Erkinzona.com

Salam oglanlar we gyzlar!

Täze saýt açyldy erkinzona.com. Saýtda her gün täze gyzykly suratlar, wideolar, fläş oýunlar goýulup durýar. Hemmäňize garaşýas!Dowamy »

1067 1
Köneler, 10 years ago


Nebitgaz firmalar

Salam Talyplar agzalary !

Men dostumyn hayişi boyunça size yüzlenyarin, ol nebit we gaz injenerligini yakynda gutardy we nebit gaz ulgamynda iş gözleyar. Şonun üçin mana Türkmenistanda iş edyan daşary yurt nebit ve gaz firmalaryn atlary, firmanyn işleyan şaheri we firma hakynda maglumat (tel nomeri, e-mail ve nahili işgarleri işe aly...

Dowamy »

1296 5
Köneler, 11 years ago


Türkmençe subtitr yasamak

Oglanlar salam,
Daşary ýurt dilini kämilleşdirmek isleýänlere türkmençe subtitr ýasaýan programmany tanatjak. Programma gaty kiçi we iki minudyň içinde doly öwrenýäňiz. Birinji programmany indiriň
Soň start menýudan/programmalardan/SubResync-e giriň. Ol ýerden öňden bar bolan subtitr faýlyny açyň. We sekuntlara göre kinonyň sözleriniň...

Dowamy »

1206 3
Köneler, 11 years ago


Awaza strategiki maksatnamasy

talyplar salam..
Menden size haýyş bar. eger guruljak awaza şäherçesiniň ýada aşgabat şäheriniň strategiki maksatnamasy sizde bar bolsa meniň bilen paýlaşyp bilersiňizmi?
men economy.gov.tm adresinden ulandym. başgarak çeşmelerden bolsa has gowy
saglygyňyz,

Dowamy »

989 1
Köneler, 11 years ago


Siziň pikiriňiz?

oglanlar salam. aşakdada taze kanal barada yazgylar açylan, yöne menin okan bir habarymda taze kanaly açanlarynda şeyle sorag yüze çykypdyr. Kanalda klip zat gorkezen wagtlarynda günbatar stilindemi yada türkmen stilindemi giyinsinler diyip. Son şeyle karara gelenler. Oglanlar günbatar stilinde geynip bilerler yöne gyzlar türkmençe giyinmeli diyipd...

Dowamy »

1356 21
Köneler, 11 years ago


Gaz bahalary belli boldy

Taze yylda in gowy habar. 2009dan başlap orsyyete satylyan gazyn mün metr kubynyn bahasy 340 dollar bolar. turkmenistan gazyn mün metr kubynyn bahasyny 150 dollardan 340 dollara çykardy. Buda turkmenistanyn ekonomiyasyna 2esse beygelder, sebabi turkmenistanyn esasy girdeyjisi nebit-gaz sektoryna baglydyr. Indi orsyyet turkmenistanyn in esasy hyzmma...

Dowamy »

1564 10
Köneler, 11 years ago


ösüş bar

oglanlar, men nokia jübi telefonunyn türkmençe manual-yny(gollanmasyny) tapdym.sizin bilen paylaşasym geldi. ine

Dowamy »

1787 3
Köneler, 11 years ago


Gol çekmedi

oglanlar! Berdimuhammedov, Aleksey Miller bilen Tagayevin ylalaşyklaryny kabul etmandir. Ylalaşyklarynda wapşe liçni gidyadi gazprom. Gazpromyn Milleri geçen yylam şu wagt gelip 2009-da gazy yewropa bahasyndan aljak diyipdi. Indam bolsa yenam giç gelip temany başga yere sowjak boldy. Miller geldi yone bizin turkmengazyn başlygy bahalary gepleşmed...

Dowamy »

1570 11
Köneler, 11 years ago