Salaty munjiýe dogasy (salaten tünjina)
Okalşy:
Allahumme Salli alä seýýidinä Muhammediw we alä Muhammediñ salateñ tuñjiýnä bihä miñ jemiýyl ehwäli wel äfäti we tekzy lenä bihä jemiýyal häjäti we tutehhiru nä bihä miñ jemiýysseýýiäti we terfeunä bihä äaledderejäti we tubelliguna bihä eksalgaýäti miñ jemiýylhaýrati fil haýäti we baadelmemäti*Ämin ýa mujibeddeawäti welhamdulillähi robbil alemiýn.

Manysy:
Allahym! Jenabymyz Muhammede rehmet et. Hem şeýle bir rehmet kiý ol rehmetiñ bilen bizi bütin gorky we belalardan halas et. Bütin ätiýaçlarymyzy we ýetmezçiliklerimizi şol rehmetiñ hormatyna ýerine ýetir. Bütin günälerimizi we hatalarymyzy şol engin rehmetiñ bilen tämizle. Rehmetiñ hormatyna bizi iñ beýik derejelere çykar. Şol rehmetiñ hormatyna ýaşaýarkak ölenimizden soñam haýyrlaryñ iñ beýigine ulaşdyr* Ämin, eý dogalara ijabet eden rebbim! Bütin hamdlar Älemleriñ rebbi Alla üçindir.

Peýdasy:
Howply we çykalga ýok wagtlary bu mübärek salawaty-şerifäni okan adam hem dünýäde hem-de ahyrýetiñ azaplaryndan aman galar. Bütin tötänleýin edilen işlere we musybetlere garşy salawaty-şerifäni okamaga dowam eden; duşmanlaryndan, hasatçylaryñ şerlerinden we waswasalaryndan goranar.

Çeşme: Elmalili M. Hamdi Yazır
41 Ýasin. Türkçe okunuşlu ve mealli.
Merve yayınları. İstanbul.

Terjime eden: @Jeksparro!!!

Bilim, Jeksparro tarapyndan 4 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir