Asyrlar geçip ykbaly göterilen türkmenistan diýarymyz özüniň erkanalygyny gazananyna sanlyja pursat bolanlygyna garamazadan, ösüp barýan döwletleriň hataryndan saýlanyp ösen döwletleriň hataryna girmegi başardy.
Türkmenistan döwletimiz özüniň garaşsyzlygyny 1991-nji ýylyň oktýabr aýynyň 27-sine gazanypdy. Şol günden bäri her ýylyň sentýabr aýynyň 27-sinde döwletimiz Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň baýramyny uly dabara bilen belläp geçýär. Ýene sanlyja günden garaşýan arzyly günlerimiz ýetip gelýär. Agzybir halkymyz bu baýramçylyga ulydan uly zähmet üstünlikleri bilen barýar. Garaşsyzlygyň eçilen miwelerine tagzym edip ýaşamak biziň mukaddes borjymyzdyr.

Bilim, 12 tarapyndan 5 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir