Bir yaşuly dañdan şähere öz Siena maşynynda gelýär. Onsoñ ýoldan 5-6 sany yaş oglan we gyzlaryñ el galdyranyny görýär. Gel gel şu yaşlar durmasyn üşap dañdan bilen diyip olary ýaşuly maşynyna mündürýär. Keýpleri kök oglan gyzlar. Ilki bilen gyzlary düşürmeli yerde düşürýärler. Soñra oglanlary düşürmeli yere ýaşuly ýola düşýär. Soñra ýaşuly ýolda olardan soraýar:
- Ýeri yigitler yagdaylar nahili.
- Bir yigit "- Aý yaşuly yagdaylarmyza gül yaly".
- Ýaşuly nirden gelyaniz.
- Yene yanky yigit - Aý özüniz düşünmeli yaşuly yanymyzda gyz .
- Ýaşuly nämäni diyip sorady.
- Başga yigit - "Daçadan gelýäris geljek üçin taýynlyk göryaris" diyip, jogap berdi.
- Yene yaşuly düşünmediksiran boldy.
- Nämäniñ taýynlygy diydi
- Ýigitlerden biri - "Ýaşuly sizä hakyky türkmen ekeniňizä diýip" yzyny gülka ýazdyrdy. Aý biz geljegimiz üçin taýynlyk göryäs. Geljeki aýalarymyza gülki bolmazlyk üçin diyip ýenede yzyny gülkä yazdyryp goyberdi.
- Yaşuly olardan - Ol taýynlygyň içinde gyzlar bilen Är Ayal gatnaşygy hem barmy diýip sorady.
- Ýigitlerden biri - Ýaşuly ahyr düşünäýdiňo.
- Ýaşuly - Şeýlemi diyip jogap berdi.
Soňra:
- Ýaşuly ýene olardan - Ýigitler siza erkek ekeniňiz molodest diydi. Ýigitler muňa haýran galdy. Ýaşuly ýene öz sözüni dowam edip:
- Tüweleme onda ýaňky gyzlar hem öz geljegi hemde geljeki ärleri üçin taýynlyk görüpdirlera.
- Ýigitler - howa diýip jogap berdiler.
- Yaşuly ýenede - Onda siziň geljeki ayalyñyzam şeyle işler etmelida yagny şeyle zatlary edip sizin bilen durmuş gurmalyda.
- Bir yigit gülen boldy, ýene biri name diydi.
- Ýaşuly yene - Onda siziñ gyz doganlaryňyzam şeyle işleri etmelida.
- Ýigitler bu gezek - Ýok diýdiler onuň ýaly zat asla bolmaz diydi.
Onda yaşuly - näme üçin beýle işler edýärsiñiz? Olar hem biriniñ gyzy biriniñ gyz dogany.
Göz öñüne getiriñ. Siz şolaryň agasy yada jigisi! Indi siz gyz doganyňyzy ýa jigiňizi şeyle işleri etmegine ýol berermisiñiz ya-da şol yigidi näderdiñiz?

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir