ALABAÝ ITLERI ÜÇIN DÖWREBAP DESGALAR TOPLUMY

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çäginde alabaý itlerini ösdürip ýetişdirýän “Türkmen alabaý itleri” hojalyk jemgyýetiniň binalar toplumynyň açylyş dabarasy boldy. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 28 ýyllyk toýunyň dabaralaryna baý öwüşgin goşan bu waka welaýatyň uludan kiçä ähli ilatynyň şatlygyna şatlyk goşdy.
“Senagat” Paýdarlar täjirçilik bankynyň buýurmasy esasynda gurlan binalar toplumy 1 gektar meýdany eýeleýär. Onuň çäginde türkmeniň alabaý itlerini ylmy esasda ösdürip ýetişdirmek üçin ähli zerur şertler göz öňüne tutulypdyr. Ol ýerde itlerе nahar taýýarlaýan, suwa düşülýän arassaçylyk otaglary, weterinar gulluk binasy, itleri gezdirmek we türgenleşdirmek üçin üsti ýapyk meýdança, tehniki, hojalyk we ammar binalary bolup, olar ýokary derejede enjamlaşdyrylandyr.
Alabaý itlerini ösdürip ýetişdirýän hojalyk jemgyýetiniň häzirki zaman binalar toplumynyň desgalarynda uly itleriň 40-sy, kiçi itleriň 30-sy üçin ýerler göz öňüne tutulypdyr.
Dabara gatnaşyjylar toplumyň çägindäki desgalar bilen içgin tanyşdylar we onuň giň mümkinçiliklerine ýokary baha berdiler. Olar milli buýsanjymyz bolan alabaý itlerini ylmy esasda öwrenmek ugrundaky tagallalar üçin Hormatly Prezidentimiziň adyna alkyş sözlerini aýtdylar.

Täzelikler, 12 tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir