Söýgiň duzyly kofesi.

Ol gyzy bir oturluşykda görüpdi. Gaty owadan gyzdy. Hemme oglanlar onyň bilen tanyşjak bolýardy. Oturluşyk gutaranyndan soňra ol gyzy kofe içmäge çagyrdy. Gyz oglany tanamaýardy. Oňa kän ünüs hem bermändi. Emma oglanyň eden teklibine näziklik bilen bolýar diýdi. Olar köçäniň gyrasyndaky çaýhanada kofe içmek üçin oturdylar. Emma oglan gyzyň ýanynda...

Dowamy »

1023 13
Köneler, 7 years ago


Merw-altyn asyr 2:1

bu gün Marynyň Merwi bilen altyn-asyr komanda oýnady Maryda. Marynyň Merw futbol komandasy 2:1 hasabynda ýeňdi. Merwden Ýusup Orazmuhammedow saldy 2 sini hem , Altyn asyrdan hem Döwlet Ataýew. şeýlelikde ýene hem Merw öňdeligini saklady. öňe merw siz hökman türkmenistanyň çempiýony bolmaly. hehehe

Dowamy »

580 3
Köneler, 7 years ago


1merdan uzak ýaşa!


Elmydam durmuşyň şadyýan bolup,
Bagtyň daş ýaryp ýaýrasyn ile,
Goý,talyplar öz gutlagyn ýetirip,
Gutlasyn Merdany doglan gün bile!

Hormatly talyplaryň iň hormatly, köne we aktiw agzalarymyzyň biri bolan 1merdan sizi bu günki 25 ýaşyňyzyň dolmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.1 merdan müňlerçe gül bar h...

Dowamy »

1623 43
Köneler, 7 years ago


Iň ýakyn hossarlarymyzyň jany sag, başlary dik bolsun!

Salam talyplaryň agzalary men bu gün size ýene ýazan bir ýazgymy hödürlemegi makul bildim. Joramyň haýyşdy boýunça ýazdym, siz bilen paýlaşmagymyň sebäbi ýene bir gezek özümizde bar bolan howandarlarymyza buýsanyp, begenip ýaşamalydygyny aýtmak isledim.
Kaka -dünýäde bize iň yakyn bolan ynsanlaryn biri. Muny ahlijamiz bilyan bolsak gerek. D...

Dowamy »

1265 34
Köneler, 7 years ago


Jemka91 doglan güniň gutly bolsun, uzak ýaşa!

hormatly talyplaryň agzalary , bu gün gyzykly futbol güni bolup durka 1 agzaň doglan günidigine gözüm düşdi we derrew tema açaýyn diýip, tema açyşym hany bu agzamyzy doglan güni bilen gutlalyň onda.
jemka91 dünýädäki iň süýji, iň gözel azuwlar size ýar bolsun!
bu gün seniň doglan güniň
süýji arzuw besläp menem
gutlaý...

Dowamy »

1601 60
Köneler, 7 years ago


Admine ýüzlenme!!!

salam hormatly admin size ýüzlenmäm bar, nirede bolsaňyzam kyn görmän işiňizi taşlap talyplara geläýiň. bu ýeri başyna ýumurlyp barýara, azajygam bolsa seredäýiňdä hä,käbir açylýan boş temalara seredäýiň, ýa-da hapa sögünýän agzalary banlaýyň. normalny tema açyp bilmegi başarmaýan bolsa banlaýyň bu siziň çep eliňizden gelýärä. gaýrat ediň sizden ul...

Dowamy »

1206 46
Köneler, 7 years ago


Wip doglan güniň gutly bolsun uzak ýaşa!

salam talyplar agzaň adamlary gowumysyňyz,ine bu gün biziň iň aktiw agzamyzyň bir bolan wip boý agzaň doglan güni geliň ony gutlalyň onda. ilki özüm başlaýaýyn: wip doglan güniň gutly bolsun uzak ýaşa!
bujagaz goşgyda menden saňa sowgat bolsun!

$u pursat beygeldi 0mrun 1 gadam.
şol gadam mydama bagtly b0lsun!
D...

Dowamy »

1326 45
Köneler, 7 years ago


Doglan güniň gutly bolsun karat agza!

salam hormatly agzalar bu gün ine biziň täze agzalarymyzyň biri bolan karat agzaň doglan güni, geliň onuň doglan günini gutlaýalyň şu ýerde. hawa karat agza sizi doglan güniňiz bilen gutlaýan uzak ýaşa!
doglan günde süýji arzuw ediler
ol arzuwlar maksadyňa ýetirer!
ýene bir gezek uzak ýaşa.

Dowamy »

944 21
Köneler, 7 years ago


Tema açmak ýoň boldaý käbirlere

salam talyp komçylar ýazgyň adyndan belli bolşy ýaly talyplarda tema açmak hakynda. bu günler biler bolsak eura-2012-iň oýunlary gidip ýör, agzalaryň köpüsi bu oýnuň prognoz ýaryşyna gatnaşýar diýsem ýalňyşmasam gerek.
temany açmak bilen aýtjak bolýan zadym, käbir agzalar gelip ýönekeý zatlar hakda tema açýalar, şu ýaryş azalýança, eger müm...

Dowamy »

928 18
Köneler, 7 years ago


Portugalýa öňeeeeee

salam agzalar inede Portugalýa-Germaniýa oýnu başlandy geliň onda bu ýerde gysgajyk futbola seredeliň. oýun inede başlady Real M Özil Ronaldo garşy hehehhehhe

Dowamy »

678 10
Köneler, 7 years ago


Salam türkmene degişli maglumaty tapmaga kömek edäýiň

hormatly agzalar sizden bir haýyşt aradaky salam türkmen agzasyna degişli maglumaty nireden alyp bolýara , şol hakda ýazaýňyda linkini ýazaýyň haýyşt mende şu maglumat bar emma tapyp bilemmokda.
Ýaryş barada:
Bu bäsleşik güýmenje hemde siziň talantyňyzy ýüze çykarmak üçindir. "SalamPhoto" adyny alan ýaryşmamyzda esasan "SalamTurkmen"...

Dowamy »

739 5
Köneler, 7 years ago


Idealman doglan güniň gutly bolsun!

salam hormatly agzalar, ine bu gün ýene bir agzamyzyň ýagny temaň adyndanam belli bolşy ýaly idealman92 agzamyzyň doglan güni. hormatly agza sizi bu günki doldurýan täze ýaşyňyz bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Uzak we manyly ýaşaň! elmydama talyplary açanymyzda siziň oňat temalaryňyz bezäp dursyn. hany onda tosta başlaweriň agzalar.
doglan...

Dowamy »

1266 35
Köneler, 7 years ago


Merw çempiýon bolmagyňy arzuwlaýan

Marynyň merw Futbol topary türkmenistanyň çempiýony uguryndaky oýunlarda jemi şu wagt 11 oýun oýnap, 8-oýunda ýeňip 3 0ýunda deňe-deň boldy. talyp sport-merw 1:1 şu günki bolan oýun bula, talyp sportuň ýerinde bolan.
umuman bu ýyl Merw örän oňat oýnaýar. bu hakda 2-nji iýunda bolan oýun ýagny Merw-ahal oýun hem şaýady 2:0 hasapda Merwiň ut...

Dowamy »

591 6
Köneler, 7 years ago


Nesibämde ýok ekeni

Gowuşmadyk arzuw,başa barmadyk söýgi, şeýle ahwallar hakda ozalam birnäçe wakalar eşiden bolsaňyz gerek.
Aşyk,öz magşugy üçin ähli zada kaýyl, sebäbi aşyk ýigidiň kalbynda söwer ýaryna bolan päk söýgi möwç urýar. Oň bar arzuwy öz magşugyny bagtly edip,oň bilen eşretli durmuşda ýaşamak. Ol öz geljekki ykbalyny söwer ýarsyz göz öňüne getirip b...

Dowamy »

1155 36
Köneler, 7 years ago


Ejeleri söýeliň ...

Eje sözi sögünçlerde yoñ bolup,
Gaplapdyr dünýäni misli bir duman.
$eýle sögünçleri ulanýanlaryñ,
Eje söýgüsinden edýärin güman.
|
Ejelermiz mydam howandar bolup,
Bizi ulaldýarlar söyüp, apalap.
Neneñ onsañ eje diyen sözi biz,
Sögünçlerde ulanýarys hapalap.
|
Olary deñeýäs mukad...

Dowamy »

887 13
Köneler, 7 years ago


Bu galan ömrümde diňe seni söýmek isleýän...

Bu galan ömrümde diňe seni söýmek isleýän...
Durmuş dowam etýär her güniň özboluşly bir täze wakalary, özgertmeleri bar. Dünýäde bu gün göreniň erte ýok bolup barýar. Çünki tebigatyň ýaradylyşy şeýle. Bize käte az wagtda tanaýan adamlarymyz hem ýakyn bolup görünýär. Olaryň biz hakda etýän aladalary, daşymyzy gurşap alýan duýg...

Dowamy »

1889 38
Köneler, 7 years ago


Janymyz sag bolsun,başymyz dik!

Salam gadyrly agzalar men ençe gün araňyzda gelip bilmedim indi hem haçan geljegim belli däl, emma bu gün talyplara girmegi makul bildim. täze ýazan ýazgymy paýlaşmak isledim.
Durmuşda eden arzuwyna ýetmek üçin her adam yhlas edýär, çünki arzuw adama ýaşamaga, durmuşa düşünmäge kömek etýär. Biziň her birimiz durmuşda gazanan üstünliklerimi...

Dowamy »

802 5
Köneler, 7 years ago


Real -Sewilýa

real sewilýa oýnuň birinji taýmy Ronaldonyň salan topy esasynda 1:0 tamamlandy. 37-nji mintudaky Ronaldoň depen jerime urgusy has üýtgeşik boldy. 2-nji taýmda Benzamen 2 gol saldy yzly-yzyna şeýlelikde şu wagt Real ýeňip gelýär. Oýnuň 57-nji minutynda şu wagta 3:0

Dowamy »

607 2
Köneler, 7 years ago


Sen garrama eje jan.

Sen garrama ejejan.
Eje-sözi biziň ählimize tanyş bolan iň ýakymly, iň mylaýym bize durmuşda iň gerekli adama ýüzlenilýän sözümiziň biri. Çaga dil bitende hem ilkinji bolup bu sözi aýtýar diýsem ýalňyşmasam gerek.
Eje seniň bu gün doglan güniň, saňa näme sowgat aljagym hakda pikir baryny ýüwürtdim, men her ýyl siziň doglan güniňize bi...

Dowamy »

791 4
Köneler, 7 years ago


4/1 Final oýunlary

Bu gün eura ligaň oýunlaryndan bawariýa we real m komandalar duşuşýar. meniň pikirimçe oýun gyzykly bolar diýip umyt edýän çünki ikiside gowy komanda menä haýsyna bolet etjegimem bilemmok ikisem söýýän komandalarym, ertirem Çelsi-Barsa bar menä munda Çelsiň tarapynda bolmakçy. bu günem umuman Realyň tarapynda boljak çünki meniň bu komanda-da söýýän...

Dowamy »

638 6
Köneler, 7 years ago


Barsa-Getafe näçe -näçe bolarka?

bu gün Barsa -Getafe duşuşýar oýun başlady. Komandalaryň taryhyna göz aýlasak, bu oýundan öň Getafenyň utuşy esasynda 1:o tamamlandy. bu günki oýunda Getafenyň utmagyna garaşýan. Iň bolmanda Getafe deňe-deň oýnasada bolýar, çünki Realjanyň çempiýony bolmagy üçin Barsaň utulmagy gerek. hasap 12 nji minutda 0:0

Dowamy »

606 10
Köneler, 7 years ago


Real-Walensiýa

ispaniýanyň çempiýonlar ligasynyň ýene bir oýny gidip dur real we walensiýa hasp näçe näçe bolarka öz pikiriňizi aýdaýsaňyz futboljan köýerleri. bu wagta 0:0 hasap

Dowamy »

578 11
Köneler, 7 years ago


şahyrjyk uzak ýaşa!

salam hormatly agzalar bu gün ýagny 9-njy aprel güni biziň biz aktiw agzalarymyzyň biri bolan şahyrjygyň doglan güni. şahyrjyk uzak ýaşa görjegiň diňe gowluk bolsun, ýazjagyňam goşgy. talyplaryň sahypasyny ajaýyp goşgularyňyz bilen bezäp duruň! ýaşan ömrüňizde manyly,ajaýyp ýaşaň ! iň süýji arzuwlar bilen akylym1989

Dowamy »

734 11
Köneler, 7 years ago


Garypjan agza doglan güniňiz gutly bolsun!

salam talyplaryň hormatly agzalary bu gün talyplaryň aktiw agzalarynyň biri garypjanyň doglan güni. Garypjan doglan güniňiz gutly bolsun uzak ýaşaň!
doglan günde süýji arzuw ediler,
ol arzuwlar maksadyňa ýetirer!
arzuwlaryňyz hasyl bolýan ýyl bolsun!

Dowamy »

721 14
Köneler, 7 years ago


Saglyk hepdelige geçirilen ýaryşda

ählimmize mälim bolşy ýaly bu hepde bütin hepde saglyk hepdeligi diýilip yglan edildi. her ýylda däp bolup geçirilişi ýaly bu ýylam zenan mugallymlaryň arasynda geçirilýän ýaryş şu gün marynyň Merw stadiýonynda geçirildi. ýaryşa etrabymyzdaky 37 mekdepden zenan mugallymlaryň birnäçesi gatnaşdy. şeýlelikde ýeňil atletika 60 m ylgaw ýaryşda men 4-nji...

Dowamy »

517 4
Köneler, 7 years ago