Çolaja obanyň sadaja gyzy

Çolaja obanyň sadaja gyzy.(goşgudan bölek)

Sen sähranyň güllerine meňzeşdiň,
Çolaja obanyň sadaja gyzy.
Gözlerimde galypdyr owadan keşbiň,
Çolaja obanyň sadaja gyzy.
Säherler oýanyp ýöräňde messan,
Şanyňa ýazardym ajap bir dessan,
Sen meniň şatlygym, sen meniň gussam,

Dowamy »

967 12
Köneler, 7 years ago


Söýgüm saňa...

salamagzalar gowumysyňyz ençe gün bäri talyplar normalny işlänok, ine bu gün girdi menem 1 ýazgymy paýlaşmagy makul bildim. Söýgüm saňa
Sen näme üçindir her gün hyýalymda janlanýarsyň,belki-de ol günden bäri senem meni ýatlaýansyň,hyýalyňda meni janlandyrýansyň ...Söýgä duşmadyk ynsan bu duýgyň aýralygyny bilýänem däldir, çünki...

Dowamy »

875 14
Köneler, 7 years ago


Solmadyk güljagaz...

Bu gün talyplara näme hakda ýazjagym hakda pikir edip otyrdym nämedir bir zat bilen siziň ünsüňizi çekesim gelipdi. Şeýdip, suw bir içeýin diýip kuhnýa baranymda burçda baňka salynan gyzyl hül hakda ýazmaly diýen pikir kelläme geldi. Dogry, dogry gül hakda güller biz gyzlaryň şatlygyna deň şatlanyp, gaýgylanan günlerimizde hem bizi begendirýän kiçi...

Dowamy »

691 7
Köneler, 7 years ago


Real-malago oýny hakynda

salam talyplaryň agzalary siziň bilen göni aragatnaşykda REal-Malago oýny oýnuň 13 minudynda hasap 0:0 siziň pikiriňizçe kim utarka. meniň pikirimçe real utýar 3:0 ýada 4:1 hasabynda emma oýun bu hasapda gutarmadyk ýagdaýynda hem real utýar diýip biljek

Dowamy »

786 38
Köneler, 7 years ago


Aşgabadyň gözel ýerlerine syýahat

salam hormatly agzalar, gowmusyňyz sizden sorajak käbir zatlarym bar Aşgabatda okaýan ýada ýaşaýan talyplar dogrusyndan soňky gezek aşgabat şäherine 23-24-nji fewralda baryp gaýtdym. toýa 1 günlik. Umuman her gezek Aşgabada baranymda bir iş bilen barardym, ine bu gezek ýörüte aýlanmaga gitmegi meýilleşdirýäs. Gyşky açylan olimpýa oýunlary işleýärm...

Dowamy »

724 6
Köneler, 7 years ago


Jetligiň sebäbi.

J
Salam agzalar ,men size bu gün bir täsin wakany gürrüň bermekçi ýagny it bilen pişigiň jetliginiň sebäbini düşündirmekçi.
Baryp-ha, gadym wagtlar it bilen pişik ýegre dost bolupdyrlar. Ömürboýy şeýle ýagdaýada galjaklygyna kasam edipdirler.
Olar ençeme ýyllar erkinlikde, agzybirlik...

Dowamy »

699 8
Köneler, 7 years ago


Gardaky yzlar...

Gardaky yzlar.
Annagözel eje irden turanda endam-jany owum-döäüm bolup, bili ýazyp gelýärdi. „ Wah, wah-eý“ diýip,ol hyrçyny dişledi. „ düýn odun aýranymda bilimi bijaý gypjyndyrypdyryn. Suw äkelip, doktora gitmesem bolmaz“ol bir eli bilen bilini tutyp ýatan ogluny yralady.
-Sary jan, aý Sar...

Dowamy »

939 19
Köneler, 7 years ago


Gelin-gyzlarymyza baýramçylyk gutlaglary

Salam hormatly agzalar, gowumy ýagdaýlaryňyz ençe wagt talyplara hem gelip bilmedim , käbir ýagdaýlara görä, bu gün gelin-gyzlaryň iň söýgüli baýramy ýagny öz baýramy menem bu gün talyplara gelýän gyz agzalarymyzy gutlamak maksady bilen geldim.
Gyzlar,gyzlar siz dünýäniň bezegi,
bu dünýeden dünýe bolarmy sizsiz,
Asmanyň-zemin...

Dowamy »

1354 3
Köneler, 7 years ago


Talyplara MARYDAN girýän bar bolsa...

salam hormatly agzalar, sizden uly bolmadyk bir haýyşt bar ozal 1 merdanyn hem aýdyshy yaly futbol oynuny welayatlarda gurnamak gerek. yagny Mary welayatyndan giryan agzalar bilen TDEI-nin talyplarynyn arasynda oyny gurnasak oran onat bolardy. bu hakda 1merdan has kopurak alada etyar. sheylelikde meň adymdan jigim oýnasa, ýene ýegen agza galan Mar...

Dowamy »

864 17
Köneler, 7 years ago


Merw-Şagadam 3:0

salam talyplar komuň agzaalary men bu gün fotbol boýunça ýurdumyzyň çempiýonlygy almak ugryndaky ýaryşlary başlady. düýn Marynyň Merw komamandasy bilen Balkanyň Şagadamy duşuşdy. hasap 3:0 ýer eýeleriniň utyşyna eýe boldy. ilkinji topy merwiň täze satyn alan oýunçysy Parahat açdy. soňra Umit hasanow hasaby 2:0 ýetirmegi başardy. 2-nji taýmda hem ý...

Dowamy »

583 3
Köneler, 7 years ago


Jenifer Lopez hakda bilýän bolsaňyz

salam Hormatly talyplar com-uň agzalary Dünýä bellli aktirisa we bagşy Jenifer Lopez ardan çykypdyr ýagny 1-nji äri tarapyndan öldürilipdir diýäler bu hakda bilýän bolsaňyz aýdaýyň. Jenifere şeýle bir gynandym düýn bu habary eşdip gözüme ýaş aýlanyp gitdi. sizem bilýän zadyňyzy ýazaýsaňyz.

Dowamy »

991 16
Köneler, 7 years ago


Hepdäniň owazy 12-nji fewralda.

Salam talyplar com-yň agzalary geliň bu hepde-de Hepdäniň owazynda 7-lige çykan bagşylar bilen tanyş bolalyň geçen hepde hem Talyplar işlemändigi sebäpli maglumat berip bilmedim bu hakda. Geçen hepde-de diňe 1-nji ýeri alan bilen tanyşdyraýjak ol hem Hemra Rejebow „ Dyza Çökeýin“ aýdymy bilen birinji ýer aldy. Bu hepdäň 7 ligine çykan bagşylar şul...

Dowamy »

898 2
Köneler, 7 years ago


Kakamjan senem bolsadyň

Salam talyplar com-uň agzalary men bu günem siz bilen ýene bir ýazgymy paýlaşmagy makul bildim. ( bir haýyşt üçin ýazypdym)
Kakamjan senem bolsadyň...
Bu günem adatydakylar ýaly günleriň biri ýalydy. Emma seniň bizden giden güniň bolup galjagyny bilen bolsadym wah, onda seniň birje iň wajyp arzuwyňy hasyl etmäge be...

Dowamy »

1134 21
Köneler, 7 years ago


Biwepa bolmaň!

salam talyplar com-uň agzalary men siz bilen ýene 1 oýlanmamy paýlaşasym geldi.
BIWEPA BOLMAŇ!
Sen hakda ýatlamalary şunça unutjak bolsam-da , emma hiç başarmadym. Emma men haýran galýan sen meni nädip, unudyp bilýäniňe, wah sendäki ol güýç mende hem bolan bolsady. Onda bu sözleri men däl-de sen maňa ýazmaly bolardyň. Bud...

Dowamy »

1696 31
Köneler, 7 years ago


Barsa-Real

futbol bu sportyn in gyzykly oyunlarynyn biri. ine bu gunem Katolanýaň Barsa we madrit şäheriniň Real Mm komandalary duşuşdy. çyndanam ähli oýunlar hem bu 2 komandaň oýny ýaly gyzykly bolsady, ol has oňat bolardy. oýun başlady.hasap 39-njy minutda 0:0 emma oýuny şu wagta arsa has oňat oýnaýar galanynam ýetirip duraryn

Dowamy »

1639 90
Köneler, 7 years ago


Hepdäniň owazy 22-nji ýanwarda

Salam hormatly agzalar! Men bu gezekki ýazgymy her hepdäniň ýekşene güni Türkmen owazy teleýaýlymyndan goýerilýän „ Hepdäniň owazy“ gepleşigi hakda ýazmak isleýän. Bu gepleşik biziň ildeşlerimiziň söýgüli gepleşikleriniň biri bolup,öz söýgüli bagşylarymyzy Hepdäniň owazynda görüp bilýäris. Bu hem biziň özümize bagly her hepdäniň 1-2-3-nji günleri...

Dowamy »

949 10
Köneler, 7 years ago


Hayysht komek edayinda!!!

salam agzalar maňa siziň kömegiňiz gerek www.gmail.ru saýt açjak bolýan weli hiç bolanok, ol tölegli saýtmyş ol hakda bilýän bolsaňyz ýazaýyňda ol her aý girmeseňem pul iýýärmiş bu dogrumy? maňa diňe registrasiýa gerek ertir.com-a hem agza boljak bolýan weli gmail.ru adres soraýar maňa siziň kömegiňiz gerek eger açyp bilýäniň bar bolsa maňa kömek...

Dowamy »

780 8
Köneler, 7 years ago


287-nji ýazgy ýene seňki friendship seň adyňdan dostjan

salam agzalar! men size koplenç öz ýazgylarymy ugradardym, emma bu goshgy men ýazgym diyip kabul etmäňde, dostumyz friendship agzaňky diyip hasaplaň
Öýtme!

Ýetmezňe urnaň bolmasam,
Bagtyňa gurban bolmasam,
Toýuňda porhan bolmasam,
Bolasym gelmeýändir öýtme!

Sataşsaň tirkäp baldyzyň,...

Dowamy »

610 4
Köneler, 7 years ago


Hyýalymdaky şazadam

Hyýalymdaky şazadam.
Söýgi bu ynsanyň başyna hiç hili duýdansyz gelýän inçe duýgylaryň biri. Ajaýyp duýgylaryň beýgi meniňem ýüregime girmegi başardy.
Hawa men ony hakykatdanam çyn ýüregimden söýdim, biziň tanyşlygymyza kursdaşymyň toýy sebäp boldy. Toýdan çykyp,gyzlar bolup paýtagtymyzyň owadan ýerlerine gezelenç etmek bizi...

Dowamy »

1659 48
Köneler, 7 years ago


Söýdi ýürek neýlesin

ýüregimden söýýän sözi gaýtalap,
ençe gezek saňa aýtmaga geldim
emma ol sözleri aýtmakda bolsa
Ezizim men senden has ejiz boldum.
gyz ýüregi howlukmady alňasap,
ol seň sözleriňe garaşjak boldy
Wah emma senden bolmady jogap,
Ýenede ol seni unutjak boldy.
Unutmagy başarmady...

Dowamy »

1074 17
Köneler, 7 years ago


Zar etme!

salam talyplar comyn agzalary men oz duzen yazgyglaryny zol-zol size yetirip duryan ine bu gunem size taze goshgymy yetiresim gelyar. men mana bu sozleri gyz bolu yazmak kyn emma yuregimden cykdy men soyaydim oytyan. Zar etme!
Owadan gara gözleriň,
Şirin deý saýran dilleriň,
Men a...

Dowamy »

827 15
Köneler, 7 years ago


Baýramçylyk gutlaglary

Salam Talyplar comuň agzalary siziň ähliňizi ýetip gelýän 2012- nji täze luw ýyly bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Täze ýyl her bir türkmen ojagyna bagt getirsin. Okaýan talyp agzalarymyza okuwlarynda uly üstünlik arzuw etýän, işleýän agzalara täze ýylda has belent derejelere ýetmegini arzuw etýän, goý 2011-nji ýylda ýetilmedik arzuwlarymyza täze 20...

Dowamy »

1527 7
Köneler, 7 years ago


Ýatlama emma doly däl

Ýatlama
Ýürek seni unutmagy başardy,
Dolanma söýgüňe sen zaryn aglap,
Hany ol gün aglatmagy başardyň,
Ajy sözler bilen ýüregim daglap…
Bu gün ýürek saňa bakyp sözleýär,
-Nädip indi maňa dolanyp bilýäň,
Hany maňa ornuň ýok diýen sözleň,
In...

Dowamy »

984 22
Köneler, 7 years ago


Bäsleşik yglan edeliň ertir we talypar com arasynda

salam talyplar komyň agzalary!Geliň ertir kom we talyplar komyň arasynda bäsleşik yglan edeliň. Meselem arada öň oglanlar futbol oýnap ýaryşypdyrlar. bu gezek gyzlaryň arasynda ýa-da umumy bäsleşik yglan edeliň bäsleşigiň şertini agzalara görä oýlap tapalyň.
Sizem öz pikiriňizi aýdaýsaňyz.

Dowamy »

885 14
Köneler, 7 years ago


Ölisini sylan beg bolar

Bu gün Türkmenistanyň ilkinji Prezidenti Saparmyrat Ataýewiç Nyýazowyň aradan çykan güni. Wagt örän çalt geçýär göräýmäge bu dünýäde elmydama galaýjak ýaly weli, emma şlim bu ähli adamyň başynda bar. Türkmenlerde bir pähil bar ölisini sylan beg bolar.
Goý ilkinji Prezidentimiziň ýatan ýeri ýagty jaýy jennetden bolsun!!!

Dowamy »

1174 28
Köneler, 7 years ago