Aç talyp

saytyn ady talyplar nokat com emma bu yerde
talyplaryn açlygy barada mowzuk yok ...
menin aytjak bolyan zadym makaron. kartoşka, yumurtga, lyashka şulardan başga talybyn güyji yetjek naharlar bişirip bilyan bolsanyz şonun nahili bişirilyandigini şu yerde biz bn paylaşsanyz diyyan

Dowamy »

2197 54
Köneler, 11 years ago


Kerim aganyň unudylmajak setirlerindenVesiýetnama

Çagakak aglamak utanç diýdiler.
Jahylkak aldamak utanç diýdiler.
Şeydip endik etdik aglamazlyga
Şeydip endik etdik aldamazlyga.
Diýdiler köplükde gägirmek aýyp
Diýdiler köçede sygyrmak aýyp
Diýdiler meýlisde geçmänkaň töre
Hakyň barmy töriň özünden...

Dowamy »

1060 2
Köneler, 11 years ago