GIJELER

Aýly gije otyrn, gaýygyň üstünde,
Seniň kimin, OWADAN aýyň astynda.
Geçmişimiz ýatlap otyrn, aslynda,
Söýgimizi duýmadylar wagtynda.

Aý şöhlesi, deňziň ýüzüne düşende,
Seň keşbiňi görýän onuň ýüzünde.
Sen ajy ýylgyryp, maňa bakypdyň,
Şol gün meni, ýeke goyup gidipdiň.

Diňe men...

Dowamy »

42 1
Edebiýat, 3 days ago


AÝRALYK

Aýralyk ,gelmäýjek ýalydy başa,
Ynha, ikimizi goýdy göz ýaşa.
Hiç göwnemän, gadam basdyň durmuşa,
Meni atyp gitdiň, bir sowuk gyşa.

Niçün beýle boldy, düşünip bilemmok,
Göresim gelende, gelip bileňňok.
Düýn-di gujagma, dolan günleriň
Bu gün soldy saňa alan güllerim.

Ýadymda, se...

Dowamy »

114 3
Edebiýat, 3 weeks ago


Ýekelik

Ynha ýene bu gün aglaýar gözler,
Ýürege agyr degýär aýdylan sözler.
Gulagma eşdilýär gamgyn owazlar.
Öljegimi ýaşajagmy bilemmok.

Gara bulut geldi, düşdü gözlerim,
Aglaýjak ýaly bolýar özlerem.
Öňler göge gülüp bakýan gözlerem,
Bu gün gamgyn bakýar gögüň ýüzüne!

Awtory: Nepes...

Dowamy »

105 0
Edebiýat, 4 weeks ago


Türkmen gyzlary

Garadyr gaşlary misli ýaý kimin,
Ugrunda sergezdan asman hem zemin.
Näçe gözleseňde tapmarsyň kemin,
Bir kemsiz gözeldir Türkmen gyzlary.

Edepli, ekramly, mylaýym, sada,
Näzli bakyşlary bilen atarlar oda.
Ýaryna ýürekden beräýse wada,
Wadasynda durar Türkmen gyzlary.

Awtory...

Dowamy »

142 3
Edebiýat, 4 weeks ago