Ba­zar­da

Oba ýe­rin­den gül­ ýüz­li, owa­dan gyz ba­za­ra ge­lip­dir. Onuň saç­la­ry ag­şam şa­pa­gy dek bolup, leblerinde daň şa­pa­gy ýyl­gyr­ýardy. Gö­ze ýa­kym­ly nä­ta­nyş gyz der­rew ja­hyl ýi­git­le­riň gö­zü­ne ilip­dir. Kim­dir bi­ri onuň bi­len tans et­mek is­läp­dir, beýleki bi­ri bol­sa, onuň hor­ma­ty­na iç­lek­li ke­sip, mü­rähet edip­dir. Hem­me­ler oňa gö­rün­mek is­läp­dir, ýö­ne ýaş­la­ryň özü­ni alyp bar­şy gy­za ýa­ra­man, al­jy­rap ug­rap­dyr. Gyz ola­ry ýaz­ga­ryp, bir-iki sa­ny­sy­nyň du­lu­gy­na şar­pyk hem ça­lyp­dyr. Soň­ra ol ýer­den uzak­laş­mak bi­len bo­lup­dyr.
Şol gi­je ýol­da öý­le­ri­ne gel­ýär­kä, öz ýa­nyn­dan ja­ny­gyp şeý­le di­ýip­dir:
– Şeýt­se­ler, hiç ha­la­mok-da! Gö­dek, ter­bi­ýe gör­me­dik­ler diý­sä­nim. Bu­la­ryň bol­şu­ny çe­kip-çy­dar ýa­ly däl.
Wa­ka­nyň üs­tün­den bir ýyl ge­çip­dir. Bu gör­me­geý gyzyň ýadyna ba­zar we ol ýer­dä­ki og­lan­lar düşüpdir.
Şeý­le­lik­de, ol ýene-de gül ro­ýy, ag­şam şa­pa­gy dek saç­la­ry, daň şa­pa­gy ýyl­gyr­ýan leb­le­ri bi­len ba­za­ra ge­lip­dir. Em­ma, bu ge­zek ýaş ýi­git­ler, onuň ýü­zü­ne hem se­ret­män­dir­ler. Ol uzak­ly gün gür­le­män, ýe­ke özi ba­za­rda aý­la­nyp­dyr. Ikin­dä go­laý ýol bi­len öý­le­ri­ne gelýärkä öz ýa­nyn­dan şeý­le di­ýip­dir:
– Şeýt­se­ler, hiç ha­la­mok-da! Gö­dek, ter­bi­ýe gör­me­dik­ler diý­sä­nim. Bu­la­ryň bol­şu­ny çe­kip-çy­dar ýa­ly däl.

Edebiýat, 12 tarapyndan 10 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir