Öter...

"ÖTER..."
Eý, dili-nadan, tekepbir bolma bul döwran öter!
Bakydyr ba:ry daragtyñ panydan bagban öter.

Gör, bu gün ebri-syýa elde şimşi:ri - desti-hat,
Erte mundan ak-gara her ne ebru-ba:ra:n öter.

Jem kylyp, mugtatlaryn diwan gurupdyr Şa-Senem,
Taýreder düýdi-hak Gökde, zeminden diwan öter.<...

Dowamy »

159 0
Köneler, 4 months ago


On üç

ON ÜÇ

Ýalançy sen - Azazylyñ ganjygy.
Görip sen - gäwüriñ haram doñuzy.
Gybatçy sen - jähennemiñ maýmyny.
Töhmetçi sen - Bafomediñ geçisi.
Ikiýüzli, arabozar eşek sen.
Ilki halymsyrap öten-geçene
Senuber ýalyny aldawa salyp
Arkasyna hopba bolandan soñra
Düşmän ýören mahluk rudap...

Dowamy »

257 4
Edebiýat, 4 months ago


Daşary ýurda ýaşamaga, işlemäge we okamaga gidýänlere maslahat!

DAŞARY ÝURDA GEZELENJE GITMEK ÝA-DA ÝAŞAMAGA GITMEK ÜÇIN
BILMELI ZATLARYMYZ
Başga ýurda wagtlaýyn ýa-da düýpli gideniñizde hökmany biläýmeli zatlar
Ilki bilen şu soragy özümize bermelidiris?
"NIRÄ WE NÄME MAKSAT BILEN GIDÝÄRIS?!"
Hiç ýerde-de akyp ýatan bal ýok diýlişi ýaly, her ýurtda ýaşamagyñam özüne ýetik kynç...

Dowamy »

314 1
Köneler, 4 months ago


Gazagystan türkmenleri

▶ GAZAGYSTAN TÜRKMENLERI

Gazagystanda ýaşaýan türkmenleriñ taryhy entek doly öwrenilenok. Biz Syrderýa ýakasyndaky raýonlaryñ türkmen halkynyñ ir döwürde ýaşan ýerleridiginden habarly. Şol ýerlerde Täze we Köne Guzystanyñ taryhy çeşmeleri, olatyñ paýtagty Ýañykent ýerleşipdir.
Oguzlaryñ döwletinde köp wagtlap salyrlar taýpasyn...

Dowamy »

329 1
Köneler, 4 months ago


Nury Halmämmedow: "-ÖZÜM HAKDA SAZYMDAN OŇAT AÝTJAK ÝOK" (hakyda)

Hormatly Prezidentimizin öz halkyna sowgat eden "Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy" atly kitabynda halkymyzyň dünýä halklaryna goýan belent sarpasynda milli aýdym-saz sungatymyzyň uly ähmiýetiniň bolandygyny beýan eden belli ýazyjymyz Nurmyrat Saryhanowyň "Şükür bagşy" atly powesti esasynda kinorežissýor Bulat Mansurowyň...

Dowamy »

213 0
Köneler, 4 months ago


Türkmen poetikasynda detektiw we taryhy obrazlar dogrusynda...

Garaşsyzlyk ýyllaryna ýaňy aýak basan ýurdumyzda ýagny, 1991-njy ýyllarda ýazyjy şahyrlaryň arasynda hem dürli wakalar sebäp boldy. Näme üçindir özbaşdaklygy islemeýänlerem boldyka?.. Meniň size ýetirjek meseläm bu ýagdaýlar dogrusynda däl-de, ýazylan eserleriň çapdan çykyşy we gozgalýan idealar dogrusyndadyr. Esasanam türkmen poetikasynda detektiw...

Dowamy »

300 0
Köneler, 8 months ago


B. Gerey we onuñ terjimahaly (oz yazgysy boyunca)

Men 1943-nji ýylda Türkmensähranyñ merkezi bolan Kümmetgwuzda bir garyb maşgalada dünýä indim. Atam Begmyrat Stalynyñ gyrgynçylyk salan ýyllarynda ýanalyp başlanýar. Ol 1932-nji ýylda üç sany ýoldaşy bilen bilelikde bir ýaragly çaknaşykda zalym hökümetiñ ýaragly güýçleriniñ tarapyndan ñehid edilýärler. Şondan soñ, täze durmuş guran ejem-kakam birnä...

Dowamy »

327 0
Köneler, 9 months ago


Parzydepe barada 2

PARZDEPE (dowamy)

♣"PARZDEPE"
gadymyýetin yany.
XX asyryn ortalarynda baslap g.o d.g Turkmenistana toplumlaýyn arheologik ekspediyasy (GTATE)tarpyndan enceme galalar solaryn hatarynda ilatyn arasynda Parzdepe ady bn belli bolan gala hem hasaba alynyar. Nusay galasy bn dowurdes hasaplanyan bu galanyn alymlaryn caklamakla...

Dowamy »

326 0
Köneler, 9 months ago


Parzydepe barada

♣GADYMY ŞÄHER PARZDEPE

2016-njy yylyn 13-nji yanwarynda Ahal welayatynyñ kopetdagyn eteginde acylan "Parzdepanin"usti acyldy. Gadymy dowurlerde osen ekerancylygyn kamil suwarys ulgamynyñ bolandygyna sayatlyk edyan sudurlar bar. Bu yerde kariz gazmagyn ince tilsimleri ussatlyk bn ele alan meshur ussalaryn birnacesi nesilleri yasapdyr...

Dowamy »

353 0
Köneler, 9 months ago


Dehistan meniň Watanym!Dehistan meniň watanym!Gözel ýurdumyzyň gadymylygyny ap-aýdyň subut edýän birnäçe döwletler we şäherler ýar. Olaryň naýbaşysy bolsa, Dehistan başgaça Maşat - Misseriýan säheridir. Dehistan ýurdymyzyň günorta-günbatar sebitleri (Gyzyletrek) öz içine alýar. Bu at biziň eramyzdan öň şu ýerlerde ýaşan Dah...

Dowamy »

254 0
Köneler, 9 months ago


"Gelnime" ShO

GELNIME

Neneňsi söýýänmi soraýaň ýene,
Başyna täç edende dünýämiz Güni.
Hatarlap goýulsa söýgi gatlagy
Sen bolarsyň, basganjagyň çuň - düýbi.


Aýdaýyn nämäni söýgülim saňa
Ene-atamy täç edeňde başyňa.
Şol sebäpli olar senden beýikdir,
Şol sebäpli saklap ýörün başymda

Dowamy »

211 0
Köneler, 10 months ago


Sh. Orazmuhammedow "***"

Zol ýoluna janly aýdyp bu daýy,
Para bilen yrjak bolýar Hudaýy.

A. Annaberdiýew


Ýene şol kesele duçar boldy baý...
Gazanýar,
Salynýar, beýikden-beýik.
Maşynlary wazlaşyp dur, howluda
Baýlygy bolmaýar egniňe geýip.

Hudaý ýoly - berýär eken baý aga,<...

Dowamy »

333 0
Köneler, 10 months ago


"Edebiýat we sungat" muşdaklaryma çagyrýarys.

Hormatly agzalar siziň ähliňizi edebiýat we sungat akkaundymyza çagyrýarys. Ol ýerde häzirki döwrümiziň we geçmişiň gatynda öçmez yz galdyran edebiýatçylarmyzyň we sungat işgärleriniň naýbaşy eserlerini, sungat älemi bilen bagly islendik gollanmalary size ýetireris. Häzirki döwrüň we geçmişiň iň zerur öwrenmeli işlerini size ýetirýäris.

Dowamy »

314 0
Köneler, 1 year ago


Täze pikirler

ÇEPER EDEBIÝAT* Biziň döwrümizde adamlar ähli zada baha kesip bilýärler, ýöne hiç zadyň gadryna ýetenoklar.

* Oñat bolmaklyk ~ bu öz-özüň bilen ylalaşykda ýaşamaklygy aňladýar. Adam öz göwnüni hem ýok etmäni başarýar. Kä wagt biziň ölen diýip hasaplaýan zadymyz, entek köp wagt ölmegi islemeýär. Her kim...

Dowamy »

337 0
Köneler, 1 year ago


Öwrülýär (goşgy)Öwrülýär.

Gözlerin ýumanda bir ajap gözel,
Görülmedik hijem bolmandyr dözen,
Şeýleräk waspy bar ýüzünde ozal
Ýerden Aýa ugrap şöhlä öwrülýär.

Yadym ýok aňymda, dury kellämde,
Ýada düşer ýöne keşbiň bellämde,
Saňa meňzär bahar-ýazy ellämde,
Bir ajap saz ýaly owa...

Dowamy »

308 0
Köneler, 1 year ago


Atatūrkūñ terjimesi

Hakikat Nerede ?

Gafil, hangi üç asır, hangi on asır ?
Tuna ezelden Türk diyarıdır.
Bilinen tarihler söylememiş bunu
Kalkıyor örtüler, örtülen doğacak,
Dinleyin sesini doğan tarihin,
Aydınlıkta karaltı, karaltıda şafak
Yalan tarihi gömüp, doğru tarihe gidin.
Asya'nın ortasında Oğuz oğu...

Dowamy »

449 1
Köneler, 1 year ago


Dunyadaki tasinlikler yada ilkinjiler barada

Ginnesin rekordlar kitaby ilkinji gezek 1955-nji yylda cap edilyar.
* * *
Ilkinji magnitofon satuwa 1948-nji yylyn 27-nji yanwarynda cykaryldy.
* * *
Ilkinji aynegi hytaylylar ulanypdyrlar.
* * *
Adam yuregi bir minutada ortaca 59-61 gezek, yylda bolsa 36800000 gezek uryar.
* * *
1995-nji yyld...

Dowamy »

889 0
Köneler, 1 year ago


Senagat banky turkmenistanda yylyn banky boldy we onun goterimli goyum hyzmatlary.

"Senagat" paydarlar tajircilik banky "Turkmenistanda yylyn banky - 2016" diyen dereje bilen sylaglandy. Turkmenistanyn kredit edarasy seyle dereja "Financial Times" toparyna giryan belli maliye neshiri "The Banker" tarapyndan Londonda guralyan "Bank of the Year Awards 2016" sylagynyn gowsurulysynyn yyllyk dabarysynda eye boldy.
"The Banker"...

Dowamy »

425 0
Köneler, 1 year ago


Kici we uly

Ullakan dunyanin kici adamsy,
Ozunden ullakan aladasy bar.
Sheyle aladasy derdi ynsana,
Onun yashaysyna bolyar hokumdar.

Ullakan adamyn kici yuregi,
Ozunden ullakan derdi goteryar.
Manysyz goryarde dushen gijani,
Yasayysda seydip, gunun oturyar.

Yone dunyanin hem yetik derdi ba...

Dowamy »

576 0
Köneler, 1 year ago


Bu yerde soygi bolmaz


XI
Ayjahan eytdi - beytdi bir ishjagaz tapyndy. Jelalam gowja ishe durdy. Umuman bularyn ikisem dowlete peydaly adamlar bolmaklyga jan edip islemage bashladylar. Ishleyan gunlerinden, ishlemeyan wagtlary nahili bolsada, ahli guni habarlashyp gecyardiler. Yone ishe girilmesi Ayjahanda taze bahanalary tapyardy. Kateler habar tutmalar j...

Dowamy »

679 0
Köneler, 1 year ago


Bu yerde soygi bolmaz


X

Jubutler dususdylar, ozlerem uly kuseg bilen, yone gyzlyk duygusy ahli zady caklendirdi. Name ucin uzak ayralygyn kusegi gyzda yokka, name ucin ol ozuni Jelaldan goramaga guyc gaygyryarka? Oglan nace jan etsede gyz ozuni ondan uzak tutyardy. Oglanyn janyna batmadyk hasiyet gyzyn gaharyny getirdi. Gaharyna guyc ulanmagy sayl...

Dowamy »

438 0
Köneler, 1 year ago


Bu yerde soygi bolmaz


IX

Howa gun dogmaka hem o diyen sowuk daldi. Baglaryn shahalaryna yany cyg berip, pyntyk yarmagyn ugrundadylar. Arassa howada hassalar ir bilen turup gezelenc edyardiler. Jelalam shu duzguni halamasa hem bu gun ir turdy we nameden bashlamalydygyny oylandy. In sonky dushushyk ucin Jelal jany teni bilen tayyarlyk gordi . Bu dus...

Dowamy »

447 0
Köneler, 1 year ago


Bu yerde soygi bolmaz


VIII

Gun dogsada yanwar howasyny kan howany yyladyp bilenokdy. Yogsam diyersin, asman edil chuyshan gozi yaly dup-durydy. Howa sowugam bolsa towerek diysen hereketlidi. Shaherin "Garbaty" koprusinden owrulyan Mashynlaryn bugy Sakarcage yolunda birneme hayallayardy. Bu yol uly bolmasada ulag gatnawy yeterlikdi. Yolun gapdalyn...

Dowamy »

657 0
Köneler, 1 year ago


Bu yerde soygi bolmaz


VII

Name ucin soyguden doly suyji gunler az bolyarka? Ya dine bu zatlaryn aladasyz gecyanligi ucindir. Ya ahli zada goz yetirmek ucin sol one surulyan pelsepanin bashyna dusmegine garashmalydyr.
Hakykatda dertli gunler bashyndan agyr gecsede, suyji gunler yaz yagyshy deyin diysen tiz gecyandigine, Jelal bashyna dushen...

Dowamy »

414 0
Köneler, 1 year ago


Bu yerde soygi bolmaz


VI

Jelal oylani arka atyp ogrynca hassahanadan ayryldy. Hassa otagyndaky ayallaryn kagyza yazyp beren salgylary esasynda yola dusdi. Demir yoly syryp ilkinji salga bardy. Birinji baran dermanhanasy garasan netijesini bermedi. Yene basga dermanhana... olam seyle, basgalaram, sol bir yagdayda, soralyan derman, ya duybunden yok,...

Dowamy »

612 0
Köneler, 1 year ago