ÝYLAN SAGAMOK

Soltansöýün, ýagny Hüseýin Baýkara suwsap gelýärkä, bir aýal maşgala oňa çal guýup berýär:
- Ysy janyňy alyp gelse-de, seň çalyňdan içjek däl. Halama ekeniň. Içinde gyl bar.
- Içmeseňiz, içmäň, aga! Gyl gönezlige gatançdyr. Onsoňam men gylly geçi sagýan, ýylan sagamok - diýen laýykatly jogaby eşiden patyşa okarany başyna çekipdir.
BIR BAKYŞDA DÖRT PASYL

- Çalarak ýadyma düşýär. Atam pahyr bir bakyşda dört pasly hem synlap bilendiginiň gürrüňini beripdi. Şonda arman, üns etmändirin-dä. Belki, Myraly, sen ony...
- Şahym, Soltansöýün, şonda, megerem, ýaşulyňyz çeti çöle süsňäp duran belent başly bir dagyň düýbünden ýörändir. Onsoň näme, dagyň depes-ä, güne gözüni ýyldyradyp ýatan garly gyş. Ondan aşagam lälesi ýakaşykly ýaz. Pesediräklerem miwe ýetikligi üçin meňzi solgunlan güýz. Ana, olar-a üç pasyl. Barýan ýerem çägesi çaýkanyp ýatan gorsawly gol bolaýsa, neneň onsoň ýaşulyňyz bir bakyşda dört pasly synlamasyn.

Edebiýat, 12 tarapyndan 11 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir