Adam bedeniniň wiruslara garşy çydamlylygyny artdyrýar.
Iýmit siňdiriş ulgamyny güýçlendirýär.
Öýken düwnüginiň (rak) emele gelmek howpuny azaldýar.
Gan basyş keselleriniň öňüni alýar.
Alzaýmer (huşsuzlyk) keseliniň 70% öňüni alýar.
Dowamly spirtli içgileri içýänlerdäki bagyr ýetmezçiliginiň öňüni alýar.
Yzygiderli sarymsak iýýän adamlarda sowuklama keseli az bolýar.
Iýlip durlan ýagdaýynda, diş etlerinde döräp biljek ýaralaryň hem öňüni alýar.
Bellik: Demgysma kesellilere hem-de gysga wagtda operasiýa girjek adamlara iýmek maslahat berilmeýär. köp iýmegem gadagan

Çeşme: Internet maglumatlary

Edebiýat, 12 tarapyndan 6 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir