Salam agzalar we myhmanlar! Bilşiňiz ýaly, ynsanlar öz gowy/haýyr amallaryna görä meleklerdenem beýik mertebä çykyp bilýäler ýa-da erbet/şer amallarynyň netijesinde şeýtandanam pes mertebä düşüp bilýär, munyň Kuranyň "Tin" süresinde aýdyň beýany bar. Ynsanlar günä iş edip bilýärler. Onuň netijesinde ýa bu dünýäde, ol bolmasa-da hökmany ýagdaýda ahyretde jezasyny çekmeli bolar. Munyňam aýdyň beýany Kuranyň Zilzal süresiniň soňky 2 aýatynda bar. Men kän uzatmaýyn. Şu günä barada "iň agyr günä" ady bn hakykat1 hem açan ekeni. A men bolsa bilýän günälerimiziň ähli görnüşlerini ýazyp, olar we olardan goranmak barada maglumatlaryňyzy paýlaşmagyňyzy haýyş edýärin! Sag boluň!

Köneler, ata tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir