Salam agzalar. Esasanam ertir 5-nji gun!(ertirem ishleseler dynch alysh 2 gun) Ine, bankirler we maliýe hakda degişmeler, sizi gysga wagtlyk aladalardan uzaklaşdyrýar. Materialdaky ähli ýagdaýlaryň toslama we hakyky adamlar ýa-da wakalar bilen tötänlikleriň tötänleýin bolandygy hem ahtimal.Bu yone toslanyp tapylan degishmejikler.Hany onda yoredik

***
Bankyň işgärler bölümine jaň ediň:
- Täze hasapçy gözleýärsiňizmi?
- Hawa! Köne hem.

***
Krizis wagtynda bir bankir beýlekisine jaň edýär:
- Nädip uklaýarsyň?
- Gowy. Çaga ýaly uklaýaryn.
- Bu nähili?
- Bu gün bütin gije agladym.

***
Meşhur alamat: pul iň ygtybarly banka salynmaly we iň ygtybarly karz almaly.

***
- Banklarymyz nanotehnologiýany üstünlikli durmuşa geçirýärler.
- Takyk? (Mysal uchin?)
- Goýumlar boýunça göterim derejeleri barha göze görünmeýär.


***
Tolgundyrylan işgär bank müdiriniň ofisine ylgaýar:
- Jenap Mudir,Kassirimiz ýitdi!
"Seýfe göz aýladyňyzmy?"
"Şonuň üçinem ol ýerinde gorunmez ..."

***
Paralel äleme gitmek isleýärin, ol ýerde banka bergim ýok.

***
Kiçijik şäherçede bankda ýangyn boldy. Ony söndürmek mümkin däldi. Düşündirişli ýangyn söndürijilerden: "Biz bergilerimizi üzmedik".

***
- Bankda geňeşçi bolup işe girmek islesem, rezýume näme ýazmaly?
- Söhbetdeşlik üçin 5 minut gijä galdyňyz, soň bolsa "Garaşanyňyz üçin sag boluň" sözleri bilen ofise girýärsiňiz.

***

Diňe iki ýagdaýda banklar bilen habarlaşmaly däl: puluňyz we puluňyz ýok wagty.***

Iki gyzyň söhbetdeşligi:
- Bilýärsiňizmi, indi erkeklere düýbünden başga talaplarym bar. Esasy zat, mylaýym, mylaýym, sahy ...
- Siziň pikiriňizçe henizem şeýle bankirler barmy?

***

Goňşusy:
- Bu gün internet bankynda aýrylyşmak üçin döwlet tölegini töledim. Bilýäňmi näme? Aladaly bank meni bu amal üçin şablon döretmäge çagyrdy!


Pullaryn ahlisi olupdirler.Olaryn ichinde 1 dollarlyk pul Jennete dushupdir,galanlary dowzahdamyshyn.Sebabi 1 dollar in kici pul bolanlygy uchin sadaka kop berilyamishin!

Edebiýat, bank tarapyndan 2 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir