Günleriñ bir güni hezreti Musa pygamber bir garyp adamy gördi. Egninde geýim gejim bolmansoñ, ýalañac halda guma gömlüp otyrdy. Ol bir yerdölede ýa$aýar eken. Hezreti Musa onuñ halyny görüp gynandy. Ol adam hezreti Musany görenden: -Ya, Musa! Sen meniñ hakyma bir doga kyl. Haktagala maña bir azajyk mal-dünyä bersin-diydi. Hezreti Musa onuñ ücin doga kyldy. Haktagala öz guluna baylyk berdi. Aradan birnäce wagt gecenden soñ, hezreti Musa Tur dagyndan ybadat edip, gaydyp gelyärkä, $äher halkynyñ üy$üp, $ol adamy süyrüp alyp baryanlaryny gördi. Hezreti Musa olardan: -Yeri, näme boldy? Näme ücin bu adamy ýakasyndan dartyp süreýärsiñiz-diýip sorady. Halk: -Bu adam icgi icip, sesho$ bolup, bir adam b.n dawala$yp, ony biajal öldürdi. Indi kasas almak ücin, jezasyny bermek ücin alyp baryarys-diydi. Görüp otursa, bu adam $ol hezreti Musanyñ doga eden ki $isidi. $onda Musa pygamber: -Ýa, Rebbim! Sen her kime özüne laýyk närsäni, injiginiñ göterjek zadyny beren ekeniñ, men yalñy $ypdyryn. Seniñ adalatyña gurban bolaýyn, meni bagy$la!- diyip, toba-tagsyr etdi.

Köneler, ynsan tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir