Adam bedenindäki öýjükler her 7 ýylda bir gezek bütinleý täzelenýär.
* * *
Ilkinji gezek surata düşürilende 8 sagat gerek bolupdyr.Şonda tebigaty surata düşüripdirler.
* * *
Biriniň ýüzüni ýada salmak üçin beýniniň sag tarapy ulanylýar.
* * *
Bedenimizdäki iň güýçli myşsa dilimizdir.
* * *
Hiç bir kagyzy 8 gezekden artyk iki epläp bolmaýar.
* * *
Meşhur kompozitor Bethowen soňky sazyny düzende gulagy eşitmeýän eken.

Bilim, Waharman tarapyndan 3 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir