Salam agzalar we myhmanlar! Gitmäkäm kä zatlary siziň bn paýlaşaýyn diýdim-laý :) Şu piknik ýa gezelenç ýa şoňa meňzeş guramaçylyklar-a edýänsiňizdir aram-aram?! Şu ýagdaýda şolar üçin nähili taýýarlyk görýärsiňiz?! Şolar barada-da azyrak pikir alyşaýsak diýýärin! Aşakda öz tejribelerimi paýlaşmakçy, siziňem goşantlaryňyz bolsa has amatly! Sag boluň!

Köneler, ata tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir