Haýsy maýmynlarda ýatdan çykdy ýöne olaryň ýaşaýan ýeri Ýaponia (Japan). Köp maýmynlar topar bolup ýaşaýar. We her toparda bir erkek başlyk bolýar. Erkek başlyk topara gelende ol çagaly eneler bilen "söýüşmek" üçin aýal maýmynlaryň çagalaryny köplenç öldürýär.(çagaly ene kime gerek? çagaly maýmyn hemmişe çagasy barada alada edýär-söýüşmek barada däl) Ýöne Ýaponiýada ýaşaýan çagaly aýal maýmynlar çagalaryny halas etmek üçin kyn işi edýärler. Olar hemme erkek maýmynlar bilen söýüşýärler son çaga dogulanda, başlyk çagaň hakyky atasymy ýada ýokmydygyny bilmeýäni üçin çagany öldürmez diýip. Eneň gadyryny biliňler. Eger aýallar bedenini satýan bolsalaram belki olar çagalaryny başga "erkeklerden" halas etmek üçin edýändirler.

Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir