photoshop bilen iş salşyp başlanyma eyyam 3 ýyla bolandyr, käwagt içim gysan wagty oturyp birini maymyn etmek bolsun, gowy görýän maşynyňy özüňe görä bezemek bolsun, multik çekmek, surat reňklemek(köneden galan ak-gara suratlara täzeden reňk bermek) meň halayan zatlarymyň(hobby) arasynda.. 1-2 günlükdede ay edere işem yok kan ulanmasam yadimdanam çykyp barýa.. garaz güýmenip ýörite talyplar.com üçin tayyarlan suratlammy gorkezeýin, pikirleriňizi bileýin.. baha berip bilersiňiz.. ps: hemmesini 0\'dan başlap özüm etdim, ýekejede başga ýerden alyp yapyşdyrylan zat ýok!! ps2: mundan beýlägem yasanlarymy şuň aşagyna üýşürerin! ;) ps3: suratlary özüm kiceltdim, uly versiýasyny görjek diýýänler guuk\'a basaýsyn :D thank you! transformer talyplar :D garda talyplar .. 100% çözýän talyplar :D golden talyplar :D glowing talyplar(labyrdayan = terjime.com) :D reflexed talyplar .. dowamy bar..

Köneler, Shazada tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir