingle

şu wagt täzeräk anektod bilýäniňiz bolsa ýazaýsaňyz,ilki minnetdar bolyyyyp oturardym soňam okap gulip başlardym.

Dowamy »

1400 41
Köneler, 10 years ago


Ynançlar we yrymlar.

dünýä halklarynyň ählisinde bolşy ýaly biziň türkmen halkymyzda hem özüne mahsus bolan her hili ynançlar,yrymlar asyrlar boýy dowam edip biziň günlerimize çenli gelipdir.şolaryň biri hem göz degmesi baradaky yrym.adam gözüniň degýändigi baradaky ynanja diňe türkmenlerde däl, eýsem dünýä halklarynyň başga-da birnäçesinde gabat gelmek bolýa.şu barada...

Dowamy »

1510 35
Köneler, 10 years ago


18-may magtymgulynyng poeziya-şygyryet guni

türkmeniň

jeýhun bilen bahry-hazar arasy
çöl üstünden öser ýeli türkmeniň
gül-gunçasy - gara gözüm garasy
gara dagdan iner sili türkmeniň..

Dowamy »

1496 31
Köneler, 10 years ago


Sizing garayşyngyz

magtymguly şahyryň begler diýen goşgusynda:
ölçelen yrsgalyň,sanalan demiň..-diýen setirleri bar.diýmek adamyň her gezek aljak demi-de sanalgy bolsa onda,sojap alynan ýa bolmasa ýadamakdan bolsun,aglaýan vagty bolsun tiz-tiz alynan dem hem ömrüň gysgalmagyna getirýämi?

Dowamy »

1351 33
Köneler, 10 years ago


Söygide-durmuşda.

söýgüde ve durmuşda.
vadalar berilýär yzynda durman,
kasamlar içilýär soňuny görmän,
kimse duzak gurýar sesin çykarman,
dymmak bir ýan ýalan sözlemek bir ýan.

söýgi kime dertdir ,kimlere derman,
kimler ajy çekýär,kimseler arman,
kim tüssesiz ýanýar,kim bagryg...

Dowamy »

1844 65
Köneler, 10 years ago


chetobalydan ahli agzalara salam !

salam agzalar !men talyplar coma taze geldim.siz bilen oňat zatlar barada pikir alyşarys ve dostlaşarys diyip umyt edýän.
salam bilen-

Dowamy »

2039 133
Köneler, 10 years ago