Diñe mahabat hakda

Adamlar siziň näçeräk mahabat
goýanyňyzy sanamaýar. Olar
siziň galdyryp bilen täsiriňizi
ýatlaýar.
***
Mahabatdaky iň güýçli
element — hakykaty aýtmak.
Bill Bernbah
***
Olara hil görkeziň.
Mahabatyň iň gowy ýoly şol.
Milton Herşi
***
Kiçijek zatlar dogry mahabat-
laryň üsti bilen ulaldylýandyr.
Mark Twen
***
Önümleriňiz üçin
müşderi gözlemäň. Gaýtam
müşderileriňiz üçin, önüm
tapyň.
Ses Godin
***
Strategiýasyz döredijilige
sungat, döredijilikli strategiýa
bolsa mahabat diýilýär.
Jef L.Riçards
***
Akyldarlar ýaly pikir ediň,
emma adamlaryň
düşünjek dilinde gürläň.
Wilýam Batler Ýeýts
***
Mahabatsyz biznes garaňkyda
göz gyrpan ýalydyr. Sen näme
edýäniňi bileňde näme, daş-
töwerekdäkilere görünmese.
Stýuart Henderson Britt
***
Mahabat aýrara ýekeje
element tapmadyk
halatyň tamamlanýandyr.
Robert Flij
***
Pul tygşytlamak üçin maha-
baty goýbolsun etmeklik wagty
tygşytlamak üçin sagadyňy
duruzjak bolmak ýalydyr.
Genri Ford
***
Mahabaty alty ýaşly çaga
düşüner ýaly edip bilmeýän
bolsaň, onda şol zada heniz öz
üşügiňem ýetmeýänligidir.
Albert Eýnşteýn
***
Dünýäniň iň gowy
satuw usuly — gowy mazmun.
Markus Şeridan
DIŇE
MAHABAT
HAKDA
Taýýarlan: Saparnepes ATABAÝEW,
Balkanabat şäherindäki
daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp
öwredýän ýöriteleşdirilen
2-nji orta mekdebiň mugallymy.

www.alem.su

Bilim, Jupiter_Fire tarapyndan 8 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir