Oglan entek 18 ỳaşyndady. ỳöne şoňa garamazdan durmuşynyñ soñky günlerini bashyndan geciryardi.
Rak keseline duçar bolupdy.
Ejesi we özi bütin durmuşydy.
Birgün erbet içi gysyp, daşaryk aỳlanmaga çykdy.
Yashayan yerine golayda yerleshyan magazinlaryň ỳanyndan geçdi, shonda bir CD satylỳan magazinyň ỳanyndanam geçipdi. birden durdy, yzyna geldi.
Gözüne görünen owadan gyza ỳene bir gezek seretdi.
Ol satyjy gyz öz ỳaşlaryndaky owadan bir gyzdy.
Hany ilkinji bakyshda söygi diyilyärä, ana şonuň ỳaly bolup galypdy.
Ol magaziniñ İçine girdi, gyz ỳylgyryp "Size nähili kömek edip bilerin?" Allajan, o nähili ajayyp ỳylgyryşdy. edil şo ỳerde oglan söỳgüsini aỳan edesi geldi, emma saklananyny kem gormedi we "hmm, howa" diỳdi.
"Men şu CD-ni alasyn gelỳär, paketlap bilersinizmi?" Diydi.
Gyz cd-ni alyp içerik gitdi, biraz salymdan Cd-ni paketlap yzyna getirdi. ỳaş ỳigit paketini alyp öỳüne geldi, paketlenen CD-ni açman, şkafyna taşlady.
Ertesi irden ỳene şol magazina gitdi, ỳene bir CD görkezdi, gyza paketletdi, aldy.
Öỳüne getirdi, paketlenen cd-ni acman ỳene şkafyna taşlady.
Günler şol bir satyn alynan CD-ler bilen geçdi...
Ol gyza hic söygüsini aydyp bilenokdy.
Soňunda bu zatlar barada ejesine aytdy.
"Git, gürleş oglum! Näme kyncylyk bar munda?" diydi.
Ertesi irden bütin güỳjüni jemläp, yene sho magazinyñ ỳoluny tutdy. ỳene bir CD saỳlady, gyz cd-ni ỳylgyryp aldy, arka tarapa paketlemäge gitdi.
Ol yigit gyz içerdekä bir kagyz bölegine "bir gün gürleşip bilerismi? Tanşyp bilerismi?", Aşagyndanam telefon nomerini ỳazdyda kagyzy kassanyň ỳanyna gizlinje edip goỳdy.
Gyzyñ getiren pakedini aldy we magazinden cykyp öyne gaytdy...
Aradan 2 gün geçdi.
Oglanyñ öỳne jañ geldi.
Ejesi aldy.
Jañ edyän magazindäki gyzdy, ol oglanyñ goyan kagyzyny yañja tapypdy.
Gyz ỳaş ỳigidi sorady, ejesi aglamaga başlady "Eştmediñmi?
Düyn oglumy ỳitirdim, ol dünyäden ötdi!"...
Ejesi 2-3 gün soň oglunyň otagyny tertiplemäge girdi.
Şkafy açdy, görse bir topar açylmadyk paketlenen CD-ler. Paketleri aldy we oglunyñ krawatyna otyrdy.
Paketlerıň birini aÇdy. İçinde bir CD bardy, birem kagyzda hat.
"Sizi şeỳle mylaỳym gördüm, ỳakyndan tanyşyp bilerismi?
Bir gün agşam daşaryk çykyp bilerismi?" diyip yazylgydy.
Ejesi ỳene bir pakedi açdy, onda-da bir CD, ỳene kagyzda ỳazylan hat bardy. hatda:
"Siz hakykatdanam gaty gowy adam, haỳyşt edỳän şu gün meni dushushuga çagyryñ!"

... ♥ ♥-deşler eziz adamlar!
Bu 5 günlük yalanÇyda Söỳỳänleriñize söỳỳänligiñizi aỳtmagy gijikdirmäñ!

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 5 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir