Ejeming 1 gözi bardy. Ony yigrenyärdim, chunki bu ýagdaý meni utandyrdyardy. Mashgalamyzy eklemek uchin okuwda ashpezchilik edyardi. Bir gun okuwdakam ejem meni görmage geldi. Utandym. Muny maña nadip edip bildi?!...ony gormedik boldum. Erbet seretdim we ol yerden gitdim. Ertesi gun klasda 1 dostum:"eee, seng ejeng dinge 1 gözi bar" diydi. Ýere girmek isledim we ejeming yokmagyny isledim. Shonung un ol gun ejeme: "meni gúlkúnch yagdaya dushureningden, ölsen has gowy!" diydim... Ejem garshylyk bermedi. Aýdanlarym hakynda hich hili pikir etmandim, chunki gaty gaharym gelipdi. Onung duygulary meni gyzyklandyrmayardy. Ony öyde hem islemeyardim... Köp ishledim we Singapura okamaga gitdim. Songra öylendim. Öz öyumi aldym. Chagalarym boldy we öz durmushymdan shatdym. Bir gun ejem meni görmage myhmanchylyga geldi. Näche ýyldyr meni gormedi we agtyklaryny tanamady. Gapa gelende chagalarym oña güldûler. Oña: "ÖÝUME GELIP CHAGALARYMY NÄDIP GORKUZYP BILDING! DERREW SHU YERDEN GIT!" diyip gygyrdym. Muña ejem ýuwashlyk bilen " Bagyshlang, ýalngysh adrese geldim öydyän" diydi we gøzden gaýyp boldy... Bir gún uchurumlaryng ýygnanyshygy uchin okuwdan 1 hat aldym. Ayalyma :" ish syýahatyna gidyarin" diydim. Uchurumlaryng ýygnanyshygyndan soñra, öñki öymuze gitdim. Goñshularymyz, ejeming ölendigini aytdylar. Hich gynanmadym. Maña berilsin diyip, ejeming goyan 1 hatyny berdiler: " Iñ söýgüli oglum, hemishe seni alada edýärin... Singapura baryp, chagalaryñy gorkuzandygym uchin gynanýaryn. Uchurumlar ýygnanyshygyna gelersin diyip gaty begendim. Emma, seni görmek uchin ýatan ýerimden galyp bilerinmi?! Bilmeýarin. Sen ýa$ wagtyn saña utanch bolanlygym uchin gynanýaryn. Bilýärmisiñ...sen gaty kichikäñ betbagytchylyk boldy we sen 1 gözuñi ýitirdiñ. Eje bolup, seniñ 1 gözli bolup ulalmagynga daýanmadym. $onuñ ûcin SAÑA öz gözümi berdim... O göz bilen meniñ yerime görer diýip... Bûtin söýgi bilen... Ejeñ.... Ejäniñ chagasyna söýgusi $eýle bolsa, Allanyñ gullaryna söýgüsini, rehmetini siz bir hasaplañ!!!

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 5 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir