Çyna berimsiz ýalanlar
Möw­la­na Je­la­let­din Ru­my özü­niň iň ýa­kyn dos­ty Şem­si Töw­ri­zi­ni Me­di­ne şä­he­rin­de gö­ren­di­gi­ni aý­dan bir ki­şä eg­nin­dä­ki çäk­me­ni­ni sow­gat ber­ýär. Ýe­ne bi­ri ony Şam­da gö­ren­di­gi­ni aý­dan­da, oňa-da baş­ga­by­ny çy­ka­ryp ber­ýär. Bu ýag­da­ýy syn­lap du­ran mü­rit­le­riň bi­ri dil­len­män du­rup bil­me­ýär:
– Pi­rim, Şem­si Töw­ri­zi in­di bir­nä­çe ýyl bä­ri ara­myz­da ýok ahy­ryn. Ýö­ne siz nä­me üçin ony gör­düm di­ýen­le­re ýe­ne-de sow­gat ber­ýär­si­ňiz.
Şon­da be­ýik şa­hyr şeý­le jo­gap ber­ýär:
– Ola­ryň sö­zi ýa­la­nam bol­sa, me­ni be­gen­dir­ýär. Eger dog­ry aýd­ýan bol­sa­lar, eşig­imi däl, ja­ny­my hem gaý­gyr­maz­dym

Edebiýat, 12 tarapyndan 10 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir