Bäri 1939-njy boldy asgyn görnüşli obalaryň . 1992-nji ýylyň 26-njy iýunyna çenli Kirowsk [1] diýlip atlandyryldy .

2016- njy ýylyň 29-njy aprelinde Türkmenistan Ministrler Kabinetiniň Kararyndan soň Babadaýhan Tejen sebitine girizildi [2] .

Babadaýhan etrabynyň 2018-nji ýylyň 5- nji ýanwarynda gaýtadan dikeldilmegi bilen Babadaýhan ýene-de dolandyryş merkezine öwrüldi we şäher statusyna eýe boldy [3] .

GEOGRAFIÝASY
Tejen demir ýol menzilinden 36 km uzaklykda ( Aşgabat , Mary we Maşad bilen birleşýän ýerler ).

ILATY
1959 [4] 1970 [5] 1979 [6] 1989 [7]
3492 4338 5020 7130

MEŞHUR ÝERLI ILATLARY

Ata Alowow (1934-2011) - aktýor, dramaturg, Türkmenistanyň abraýly suratkeşi.
Bazar Amanow (1908-1981) - aktýor, dramaturg, SSSR-iň halk suratkeşi (1965).
Alti Karliýew (1909-1973) - aktýor, teatr we kino re directorissýory, dramaturg, SSSR-iň halk suratkeşi (1955).

Edebiýat, bank tarapyndan 6 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir