Tebigy sazlashyk (italyan tymsaly)

Birmahallar Palermoda bir shazada yashapdyr. Ol oran owunjeñ bolup, hatda butin dunyani ozuçe uytgedip biljekdigi barada magtapdyr. Onuñ bilim derejesi yokary bolupdyr. Çunki on sany alym akyldar on yylyñ dowamynda oña ylym-bilimiñ ahli ugurlaryndan sapak berip, shazadanyñ zehinini artdyrypdyr. Yone shazada ozuniñ pisigine has hem buysanypdyr. Seba...

Dowamy »

399 2
Edebiýat, 4 months ago


YAÑAGYÑDAKY ÇUKURJYK

Zandy tamiz bir gozeldiñ pakize,
Gownuñ dideleñde duyulyp durdy.
Yylgyrañda yañagyñda mydama
Enayy çukurjyk oyulyp durdy.

Tebigatyñ saña beren pesgesi
Diñe ol dal, kandi artykmaçlygyñ.
Sol çukurjyk mydam erkim alardy,
Enayy yylgyryp salamlasdygyñ.

Sonda ykbalym dal, yatlamam bolup
...

Dowamy »

335 1
Edebiýat, 4 months ago


AYAÑ, SOYGI HATLARYN!

Soygi hatlaryny yyrtmañ gazapdan,
Oda berip, kùl eylemàñ bir demde.
Oña yùrek yhlasyny geçirip,
Size bagyshlandyr bir ashyk bende.

Nàtsin ahyr gowni sizde eglense,
Gownùñ rayyn yykmak asanmy beri.
Ol jùmleler zorluk bilen dorànok,
Her harpy, her sozi yùregiñ emri.

Hormatlañ ashygyñ, iñ b...

Dowamy »

316 0
Edebiýat, 4 months ago


Gelin-gyzlar barada II

Mayda doglan zenanlar

Biler bolsañyz, may ayy tutanyerli we ozlerine ynamly zenanlaryñ dunya inyan ayydyr. Bu zenanlaryñ yurekleri hut ugur gorkezyan kompasa meñzes bolup, olar mydama oz yurekleriniñ islegine gora hereket edyarler. May zenanlarynyñ hasyetleriniñ oz-boluslugy yaly, olaryñ dasky gornusleri-de ozune çekijidir. Sol sebapd...

Dowamy »

724 8
Sorag-jogap, 4 months ago


Gelin-gyzlar barada

Yanwarda doglan zenanlar

Yanwarda doglan zenanlar beyleki zenanlardan ayratyn erjelligi, ynjyklygy, duzgun-tertibi halayandygy durmusa oran çynlakay garayandygy we oz pikir-garayyslarynyñ uytgewsizligi bilen tapawutlanyarlar. Kawagt bu zenanlar sey-le bir igenjeñ bolyarlar welin, dasyndan synlasañ her bir zatdan bahana gozlap yoren ad...

Dowamy »

1156 52
Sorag-jogap, 4 months ago


Degishmeler biraz guleliñ...

D
Mammet iki gulagy yanyk yagdayda hassahana baryar. Lukman, geñ galyp:
-nadip boldy?
-utuk edip durkam jañ geldi.
-a beyleki gulagyñ nadip yandy?!
-aljyrap tiz komege jañ edemdee...

* * *

Lukman men 100 yashamak un name etmeli?
-Ol añsatla: ynha her gun irden 1 bulgur gyzgynjak çay...

Dowamy »

720 1
Edebiýat, 4 months ago


Gepleshik chat

Salam hormatly agzalar, dostlar, doganlar, jigiler. Bu blogy Wagtymyzy gyzykly talyplar.com'da online wagtymyzy artdyrmak maksady bilen açdym. Gownùñize yaran bolsa bashladyk gybata...))

Dowamy »

537 11
Sorag-jogap, 4 months ago


Ilkinji duygy

Neden seni gorsem, gowsayan birden,
Biziñ aramyzda bir zatlar barmy?
Sen gozleriñem ayryp bileñok yerden,
Biziñ aramyzda bir zatlar barmy?

Hany, yonekey bir tanysdyk-la biz.
Indi haysy duyga ulasdyk-la biz.
Name diyip atlandyrjak bolsumuz,
Biziñ aramyzda bir zatlar barmy?

Soygumika?

Dowamy »

393 3
Edebiýat, 4 months ago


Deñizden damjalar.

~> Gijràk gelen pikirler, adatça payhaslydyr.

~> Erkin sohbetdeslik - akyl uçin iñ uly mekdepdir.

~> Islendik zady yat tutmak uçin ony yatdan çykarjak bolmak yeterlikdir.

~> Eger sen durmushyñy yùregiñde doràn arassa ideyalara tabyn etseñ, olar saña oz beyik mùmkinçiliklerini açarlar.

~> Gysga...

Dowamy »

429 2
Täzelikler, 4 months ago


" TOKAYYYÑ $ASY " Yolbarslar barada gyzykly maglumatlar.

Yolbarsa "tokayyñ shasy" diyilmeginiñ bir sebàbi bar. Uly kellesi haybatly gowresi we batly sesi bilen ol bu ada mynasyp. Yolbarslar "babyr", "$ir" hem-de "arslan" diylip hem atlandyrylyar. Pisikler mashgalasyna degishli bolan bu jandarlar barada kàbir gyzykly maglumatlary dykgatyñyza yetirmegi makul bildim.

* Yolbarslara "tokayyñ $as...

Dowamy »

453 7
Sorag-jogap, 4 months ago


Soyenim soygulim gelnejem boldy mp3

Dostlarym aydayyn arza halymy
Aytsam size dostlar oz ykbalymy
Soydum bir perin o aldy janymy
Soyenim soygulim gelnejem boldy
Soydum bir perin o aldy janymy
Soyenim soygulim gelnejem boldy
18 yasadym gaytdym gulluga
Yzymdan zar aglap hat yazdyn mana
Diydim oglan adagly boldym agana
Soyen...

Dowamy »

568 4
Täzelikler, 4 months ago


.....

@soho, @wagt, @12 gorunenok niredekaler bilyan yokmy?

Dowamy »

510 22
Täzelikler, 4 months ago


Geplesik chat

Bu yerde cat yok sol sebapli su mowzugy acdym halamadyklar aytsyn pozjak halasanyz su yerde gepleseli kim kime soragy bolsa umuman chat edeli bolmazmy?

Dowamy »

498 7
Täzelikler, 4 months ago


Komek gerek hayyst

Gelnejem boldy mp3 kimde bar we sol gosgynyn sozleri?gaty gou aydym Serdar Seisow aydya sozleri bolsa paylasan talyplarda. Arslan Alyyew sizde yokmy?

Dowamy »

414 3
Täzelikler, 4 months ago


Ayryldym senden ezizim

Bu gun ayrylanyma senden ezizim
Enceme wagt gecayipdir sensiz gecmejek gunler.
Yadyma dusyar sen bn geciren gunlerem.
Soygi arzuw dine sen bir yurege sygdyryp bolmajak umyt.

Bilyanmi ezizim yany tansan wagtlarmyz
Sen meni seyle gowy goryadin welin
Menden akan yekeje goz yas un
Dozman dan atar...

Dowamy »

399 5
Täzelikler, 5 months ago


Soygi we ayralyk

Söýgi we aýralyk. Günlerde bir gün söýgi bilen aýralyk bir ýaş maşgalanyň öýünde gürleşip oturan ekenler

Şonda aýralyk söýgä garap:
- Jedel edelimi, men şolary aýrylyşdyraryn – diýipdir, söýgi bolsa:
- Dur intäk, sen barmankaň men olaryň ýanyna baryp bir ýüreklerini diňläp gaýdaýyn, soňundan sen näçe isleseň baryber. Gö...

Dowamy »

514 1
Täzelikler, 5 months ago


Içimdäki derdim

Bilmediñmi señ mähriñe zardygymy,
Sensizlikde şat bolmady gül ýüzüm,
Wah bilsediñ ýesirligiñ kyndygyny,
Ýetmedi dünýäde ýekeje sözüm.

Har boldum, zar boldum men şol söze,
Çagalykdan hasrat çekdim şol dertden,
Beýle ykbaly senem islänem dälsiñ,
Ýöne bu kanun höküm edilýä belentden.

Dowamy »

396 3
Täzelikler, 5 months ago


Ayralyk soygi

Oglan gyzy ýüreginden arzylap söýýärdi, onuñ her minudynyñ manysyny diñe shol mährem gyz tutýardy! Gyz hem oglany ýüreginden söýýärdi. Durmushynyñ ýekeje gününem öz ýaryndan aýra geçirip bilenokdy... ...Bir gün bolsa oglan gyzyñ garyndashlaryndan öz mähreminiñ agyr derde uçranyny bilýär! Gyzyñ ýüreginde kemçilik bar eken, oña ýashamaga üç aýa golaý...

Dowamy »

486 1
Täzelikler, 5 months ago


Yazmasy agyr dusen gosgy

Bütin oba garaşyp dur.
Ýola bakýar hemmeler.
Atasy pyşyrdaýar:
«Geler. Geler. Geler».

Gelnejesi pyşyrdaýar:
«Gelermikä? Kim biler...»
Atasy göwünlik berýär:
«Geler-le... hökman geler».

Gök toraňňyň saýasynda
Ýüzläp adam dymyp dur.
Çekizeli ak haltadan...

Dowamy »

440 0
Edebiýat, 5 months ago


Gunasiz caga

Oyden cykdym gije diyip gidip baryan yol alyp
Yol gyrada bir cagajyk otyr yuzuni salyp,
Gozlerinde ajy goz yas aglayar ol cagajyk
Bar eken on elinde gatap giden corejik
Yurek bagrym paralanyp bardym onun yanyna
Gorup cagan yagdayyny gyyldym on halyna
Name boldy ayt jigim name beyle halyn senin
Belki...

Dowamy »

533 3
Täzelikler, 5 months ago


Şweýsar kompaniýasy türkmen dokma senagatynyň ösüşine buýsanýar

Türkmenbaşydaky Halkara deňiz portunda geçirilen Hazar innowasion tehnologiýalar halkara sergisine Türkmenistanyň dokma senagatynda ulanylýan enjamlaryň öndürijileri hem gatnaşdy.

Pagta süýmünden ýüplük öndürýän, şeýle hem olary dokaýan enjamlary öndürýän Şweýsariýanyň “Rieter” kompaniýasy Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi b...

Dowamy »

596 0
Täzelikler, 1 year ago


Hazarýaka ýurtlary telekeçiler bilen logistika hyzmatdaşlygyny ýokarlandyrar

Ulag we logistika ulgamyna bagyşlanyp “Deňiz” myhmanhanasynda geçirilen tegelek stolyň soňunda Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky söwda wekili Aleksandr Ýelizarow maslahatyň netijeleri boýunça beýanat berdi.

Tegelek stolyň esasy mowzugynyň dürli ulag geçelgelerinde ýükleri daşamakda ýüze çykýan meselelere çözgüt tapmak bolandyg...

Dowamy »

561 0
Täzelikler, 1 year ago


WATAN GORAGYNDA IKI ÝYL, HYZMATYNDA BIR ÖMÜR

Bilşimiz ýaly, harby gulluga çagyryşyň ýazky möwsümi tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar. Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň «Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nobatdaky çagyryly...

Dowamy »

846 1
Täzelikler, 1 year ago


Watan goragynda 2 ýyl, hyzmatynda bir ömür

Bilşimiz ýaly, harby gulluga çagyryşyň ýazky möwsümi tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar. Şol nukdaýnazardan, biz hem döredijilik toparymyz bilen ýazky çagyryş möwsüminiň alnyp barlyşy, raýatlarda harby gulluga bolan oňyn jemgyýetçilik garaýşyny döretmek dogrusynda alnyp barylýan işleriň netijeliligi bilen tanyşmak üçin Türkmenistanyň Ýaragly Güýçle...

Dowamy »

813 0
Täzelikler, 1 year ago


Bagtyýar çagalara ajaýyp sowgat

Balkanabat şäheriniň gözel künjekleriniň birinde «Altynnur» dynç alyş merkeziniň dabaraly ýagdaýda açylyp, bagtyýar çagalaryň hyzmatyna berildi. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy, telekeçi Ahmet Annaýewiň «Altynnur zamany» hususy kärhanasynyň serişdeleriniň hasabyna şu kärhananyň gurluşykçylary tarapyndan bina edilen d...

Dowamy »

727 0
Täzelikler, 1 year ago