Dileg

Oÿandym diri men asmanym ÿagty,
Gör neneñ gowy zat dirilik bagty.
Ertir Namazy okaljak wagty,
Ak bagtyñ bolmagny diledim janym!

Dushushyk güni keshbiñ öñümde durka,
Pâk söÿgim ymtylyp mâhriñe zarka.
Öÿle Namazyna az salym barka,
Meñ ÿarym bolmagñy diledim janym!

Ykbal hasratlara bükmesin biliñ,
Diñe ÿagshyzada satashsyn synyñ.
ikindin Namaza münende ilim,
Gülüp ÿashamagñy diledim janym!

Nurly günüñ nury biraz solanda,
Gushlar ÿatmak islâp baga gonanda.
Agsham Namazynyñ wagty bolanda,.
Seniñ jan saglygñy diledim janym!

Ÿassy Namazyna gelende gezek,
Diÿdim hic hacan aglatma pelek.
Ÿashyñ bolmagyny uzakdan uzak,
Beÿik Biribardan diledim JANYM!!!

~~soňy~~
Awtory: Nowça

Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 7 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir