Habar bar

salam talyplar.com agzalary we daşyndan jyklayanlar bu habarym ykdysadyete degişli bolup durya yaňy yakynda halkara walyuta fonty kawkaz we merkezi azya boyunça hasbaty yayradyldy şonda bu regionyň geçen 2007-nji yilda 12 prasent ösipdir 2008-de bu görkezji 6 prasent bolupdyr üstümizdäki 2009-njy ýylda bu görkezji 2 prasenda deň bolor diylip garasy...

Dowamy »

1188 10
Köneler, 11 years ago


Gýybat etmek üçin tema

salam gadyrly agzalar beyleki temalarda gybat etmän şutayda edeliň yogsa beyleki temalar işi görilyä.......

Dowamy »

2167 115
Köneler, 11 years ago


Maliya krizisi

salam gadyrly agzalar şu tema malya krizisi barada bolor ýaňy ýakynda bütün dünyä banky hasabat ýayratdy şondo aydylmagyna görä malya krizisi 2010-njy yldada dowam eder diyilyä. käbir ykdysadyetçiler bolso malya krizisiniň bütin dünýä ýayramagynda amerkanyň birleşen ştatlaryny tankytlayarlar oňo sbäp edip amerkanyň iň uly maya goyum ,,lehmon brothe...

Dowamy »

1540 16
Köneler, 11 years ago


Shemka ve ataş bulor kim

salam şu saytyň agzalary shemka diyilyän agza maňa sen çynnanam erkekmi diyip sorody beyleki ataş diylyän bolso maňa tertipsizz diyyä onn men nähili oloro yaranmaly ya-da biragyz s diymelimi ya-da e.s. dimelimi.

Dowamy »

1472 20
Köneler, 11 years ago


Türkmen alabay itleri

salam dostlar men şu mowzugy türkmen alabay itleri barada pikir alşmaga çagyrýan dünýäniň hiç bir yerinde duş gelmeýän arassa
türkmen tohym itine tay geljek it yokdyr.
Bilşiňiz ýaly türkmen itini turkmenistandan daşyna çykarmagam gadagan ol hem arassa turkmen tohym itleriniň beyleki yurtlarda yayramazlygy üçin edilyär..

Dowamy »

6129 29
Köneler, 11 years ago


Amerkanyn statlarynyn kanunlary

A.B.Ş- daky haýran galdyryjy düzgünler
A.B.Ş-nyň käbir ştatlarynyň kanunlarynda entegem bar bolan we şol iş edilen ýagdaýynda jeza berilýän düzgünleri okanyňyzda olaryň dogrylygyndan şübhelenersiňiz. Emma hemmesi hakykat. Bu düzgünleriň hemmesi halkyň saýlan adamlary tarapyndan kabul edilip, kanun kitaplaryna girizilipdir. A.B.Ş-daky haýra...

Dowamy »

1747 19
Köneler, 11 years ago


Näçe manada degýäris

Bir himiýa alymynyň barlaglaryna görä adamyň bahasy gülkünç diýiljek derejede pes bolup, suwdan hem arzan diýen ýalydyr. Sebäbi bedenimizde 7 galyp sabyn öndürip boljak derejede ýag, orta boýly çüý ýasap boljak derejede demir, diňe bir käse dolduryp biljek derejede şeker, bir it ketegini boýap biljek derejede hek, 2000 sany otluçöp ýakyp boljak de...

Dowamy »

1419 24
Köneler, 11 years ago


Turkmen - german unwirsteti

salam agzalar turkmenistanda turkmen - german uniwirsteti açyljak ony germanyaň hem turkmenistanyň hökümedleri golloyar diyip aýdylýar.

Dowamy »

1511 17
Köneler, 11 years ago


chata meňzeş 6

çhata meňzeş 6. soňky bölümi........

Dowamy »

1628 65
Köneler, 11 years ago


Türkmençe çhat

salam gadyrly agzalar şu tema siz üçin yöne sögünç hapa zatlar ýazmaň gaýrat edip

Dowamy »

1832 46
Köneler, 11 years ago


Türkmen tw aýdymlary

turkmen tw-lerinde nämçün daşary yurt aýdymlary berilmeýär ýada buda beyleki zatlaryň bolmaýşy ýaly senzura barmy;

Dowamy »

4499 42
Köneler, 11 years ago


ýaşaýyşymyz

«Size göre adamzadıň iň geň galdyran ýagdaýy näme?»meň pikrimce «Çagalygy islemezler, ulalmaküçin howlugarlar. Soňra-da çagalygyny küýsärler. Mal-mülk üçin gije gündüz ylgap, saglyklaryna zyýan ýetirerler, öňki saglygyna gowuşmak üçin ýygnan mal- mülklerini harjarlar. Ertirleriniň aladasy bilen bu günlerini unudarlar. Netijede bu günlerini we ertir...

Dowamy »

1454 23
Köneler, 11 years ago


WagtBankda hasabyňyzyň bardygyny we oňa her gün irden 86400 dollar goşulỳandygyny pikir ediň. Agşama çenli bu puly ulanmaly. Puly ulansaň ulananyň bolmasa köýüp gidýär. Nädersiňiz?! Elbetde, hemmesini sowmaga howlugarsyňyz. Hemmämiz bu WAGT atly bankyň müşderileridiris;
Her gün irden 86400 sekunt berilỳär. Bu güni ýagşy işler bi...

Dowamy »

1864 40
Köneler, 11 years ago