Täjiker atlaryny üýtgedýärler. Sowet zamanyndan we şol döwüriň kanunlaryndan daşlaşmak niýeti bilen, Täjigistanyň prezidenti öz adanyň "ow" goşulmasyny aýyrdy we adynyň Emomali Rahmon diýip tutulmagyny haýyş etdi. Mundan başga-da, Nowruz aýýyndan soň ýurtda dünýä inen hemme bäbekleriň atlary, täze kanuna görä ýazylmagy karar berildi. Ýurduň raýatlary hem ýuwaş-ýuwaş öz atlaryny "Rus" atlaryndan üýtgedip başlarlar. Belki biz hem mundan gorelde almalydyrys Name ucin diyseniz ow ya-da owa turkmene hem mahsus dal hem-de gelsenok meselem gonamcylykda koplenc merhumyn adyny owsyz yazyarlar ya-da aydaly belli sahyrymyza owy gosup gorelin Magtymguly Pyragyyew Magtymguly atamyzyn bar abrayini kiceltyan yaly name ucin diysen bu ow gosulmasi turkmene sonradan yelmenen Yillar gecsede ol yamalygyna galar ow we owa-nyn gelip cykysy Чей ты сын? ИванОВ сын. Чья дочка? ИванОВА дочка. Nahili bolmaly?! Manin teklibim Tmcilikde Kimlerden diyilip soralyar?pylanlardanmy? Myrat Mert-ler gyz bolsa li yagny Maya Meretliler ya-da erkek bolsa Myrat Meret gyz bolsa Maya Meretli familiyany hem şejere ady ya-da diňe şejere diyilse gowy bolar name ucin diysen Eger yalnysmayan bolsam latincede familiya diymek masgala diymek bolyar Sizin teklipleriniz begler we bikeler???

Köneler, agza tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir