Nowruz Bayramynyz mübarek bolsun!

Salam talyplar.com-yn agzalary. sizi gelip yeten nowruz bayramy bilen tüys yürekden gutlayan. indiki yyllara-da şeyle bayramlay görmek hemmamize miyesser etsin!

Dowamy »

760 2
Köneler, 10 years ago


Berdi kerbaba. “aýgytly ädim”

beki seýtäkow: “kerbabaýewiň romany 16-njy ýylyň gozgalaňy hakynda dogry düşünje bermeýär... men şu wagta çenli eziz hany kellekesen, ganhor, sowet häkimýetiniň ganym duşmany diýip düşünýärdim. roman bolsa başgaça öwredýär... tutuşlygyna roman partiýasyz bolup çykypdyr. awtor öz halkynyň taryhyna marksistik-leninçilik ylmy nukdaýnazardan garamaga s...

Dowamy »

1250 4
Köneler, 10 years ago


Yalan sözlemeşek..:)

nyusha yaman gowja gyz :)

Dowamy »

1487 58
Köneler, 10 years ago


Nam_diymek?

Heleyguly name diymek?

Siz heleyguly bolmajagynyza özünizin göwnüniz yetyarmi?

Dowamy »

960 7
Köneler, 10 years ago


çelsi-inter?

Şu wagt şu oyunlaryn birinji yarymy gutardy.
haysysy utar diyyaniz?

inter 0-0 çelsi

sevilla 1-1 ccska

Dowamy »

1076 19
Köneler, 10 years ago


Icq adresin name?

Salam talyplar.com-yn agzalary. özara söhbetdeşlikler edelin diyseniz icq adresinizi yada msn adresinizi yazyn. gyzyklyja gürrünler ederis diyip umyt edyan. hormatlamak bilen tüsse.

Dowamy »

1155 20
Köneler, 10 years ago


15-nji mart berdi kerbabayew 116 yashayar

diyarymyzda yetishen edebiyatymyzyn milli liderlerinin biri berdi aga ertir 116 yashayar.
berdi aganyn bize goyan mirasy ummasyzdyr.
sizden hayysh ertir ony yatlalalyn. ruhuna degsin diyip doga-dilegler edelin.
gechen hepde mazarynda gitdim, dash toweregi durshy bilen ermeni. shol ermenilerin arasynda bizin beyiklerimiz yaty...

Dowamy »

1946 12
Köneler, 10 years ago


TTM bilen ttmli bolmayanyn tapawudy?

Salam ildeşler. ttm-türkmen-türk mekdebini gutaran kişi bilen orta mekdebi gutaran kişin arasyndaky tapawudy sanalyn!

Dowamy »

2066 91
Köneler, 10 years ago


Ak welsapar

“gözleriñi satyp gal!”(kinaýa)

geldi şeýle zamana,
ýurt ýykylýar – ýykyp gal!
umyt goýma amana,
omzuñ bilen kakyp gal!

mesirgeşip, bökýän kän,
senem göge böküp gal!
dul gapysyn kakýan kän,
kem galaýma – kakyp gal!

köpeldi ili çapýan,
öz iliñi çapyp gal!

Dowamy »

1794 17
Köneler, 10 years ago


Gyz arzuwlary

“gyz arzuwlary”
diýmerin üstüme gümmezläp duran
ak jaýlar salmasaň söýüp bilmerin
seň bilen giderin gitmeli bolsam
tä aňry ujyna bu ene ýeriň

isle çöllere git, isle-de sähra
eşigmizem bolsa bolsun ýeke laý
eger seniň bilen ýaşajak bolsam.
çatmaňam görerin beýik köşhge taý

...

Dowamy »

1253 44
Köneler, 10 years ago


Şu wagt....?

Gelin edil şu wagt name edyanlerimizi yazalyn. yazasy gelmeyan yazmasyn. yöne men yaly yazasy gelyanler yazaysyn!

Dowamy »

1755 42
Köneler, 10 years ago


Sorag:Name üçin ayallar köp yaşayalar. jogap:sebabi olaryn ayallary yok.

sorag:name üçin ayallar köp yaşayalar.
jogap:sebabi olaryn ayallary yok.

Dowamy »

1509 41
Köneler, 10 years ago


Yar saylanda nama seredip saylajak?

yar saylanda nama seredip saylajak?

dogrymy aytsam kimlerdendigine seretjek. oba yerlerinde plany planlardan diyyaler. gaty uly zat.

şon üçin tohumy gowy bolsa gyza gowydyr pikiri bilen saylajak.
il içinde şeyle söz bar: ejesini görde gyzyny al - diyipdirler.

Dowamy »

1732 60
Köneler, 10 years ago


Gowy gören, halan kinolarynyz haysylar?

gowy gören, halan kinolarynyz haysylar?

Dowamy »

1711 18
Köneler, 10 years ago


Haysy seryaly haladyn?

Salam joralar, dosslar.
Şu wagta çenli haysy seryaly haladynyz yada haysyny görüp yörsüniz?
Yaman gowja seryallara kan.

Dowamy »

1616 45
Köneler, 10 years ago


5 yyl son özüni nameler edyan bolup göryan?

5 yyl son özüni nameler edyan bolup şu wagtdan göryan?

yenede 5 yyl son özüni nahili yerlerde, nahili işlerde yada name üytgeşmeler boldy diyip göz önüne gelyar?

Dowamy »

865 6
Köneler, 10 years ago


Çaganyz bolsa nahili terbiye bererdiniz?

çaganyz bolsa nahili terbiye bererdiniz?
çaga terbiyesi gaty möhüm rol oynayar. sebabi agaç yaş wagty egiler diyip nakyl bar. Şon üçin egerde sizin çaganyz bolayan bolsa nameler ederdiniz? çaganyzyn nahili yetişmegini arzuw ederdiniz?

sorag oglanlara hem-de gyzlara degişli. hemmanizin pikirini bilesim gelar.

Dowamy »

1541 32
Köneler, 10 years ago


Namaz dinin diregidir.

namaz dinin diregidir. meselem bir bina düşünin. eger-de şol binanyn sütüni yok bolsa inçe inçe zatlar bilen gurulan bolsa şol bina yykylmana meyillidir. imany goramagyn in gowy usuly hem namazdyr. Allah bize 5 wagt namazy parz kyldy. namaz iman edeninden sonky gelyan in möhüm amaldyr. Alla adamlary sorag güni soraga çekende ilki imanyny soraga çek...

Dowamy »

1804 31
Köneler, 10 years ago


Bir sözden iki many. Aydylyşyny üytgetsen manysy hem üytgeyan sözler.

bir sözden iki many. aydylyşyny üytgetsen manysy hem üytgeyan sözler. Gelin öz bilyanjelerimizden sanalyn.

Dowamy »

1352 65
Köneler, 10 years ago


Bir birimizi tanajak bolalin.

Bir birimizi tanajak bolalyn.

Dowamy »

1816 72
Köneler, 10 years ago